Ukubika ingane emsamo

Uma ekhaya kunomntwana oselethwe emhlabeni njengelunga lomndeni, ngokosiko lwesiNguni kumele enzelwe umcimbi wokumamukela nokubikwa edlozini. Inhloso yalolusiko kuwukushweleza kwabaphansi ukuba bamamukele, bamugade kukhona konke okubi okungase kumehlele futhi baphinde bamazise njengelunga elisha lomndeni. Okwenziwayo uma kwamukelwa umntwana. Ekhaya lapho azalelwe khona umntwana kumelwe bachithe igazi lesilwane okungaba ukuhlaba inkukhu noma imbuzi uma isimo sivuma. Kube … Read more