Ukugezwa kwesihlobo

Ukugezwa kwesihlobo wumcimbi owenziwa ngabantu ababili abathandanayo bebe beyizihlobo. Lomcimbi uyenziwa kungakhathaliseki noma ngesikhathi labo ababili beqala ukuthandana babazi noma babengazi ukuthi bayizihlobo. Ngokosiko isihlobo sigezwa ngumuntu wesilisa ngoba phela wuyena oweshela intombi. Ngokwejwayelekile isihlobo siyaye sigezwe ngembuzi, kodwa uma ngabe isihlobo kungesikamama, noma isihlobo sikamama kababa; emcimbini walezo zihlobo kugezwa ngenkomo. Isihlobo sigezwa ngesikhathi … Read more