isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukufaka Isiphandla

Ukuzalwa kwengane ekhaya yinto enkulu, eyisibusiso futhi yinto ebungazwayo. Ingakho ke uma kukhona ilunga elisha lomndeni kubikwa emsamo kwabadala ukuthi sekukhona ingane ekhaya ezelwe. Ngisho umakoti ezobeletha kuyaye kubikwe ekhaya kukhulunywe nabadala ukuthi abelethe kahle aphile umntwana. Emandulo nakhona bekubikwa endlini yabadala uma umlobokazi esebeletha. Phambilini bekubelethwa ekhaya zingakabi bikho izibhedlela nemitholampilo. Bekuthi uma umlobokazi ebeletha ekhaya kungabeletheki kukhona inkinga ekhona, kusukume isalukwazi sakuloyomuzi sithathe induku siye endlini yabadala sishaye phezulu endlini sishaye la okufulelwe khona sizungeze sithethise izidalwa zakuloyo muzi sisho nokusho ukuthi ziyaganga umntwana akaphume ephila. Lokhu kusho khona ke ukubaluleka komntwana ekhaya nezaba ezenziwayo ukuze ezobelethwa ewumqemane ngaphandle kwezihibe. Uma ke esebelethiwe umntwana kwenziwa umsebenzi wokuthi abikwe ekhaya ebikwe kwabadala amadlozi asekhaya ngembuzi ehlatshelwa lokho.

Ukuhlaba imbuzi

Uma kufakwa ingane isiphandla isuke ibikwa ngokusemthethweni ekhaya kusetshenziswa imbuzi ngoba vele isona silwane esisetshenziswa kakhulu ekhaya uma kwenziwa izinto ezithinta isintu. Umnumzane wasekhaya ukhomba imbuzi esibayeni ezohlatshwa ekhaya. Le mbuzi iyathathwa, ikhishwe esibayeni kuyiwe nayo endlini yangenhla la okushiselwa khona impepho. Ube usokhaya eseshisa impepho emsamo nayo imbuzi isondezwe emsamo bese kubikwa kwabadala ukuthi lembuzi eyokwenzani. Umnumzane wekhaya uguqa ngeqolo uma ekhuluma emsamo okukhombisa inhlonipho, bese esho ukuthi ulethe nasi isilwane okuwukudla kwawo amadlozi asekhaya. Asho ukuthi imbuzi lena eyokubika undodana noma undodakazi walapha ekhaya bese esho amagama onke aloyo ohlatshelwa imbuzi yokufakwa isiphandla. Emva kwalokho iyakhishwa endlini imbuzi ibuyiselwe esibayeni la izohlatshwa khona, bese ihlahlelwa ngendlela yakhona yokuhlahlela.

Imizi ngemizi ke ihlahlela ngokungafani kanti ke nokufakwa kweziphandla kwenziwa ngezindlela ezingafani. Kweminye imizi isiphandla sifakwa esandleni sokudla uma ungumuntu wesilisa bese owesimame esifaka kwesobunene isandla. Kanye naso isandla sokunene siphinde sisetshenziswe ukufaka isiphandla sakomalume wakho. Kanti ke kweminye imizi isiphandla sifakwa esandleni sokunene uma ungowesilisa bese kwesokudla uma ongowesimame. Isiphandla ke asisikwa noma ikuphi uma sisikwa esikhumbeni sembuzi, kepha sisikwa emilenzeni yangaphambili noma eyangemuva. Lokhu kwenzelwa ukuthi singonakali ngoba phela isikhumba siyomiswa elangeni khona abantu bezohlala kuso uma sesomile.

Ingane edlule emhlabeni

Isiphandla ke asenzelwa umuntu ophilayo kuphela, kepha ngisho osedlulile emhlabeni uyenzelwa uma kuwukuthi wadlula emhlabeni engakaze enzelwe isiphandla, ngisho nayo ingane esuke ihambele esiswini sikanina ingakazalwa iyenzelwa isiphandla. Kahle kahle nje ngokwesintu umuntu noma engadlula emhlabeni kepha uphathwa njengomuntu osaphila ngoba iyaziwa indima edlalwa amadlozi kulaba abasuke besaphila.

Uma ke kwenzekile ingane yadlulela esiswini sikanina wayo, kwenziwa umcimbi wokuthi iqanjwe igama bese iphinde igqokiswe nezimpahla esuke ithengelwe zona. Nayo ithathwa njengezinye izingane zasekhaya, umehluko nje ukuthi uma kuwumcimbi womuntu ongasekho emhlabeni isiphandla usifakelwa omunye umuntu osuke ephila wasekhaya owubulili obufana nalona owenzelwa umsebenzi wesiphandla. Akugcini lapho, uyenzelwa nemigubho yesintu ehambisana nesigaba sokukhula kwakhe. Uma nje kuyintombazane nayo iyenzelwa umhlonyane okuwumsebenzi wokukhulisa intombazane uma isuke isithombile yaphuma esigabeni sokuba ingane yangena esigabeni sokuba intombi. Lokhu kusho khona ukuthi noma umuntu esuke edlulile emhlabeni kepha ngokwemikhuba yasekhaya usuke esanaso isabelo sasekhaya njengengane yasekhaya. Ingakho ngisho wona umsebenzi wokufakwa isiphandla ekhaya ungakhethi ukuthi uyaphila yini ngokomzimba nomoya.

Leave a Reply