Amakhaya Amalobolo IJiki lamaPiki Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukuhlawulela ingane Ukuhlolwa kwezintombi Ukulandwa Ukulobola Ukungeniswa kwedlozi Ukungenwa komuntu wesifazane Ukusoka Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umsamo Umshado

Sesha

Ukungenwa komuntu wesifazane

Ukungenwa komuntu wesifazane yisiko lapho owesifazane eshonelwe ngumyeni wakhe, bese omunye wesilisa ngaphakathi emndenini athathe isikhundla salowo oshonile abe ngumkhwenyana omusha kumfelokazi.

Ngubani onelungelo lokungena umuntu wesifazane?

Uma indoda ishonile, umfowabo onelungelo lokungena umkayo. Lokhu kuwusiko lwesiZulu oselokhu lwaqala ukwenziwa kusukela emandulo. Injongo yokwenza usiko lokungena umuntu wesifazane wukuba uma owesifazana eseshonelwe ngumyeni wakhe, angagcini esetholakala esengenisa indoda yakomunye umuzi phakathi kwekhaya abephila kulo kanye nomyeni wakhe osedlule emhlabeni. Akunoma wubani ongena umakoti, ngeke nje kusuke isidakwa noma kusuke usikhotheni noma isibhunguka bese kuthiwa sizongena umakoti ngoba lokho akumsizi ngalutho lo owesifazane. Kanjalo futhi nomuntu oyinkosana ekhaya akavumelekile ukungena omakoti babafowabo abancane ngoba ngosiko lwesiZulu yena ufana noyisezala kulabomakoti.

Amalungiselelo okungenwa komuntu wesifazane

Umfana ofanelekayo ukungena umakoti kuba okubonakalayo ukuthi uyaphila futhi usebenzela ukondla ekhaya kanti futhi angakwazi ukubheka umuzi kamfowabo. Lowo-ke ofanelekayo uyaye atshelwe ngabadala ukuthi kuhle ayibheke indlu kamfowenu usozibanibani ongasekho, lapho-ke kube sekuyacaca kumfana ukuthi abazali baqonde ukuthini ngaleyo nkulumo. Kuba kabili kuloyo mfana, kuphakathi kokuthi avume noma aphikisane nenkulumo yabazali. Lapho umfana engavumi imbangela kungaba izizathu ezahlukahlukene, isibonelo nje mhlawumbe kungaba wukuthi umfana unqena ubunuku bukamakoti kumbe ukuba luhlaza kwakhe. Lapho-ke umfana uyaye alibeke ngembaba aziqhelelanisa nenkulumo ehlongozwa ngabazali yokuthi angene umka mfowabo. Uma kunjalo-ke abadala babe sebedlulela komunye umfana naye ofanelekayo futhi onamandla okwazi ukuyobheka indlu kamfowabo, baphinde-ke futhi abadala balubeke udaba.

Uma abazali sebelubekile udaba, umfana wavuma, kuyaye kuthiwe akazame ukuthola ithuba lokukhuluma nomakoti ngaleyo ndaba yokuthi azobheka izingane zika mfowabo. Umakoti ube-ke esephawula ngendlela aphawula ngayo, achaze ukuthi leyonkulumo akhuluma ngayo umfana kufanele ikhulunywe ngabantu abadala ekhaya. Lapho ke umfana ube eseveza ukuthi ubesexoxisanile nabantu abadala, asho ukuthi obesekusele nje yikho ukuthi indaba ayikhulume naye umakoti ukuzwa ukuthi uyavumelana yini nayo. Umakoti uyaye abe esekhuluma nomama wekhaya kanye nabogogo ukuze ezwe kahle ukuthi ngabe ikhulunyiwe ngempela yini lendaba futhi kugcinwephi ngayo.

Abadala bayambuza umakoti ukuthi yena unenkinga yini uma usibanibani ecela ukuzobheka indlu kamfowabo noma uphethwe ukuzesabela nje okungenasizathu. Uma umakoti echaza ukuthi akanankinga, ethi uyavumelana nalokho okucelwa wumfana, umfana ube eseba nelungelo lokuyongena endlini kamfowabo.

Owesifazane akaphoqiwe kodwa kunemibandela

Uma umakoti ephikisana nalolusiko lokungenwa, lokho kulungile, akaphoqwa, kodwa-ke  akalitholi ilungelo lokungenisa enye indoda yakwesinye isibongo ekhaya ngoba uma enze njalo kuthiwa ufebile abe esehlawuliswa ngalokho akwenzile kuthi naleyondoda abeseyitholile  ishaywe uma ibonakala phakathi kwegceke.

Umfazi oganile unesizotha, akabi yihatha.

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.