Umcimbi Wokubongwa Kwentombi Ngabasemzini

Umcimbi wombongo ngokuqonywa kwensizwaZiningi izinto ezenziwayo uma abantu ababili sebeqomene ngaphambi kokuthi baganane njengokumiswa kweduku okungenzeka kubo kantombazane noma kubo kamfana. Lapha sibheka umcimbi wombongo noma wokubongwa kwentombi ngokuthi isiqomile emzini othile. Lomcimbi wenziwa uma selimisiwe iduku eliwubufakazi bokuthi abantu baqomene futhi ukumiswa kweduku kwenzelwa ukuthi abantu asebeqomene baphumele obala kwaziwe nasendaweni ngabo. Izindawo azifani … Read more

Amaphupho ngamakhaya

Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe uzohlupheka ngokwezimali ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi kusho ukuthi … Read more