isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga sekgwa

Fa o ka lora ka sekgwa se sennye gaufi le ntlo ya gago, go raya gore lenyalo la gago le tla bo le na le boitumelo mme o tlile go nna le bana ba le ba ntsi.

Ditoro ka ga setlhare

Fa o ka lora ka ga setlhare, go ka kaya dilo di le dintsi tse di farologaneng. Fa setlhare se le se segolo, ka dikala tse dintsi, go raya gore o tlile go nna le ntlo e kgolo ya bohumi. Fa setlhare se le tala se kgatlhisa, se nonne, kgotsa wa bona ditlhare tse dintsi, go raya gore o tlile go atlega wa nna lesego. Fa o ka palama setlhare, go raya gore o tlile … Read more

Ditoro ka ga go kaletswa

Fa o lora o kaleditswe, go raya gore go na le motho yo o tlhokang thuso ya gago.  O reetse ditsala tsa gago le ba lelapa go bona gore o ka ba thusa jang. Mo nakong ya jaanong.

Ditoro ka ga nama e e sa butswang

Fa o lora gore mongwe o go neile nama e e sa butswang, go ka kaya gore mongwe yo o go lwantshang fa leratong o go loya mo go maswe.  Fa o bone nyalo malobanyana, go raya gore ga o amogelwe ke badimo mo lelapeng la gago le le ntšhwa.

Ditoro ka ga go reka dijo

Fa o lora gore o reka dijo, go raya gore o tlile go amogela sengwe gautshwane, segolobogolo fa e le gore ke dijo tse di apeilweng kgotsa dijo tsa kwa khefing.