isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki.

Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni.

Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga noma isimo semizwa esinzima. Kungenzeka uzizwe ukhululekile ubona inkinga sonke isikhathi.

Ukuphupha ngamanzi angcolile kumela izimo ezimbi noma kugaqiniseki okufanele kucatshangelwe sonke isikhathi noma okwenza kube nesidingo sokuthi uhlale uqaphile. Ukuphuza amanzi angcolile kungakhombisa indlela yokuqala kabusha esengcupheni noma eyonakele. Ukuba nomuzwa wokuthi uphucwe ithuba lokwenza kangcono.

Ukuphupha ngokuba phansi kwamanzi kumela izimo zasempilweni lapho ophapheme khona lapho ozizwa ungakwazi ukumela imizwa emibi noma izinkinga. Kungezeka ukuthi wehlulwa yisimo futhi uzizwa wehlulwa imizwa yakho.

Ukuphupha ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi kusho imizwa ngokukwazi kwakho ukuziphatha kahle ezimweni lapho okungenasiqiniseko kuzo noma lapho okunobubi khona. Ushintsha ukuze ubhekane nezinkinga ezinzima noma ukumelana ngokuzibophezela nesimo esibi kunazo zonke empilweni yakho.

Ukuphupha ngamanzi ashisayo noma abilayo kumela ukuzizwa unobunzima bemizwa noma ukuba nezindlela zokucabanga ezimbi. Kunezinto ezikusabisayo, izinto ozithandayo, ukushawa unembeza ngoba ukuzizwa usephutheni noma okunye ukucabanga okubi okungabhalansi noma okweqile. Kungasho nokuthi unezinhloso ezimbi ngomunye umuntu omthukuthelele.

Ukuphupha ngamanzi abandayo kumela imicabango emihle enganakekile, imizwa noma izenzo ezivamile. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo.

Ukuphupha ngamanzi agelezayo kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okubonayo sonke isikhathi. Amanzi aconsayo angasho isimo esiyinkinga esiqala ukuvela.

Ukuphupha ngokuhamba phezu kwamanzi kumela ukukwazi ukuziphatha ngokwemizwa noma isimweni esinzima. Ukwazi ukubhekana nenkinga noma awunendaba nenkinga iba yinkinga.

Ukuphupha ngokungakwazi ukungena emanzini kungamela imizwa yakho yokuthi sengathi ubanjelwe emuva noma awukwazi ukubhekana nenkinga ofuna ukubhekana nayo. Okubi ukuthi kungaba uphawu lokuthi ufuna ukukhetha okunengozi, kodwa uzwa sengathi kunomuntu noma into ekubambile.

Ukuphupha ngamanzi echitheka kumela imizwa yokungaqiniseki njengoba izimo ziphuma esandleni. Ukwesaba, ukucindezeleka noma ukukhungatheka kuqala ukuba nzima ukubhekana nakho.

Izindawo zamanzi ezihlukile zimela izinhlobonhlobo zobubi obusezimpilweni zethu okufanele sibhekane nazo.

185 thoughts on “Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi”

 1. Ngibingelele lichaza ukuthi iphupho lokuqashwa emsebenzini lapho uvulela amanzi epopini wethangi phezulu ehlele emfuleni

  Reply
 2. Ngiyambongela, ngicela ukubuza kuchazani Uma uphupha usemanzini ucosha okusamgexo amaringi nobuhlalo , kodwa ekugcineni Kube sengathi awusakhoni ukuphefumula engathi uyagwiliza.

  Reply
 3. Sawubona
  Ngisa cela uku buza
  Ngiphuphe ngina bangani bam, having an argument about me
  Umngani wam omunye ase aphusha omunye awele emanzini agcolile ane sowerage

  Reply
 4. Sanibona ngiphuphe amanzi ayidamu elikhulu elihambayo linamanzi acwebileyo emahle ngihamba nabantu engingabazi ngasondela kuleli idamu mangifika khona ngawela endaweni eyisihlabathii esimanzi ngakwazi ukusuka kulesi sihlabathi mangithi ngiyaphenduka amanzi eseqoqelen ndawonye ngathi yigagasi elikhulu elicwebile ngasukuma ngabaleka bangithi ngibheka emumva lisangilandela ngizwa amazwi abantu Lana Kade ngihamba nabo ngafike ngahlala phansii ngacimeza ngathandaza mangithi ngivula amehlo leligagasi lamanzi selila eduze kwami ngathi lingilalele njengoba ngithandaza lavele langibhoza selidungekile kancane ngikwazi ukuphefumula ngaphansi kwalo futhii nabantu ngisabezwa bekhuluma ngaphaphama ngezwa sengathi khona into ebingidonsa iyinyawo. Ngiyabong

  Reply
 5. ngibingelele ngicel ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kungathi use sontweni nabantu obaziyo kungathi niyagida niyacula endaweni eyintaba ebese kuphuma amanzi phansi angcolile ageleze bese umzala wami ethi lamanzi anenyoka enkulu kube sengathi uyawakhulumisa ewathinta ngesandla sakhe abese eyanqamuka siqhubeke nesikwenzayo

  Reply
 6. Ngiphuphe ngishayisa imoto ye ex yami yaba beyond repairs kuthe kusenjalo ngazbona sengisolwandle koda hayi phakathi abeza kahle amanzi kimi koda engangithinti futhi angilimalanga engozini yemoto. Engabe kuchaza ukuthini?

  Reply
 7. Sawubona, ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ngisolwandle oluthelelwa umfula onamanzi angcolile ngishawa amagagasi edlula kodwa uSisi wami amshaya amagagasi amanzi ahambe naye ngilahlekelwe ithemba engathi ngeke esabuya mase kuthi nje emuva kwemizuzwana sengithi ngiyahamba ngimuzwe esekhala futhi uma ngithi ngiyaphenduka ngimbone amanzi emphenduphendula ngivele ngimdonse ngiphumelele ukuphuma naye sengithokozile, kusho ukuthini lokhu, ngiyabonga?

  Reply
 8. ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhleli ngaphansi kwamanzi nenyoka enkulu eblack and brown ,kuthi kusenjalo mase usukuma uthi uyaphuma kuqhamuke imibane le eluhlaza kungathi iyakuvikela kulena ebovu ifuna ukuza kuwena

  Reply
 9. Ngibingelele. Besacela ukubuza uma ngiphuphe ngithandaza olwandle kwase kuqhamuka I gagasi elikhulu langimboza kodwa ngangaphela umoya futhi ngangaphazamiseka ngaqhubeka ngithandaza kuqonde ukuthini?

  Reply
 10. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ubhaliswa impesheni bethi gwaza unqabe , emva kwalokho usuzibona ungena kumuzi omhlophe ngaphandle uqale ubone ingadi enezithelo ezikuhlaza njengo pelepele Green pepper, uthi mawungena kulomuzi uphambane nezingane zamatombazane eziya esontweni, uthi usabheke Zona ubone umakoti elunguza kweminye yalemnyango uthi usasondela ubone umngani wakho okade wamgcina egqoke ingubo ezimhlophe angmazi noma usaphila yini engathi ungena kulelikamelo ngoba ubona yena kulendlu kunombhede ongenawo umatrasi zipringi nje nezingane zabafana ezincane engathi ezakhe lomngani, kulendlu nje akuhlelekile jikijiki usubona kungena amanzi ompompi kulendlu senizamaza ukuwakhipha usubona ngenyoka eyellow encane zisho kqala izingane nansi inyoka sekunomsindo kulendlu ngithi mina cha ningayenzi lutho inyoka ngoba ayilwi….lide lona kodwa ngicela ukuphenduleka kulokho esengikubalile, ngyabonga

  Reply
 11. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ucindezeleka kube ngathi ngyavuka klona iphupho ngikhulekele amanzi ngojeke uchele ngawo endlini uxosha imimoya emibi ebese kuvela into engathi ilulwane

  Reply
 12. Hi
  Ngicela ukubuza ngabe kusho ukthini ukuphupha usemadwaleni amade aphakathi noMfula, kuwona lsnsdwala kunento engitshela ukthi kunenyoka kodwa ngiyaqhubeka ngiyahamba ngenhloso yokuphuma kulomfula.
  Ngyabonga.

  Reply
 13. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ungena emanzin a clean kodwa anolwembu olu green lwamaxoxo?

  Reply
 14. Ngicela ukubuza uma uphupha ngi-diver ngingena umanzini ngilanda utho oluhleli phansi emanzi bese ngaphuma….

  Reply
 15. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ukhothanyelwa zinkomo? Ngyabonga ngsazophenduleka

  Reply
 16. Sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugeza nentombazane owawufunda nayo eskoleni kulokhu kungena abantu besilisa bephinde bephume… Khona lapho uphuphe inkosi unendawo yangakini ishonekwe ugeza enalibeni phambi kwabantu nqunu Kanye naMadodana ayo

  Reply
 17. Sacela ukubuza kusho ukuthini uma ngabe uphupha izinkomo eziningi ezibomvu zingena emanzini zize zingene endaweni engathi iyashona emanzini kuvele kuqhamuke abantu bazicindezele emanzini befuna ukuthi zigwilize zife kodwa lithe selizophela iphupho inkomo ishintshe ibe ngumuntu ophakamisa isandla ofuna ukukhishwa

  Reply
 18. Mna ngcela ukbuza ukuth kusho ukthini ukphupha amanzi acwebile agelezayo, mina ngifika kuwona ngenhloso eyokuwela futhi ngigcine ngiwelile kwenye inxenye engenhla enedwala elomile

  Reply
 19. Ndicela ubuza ndiphuphe ndisekapa ndiyaphangela family katata wam ndihamba nomntana uyondibonisa Sihamba phezu kwamanzi amdaka anengubo zesele ayanuka kodwa sinqumla kuwo

  Reply
 20. Ukuphupha amanzi amahle esphethu bese kuba khona ophimisa amathe abhidlike kuphume inyoka enkulu

  Reply
 21. Ngisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha iswimming pool enamanzi amahle futhi aclean nezindawo eziningi agelezela kuzo ngokuhlukana kwama(stages)

  Reply
 22. Ngicela ukubuza ngephupho ngicela umfula omkhulu Umuntu ebengihamba naye Wathi siya Mozambique ngabekusho ukuthini lokhu

  Reply
 23. Ngicela ukubuza ngiphuphe amanzi engena egumbini lami lokulala ehamba kancane amanzi aClean kodwa angiwazi aqhamuka kuphi

  Reply
 24. Ngicela ukubuza, ngiphuphe ngibhukuda eSwiming pool kungathi sonke sijabulile kushawa ngisho izandla kodwa mina bengitayela ngangena phansi kwamanzi ngaveza izinyawo ngaphezu kwamanzi ngizishayisa okwehlombe ?

  Reply
 25. Ingabe lokhu Izolokuchazanali solwazi wamaphupho?

  ngvele ngaphupha engath ngyokha amanzi nosisi wami masith siyakha mina ngim ecelen
  Wakha amanzi okuqala kungath angcolile ngath akame sinyukele kancane kwavela aclean mangith ngibuka ngaphezulu isiziba esinjan engath sinenyoka enkulu ifuna ukusibuka amehlo ayo ekhopha amalight engath itouch elihle nje yey ngingasacash

  Reply
 26. Sawubona ngicela kubuza uma uphupha umuntu okade thandana naye ekuthela ngamanzi angcolile kusho ukuthini

  Reply
 27. Ngibe nephupho lapho ngime olwandle, amanzi emahle futhi ethulile, kwase kuvela inyoka enkulu kodwa ibingahlaseli ngase ngyabaleka

  Reply
 28. Ngicela ukubuza ngephupho lami ngphuphe kunethile endlini yomuntu ohlekisana naye kugcwele amanzi ngfice kunoMngani wam phakathi futhi

  Reply
 29. Sawubona. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe lichazani leliphupho, ngiphupha ngisemsebenzini ngithola isigubhu esinamanzi kodwa sivaliwe ngiyasithatha, kuthi kusenjalo engathi ngiyasebenza ngithatha into ethile ngiyayibeka bese ngibona amaqanda, kube sengathi kukhona imoto efikayo, ngithi ngenhliziyo bangabulali amaqanda, uma giwabheka ngathi anoketshezi nyana oluvela ngaphasi njengamanzi Korea wona awafanga.

  Reply
 30. Ngicela ningichazela ngephupho lam. Ngiphuphe ngizungezwe u Lwandle olukhulu ngapha nangapha lugubha amagagasi amakhulu asabekayo kdwa uma amanzi esefika kuthina afika ese hamba kahle emancane eshaya ezinyawen (ezithweni) nje kphela kuhambeka ngisho kuwona kodwa uma ubuka lawa akude amagagasi makhulu. Lolulwandle luncolile amanzi a brown and sibaningi siyahamba kwathi kusuka lapho lwa phela nya u Lwandle sabona imizi emihle namabhilidi amahle la besibona khona ulwandle. Ngaba lichaza ukuthin leliphupho bengcela ningisiza ngencazelo. Ngyabonga

  Reply
 31. Sawbona. Sacela incazelo ngaleli phupho, Ngiphuphe engath sihlel emfulen sibaningi okush ukth abanye bebehleli esihlabathini njr besisihle mina angiytholang indawo yokuhlal so ngayohlal ebridgin ebelicamanzi acwebile, khona laph mangith ngyasukum kuwe izinto zam ebengiypheth ziwele emanzini ngisiswe umunt engthandan naye ukth angthathise lezint, bekngathi bekuyincwadi lezint ebeziwile

  Reply
 32. ngicela ukubuza ukuthi kuchazani uphupha iexboyfriend ikukhela amanzi nge bucket iwaletha undlini yakho

  Reply
 33. Ngicela ukubuza ngingenza njani uma imali yami ivaliwe, ithwetshulwa. Kwashona umkhwenyana wami manje ngiyahola ipension njalo ngeyanga kodwa ihamba yonke ngoba abesmzini wami bazama uyilwa kodwa ngaphumelela. Manje bayithatha yonke ngisale ngingenalutho.. Anonymous

  Reply
  • Siyadabuka ukuzwa ngodaba lwakho. Bayithatha kanjani lemali? Bakuphuca esandleni ubhekile noma uyaye ufike ingasekho? Akucaci kahle noma ukhuluma ngezenzakalo zemimoya noma ukhuluma ngobugebengu obuqondile – kugasiza uma ungacacisa.Uma uphucwa impesheni yakho esandleni, ubugebengu lobo, thola usizo, ungakhuluma nosompilo wangakini, ungakhuluma nabaholi besonto lakho noma basendaweni, futhi ungakhuluma namalungu omndeni wakho obona ukuthi angakusiza ekutheni imali yakho ivikeleke.

   Reply
 34. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubaleka nenye intombazan engathi eyomlungu ngenxa yokubona imoto emobeni bese ningena esizibeni engathi udaka olumanzi olubishayo..sizike phakathi singabonakali

  Reply
 35. Sawubona ngicela ukubuza ngabe kusho ukuthini ukuphuma ugeza obhavini nesthandwa sakho, sekukaningi ngiphupha leliphupho….ngibonge usazophendula

  Reply
 36. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu ethathwa ngamanzi angcolileyo, amemeze ecela usizo kodwa kungabi khona okwazi ukutekula emanzini ?

  Reply
 37. ngicela ukubuza nami ngihlushwa iphupho lolowandle olunamandla lifuna ukuhamba nami njalo (insunami)
  cela ukuchazeleka kabanzi, nokuncindezeleka mangi
  lele

  Reply
 38. Ngicela ningazise ngiphuphe kugcwele amanzi endlini yam yokulala phansi ,okungidide kakhulu ukuthi ngifike ekhishwa udadewethu osashona ngithe mangfika ngamthethisa ngathi uyena lofake amanzi akamelweni ngoba ngmshiye ewafake edaningi room.

  Reply
 39. Sawubona bengicela ukubuza ngphuphe unkosikazi Kate basi. Wami ekhumula impahla engbonisa impahla yakhe.yangasese athi ngimthathe ngthathe. Izithombe ngefoni ngenza njalo ngase ngibona ngiphethe amawele

  Reply
 40. bengisacela ukubuza la ngibone uphendula elinye lamaphupho la, elami iphupho ngiphupha ngiwumuntu osemsebenzini endaweni eyihotel, kunempophoma enamandla ayisismangaliso uma ehla lamanzi khona bude buduze nala engisebenzela khona, lempophoma yehla nezinto eziluhlaza othi umusuzibheka zigeleza nalomfula ziphushwe amanzi kube sengathi izikebhe. bengisacela incazelo

  Reply
 41. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubutha inhlabathi esuke inamanzi acwebile inhlabathi emhlophe

  Reply
 42. cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha imvula inetha uhhamba ngaphandle ugcina sewulahleka uhhambe ndaweni ongayazi

  Reply
 43. Kusho ukuthini ukuphupha udadewenu ekufakela amanzi okugeza endishini amanzi avele ashitshe Abe isihlabathi uthi usamangazwe ilokho kungcwale izinkalankala ezinkulu kuyo

  Reply
 44. kuchaza ukuthini ukuphupha impophomo? amanzi akhona asuke emhlophe njengamagagasi olwandle…ngiyacela bandla, ngyayidinga incazelo…

  Reply
 45. Liso ukuthini iphupho ugijima uyekhaya ufike kunesango elihle eilcream ecelleni kwalo luene eaterfall .

  Reply
 46. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha multi cleaner amanzi amhlophe endlini bese mina ngibona ipayipi lapho ephuma konna ngisho ukuthi nathi lapho Kuvuza khona

  Reply
 47. ngicela ukubuza uma uphuma usefuleni amanzi engcwele ufula ungenisa kodwa uyakhona ukuswima uyophumela kwelinye icala maar wona hamba ngamandla kuvele nomuntu phakathi wesilisa uyaminza yena ngisize kodwa udadeweuthu bengihamba naye usele lapho umfula bowuqala ngakhona akangenanga ngoba uyawesaba amanzi nami ngiyawesaba kodwa ngingenile nawelela phesheya

  Reply
 48. Ngcela ukbuza uma ngiphupha ngidoba maqede inhlanzi ngiyibambe mase iyaphunyuka ngithi ngiyayihumba kphonseke mina emanziema

  Reply
 49. Ngicela kubuza kuchazani kuphupha ngesiziba esinenyoka? Ngaphupha ngihamba nabafana ababili engisebenza nabo waqhumisa u cricket lo omunye esizibeni senyoka kwase kuyagxabha esizibeni kungathi sifuna kuphuma inyoka sabalaka ngalesosikhathi kwasala ngathi lushunqa intuthu esizibeni. Lichaza ukuthini?

  Reply
 50. Lithetha kuthini eliphupha -phupha umbona omnintsi gcwelise indlu.phupha ndibona inyosi zisemngxunyweni umngxuma ugcwele yincidi yobusi

  Reply
 51. SANIBONANI UMA UPHUPHA UMUNTU WESILISA AKUPHATHELE UKUDLA MAKAVULA UKUDLA KUGCWELE AMANZI KUSHO UKUTHINI

  Reply
 52. Npngibingelele ngicela kubuza ukuthi uma uphupha ubhukuda emanzini ikhanda livela ngaphezulu Bese kuqhamuka abantu befuna ukukushutha Bede ubafaza ngawo amanzi bagcine bengakwazi lamanzi abeclean kusemfuleni ngasebdlele ehamba abantu

  Reply
 53. Sacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye ekhulelwe amawele kepha engakhulelwe

  Reply

Leave a Reply