Izithakazelo zakwaMbatha

Mbatha, Shandu ka Ndaba

Gumbi Lamagwala; Sontshikazi,

Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla,

Ndabezitha!

UShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela,

Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,

Mazalankosi,

Mavungama,

Mathabathanyawo,

Makhabaluthuli,

Makhubanothuli!

Nina be Nyathi emnyama ka Nsele,

UShandu owalima insimu eyilimela izinyoni,

Zase zimbonga zathi tshiyo…tshiyo…tshiyo!

Ubhabha ku Gwaza,

UNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,

Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi,

Ingabe lolu Nkentenkente lunkenteza lwenzani,

UShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwe Langa,

UShandu omuhle ngamazinyo akhe,

Wavala nge hhemu emizini yamadoda,

Uzihlabathi zolwandle,

Ebe emkhulu engange Zulu,

Wena ka Magizagiza,

Mlamlankunzi zidedele zibulalane,

Shandu uyinkosi eyabonwa nawu siShaka ka Senzangakhona,

Yena abathi uShaka akashayeki,

Wathi Shandu ka Ndaba uyi Nkosi,

Futhi uyohlala uyi Nkosi,

Ndaba ko Mkhulu!

Wo! Nyathi!

Mbeje, Mndaba, Mlotsha

Magwaza aphindelele njenge Zulu,

Mavungama owavungamela uMvelase evela eNyandeni,

Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala

Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zama doda,

Mgabadeli ngokugabadela inkundla kwa Bulawayo,

Mbatha wena owambatha isikhumba senyathi uZulu esahambaze!

Wena owaba ngu Ndabezitha kuqala

Baze bazama ukuthatha izibongo zakho ngamaqhinga!

Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje,

Ndabezitha!

Ndaba ko Mkhulu!

3 thoughts on “Izithakazelo zakwaMbatha”

  1. Kwakungaqhawe kodwa obaba mkhulu basenzela umlando omuhle singama Mbatha, asiyibambe njalo sidume ngokwenza okuhle nje siqhubeke nokuba ogumbi lamagwala. sibavikele abafokaza ngokuba lokho kuyaMthokozisa uNkulunkulu.
    Ndaba komkhulu Ndabezitha!!

    Reply

Leave a Reply