Ukucimela

Mining imigudu elandelwa uma kuzokwenziwa imisebenzi yesintu kanti ke konke kunemicikilisho yakhona. Lapha ke sithi ake sibhunge ngendaba yokucimela, sizophinde sicacise kancane phakathi komehluko phakathi kokucimela kanye nokuwoyiza. Noma kuhlukene kodwa ke okufana ngomemulo kanye nokuwoyiza ukuthi kokubuli kwenzelwa owesimame osuke ezokwenzelwa isiko thizeni lesintu, okuba ukuthi umemulo noma umgcagco. Uma intombi izogana kwaZulu kunesiko … Read more