Nothisa isiZulu sakho ngalezi zisho

Ngaphambilini sike sasika elijikayo ngezisho, siveza ukuthi izaga ziwubuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Izisho zinothisa ziphinde zikunandise ulimi. Yandisa ulwazi lwakho wezisho ngacosha kulezi:

 • Ukuhamba ulifake isiphandla – ukuhamba ufuna into ethile eyigugu
 • Ukugeza amehlo – ukubuka ngokujula into enhle
 • Ukugubhazela uthotholwane – ukujabula kakhulu
 • Uhlanga luwe ngendlela – ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe
 • Indangabane – ukukhula
 • Ukuhlinzela ezibini – ukuphatha umuntu ngesihluku
 • Isizungu sibulala inkonyane – ukuba nesizungu kakhulu
 • Usifumbu uhleka uqhaqhazela – umuntu obona ububi bomunye ehluleka ukuhlaziya obakhe
 • Asilima sindlebende kwayo – umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe
 • Ukungabuzi elangeni – ukuhluleka ukuhlaziya noma ukugwema ingozi
 • Ukuwotha umbovu – ukuthukuthela kakhulu kodwa uqinisele, uzibambe uzame nokufihla ukudinwa
 • Undingasithebeni – umuntu ongenayo indawo yokuhlala
 • Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – kusho ukungaphelelwa ithemba nasezimweni ezinzima

 

Leave a Reply