isiXhosaisiXhosa isiZuluisiZulu

Ditoro ka ga letsatsi

Fa o lora gore letsatsi le phatsima go phatsima, gone go raya gore o tlile go ithuta sengwe se sentšha se se tlileng go tlisa phetogo e e botoka botshelong jwa gago.

Ditoro ka ga bookelo

Fa o ka lora ka bookelo, ke matlhogonolo fa fela e le gore o ile go bona kgotsa etela motho yo mongwe. Go raya gore o tlile go nna le bitekanelo bo bo siameng. Fa o le kwa bookelong, go raya gore o tshwanetse go nna kelotlhoko.

Ditoro ka ga go latlhegelwa ke madi

Tlhaloso ya ditoro ka ga go latlhegelwa ke madi: Go tsiietsiwa kgotsa go tseelwa madi go kaya ditsela tsa go tlhagisa kganetso tsa go nagana kgotsa maemo a a fokotsang boitshepi jwa gago, kgotsa bokgoni jwa gago jwa go dira dilo gore di diragale kgotsa go mekamekana le mathata a maikutlo. Go utlwa maatla ao, … Read more

Ditoro ka ga lookwane

Fa o lora ka lookwane, go ka kaya dilo di le dintsi mme bokao bo ka ikaega fa ditlhanyaneng tsa toro ya gago. Toro e e ntseng jaana e ka kaya tsiboso kgatlhanong le maikutlo a a feteletseng kgotsa tsiboso ka mathata a itekanelo. Fa o lora o eme kwa felong la go tlaleletsa lookwane kgotsa … Read more