Izithakazelo zakwa Sithole

Sithole
Jobe,
Mondise,
Msongi wensimbi ishisa uyibeke ekhanda wenzele amagwala ukuthi abaleke
AbakwaNqikazi kaMnyanda kaGabela
Ozitsha zimnyama zingamankankasana,
Abakwandebe kayikhisi iyachitha
Umbani elawushaya eSandlwana nawukhomba eMankamane
Maphitha!!!!
Matshana!!!

101 thoughts on “Izithakazelo zakwa Sithole”

 1. Thina singo Matshana, Maphitha, Mondisa, Jobe, abadla inyama beyidonsiselana, singamaqhawe ngoba uJobe abeyisandla sikaShaka KwaZulu. Munye uSithole, futhi sandisiwe lesisibongo ngenxa kokukhula kwesihlahla. Besekuthi ngoba abanye bakhohlwa umlando nezithakazelo, baqamba ezabo. Ukhozi luka Maphitha olalindiza KwaZulu libusa noShaka zazezathuka izikhukhukazi zakhoselisa amatswele azo. Singabase bukhosini, uJobe wayebulala abathakathi, iqina umathatha ngesamba. Uqakula kaqukula impisi. Alikho igwala kwaSithole. Thina abaseQhudeni, uJobe wayene wele uMphongo, kodwa kwaqhama uJobe ngobuqhawe nobukhulu bakhe futhi ebukhali nasebafazini. Sandakanjalo lisisibongo. Mthembu wase Gubase, langa lifudumele sikothe, umsongi wensimbi ayibeke ekhanda futhi ekwazi nokwakha imikonto, besekubaleke amagwala esaba lelibutho uJobe.

  Reply
 2. Jobe !
  Mondisa!
  Phumela phandle ngoba kufudumele
  Matshana!
  Mhlakaza nhlansi zingamshisi
  Ziyoshis’ abalondolozi

  Maphitha!
  Mthembu waseGubazi
  AbaThembu bengabakwaMvelase
  Ngqikazi zimnyama zingamankankazana
  Nyama kaMaqoqo
  Abayidla beyidonsisana

  Nina bakaMgidi wekhohlwa
  Nina bakaThakazelwayo
  Nina bakaMqolo
  Owadl’ omuny’ umqolo
  Nina bakaDidiz’ umkhaba
  Mkhomb’ olwadl’ eminy’ imikhombe
  Lwandl’ oluhambezintabeni
  Nina baseQhudeni

  Jozana olubomvan’ olundakandakana
  Qomond’ olumantinyane
  Olubuk’ umuntu lumethembise
  Sengathi luzomakkhel’ umuzi, kanti phinde!

  Nina bethole intshwabadeyane
  Mthiyane Sonomo
  Nina bakaMkhwawozi
  Owakhawuz’ Mdod’ akhawuleka
  Nkomankoman’ ekhawuz’ abalondolozi
  Nina bakaNyawo zimthende, zimthendelezi.

  Ngweny’ edlel’ ohawini
  Nina baseNyongweni
  Chakijana kaGezindaka
  Suka bekhuluma!
  Bhande kaMtshiba
  Mahamba!
  Ngokuhamb’uyeSwazini!
  Luhuluhulu!

  Nyokeni!
  Nina baseLangeni!
  Nin’ enabulal’ abathakathi njengoShaka
  Nadlula nawel’ uThukela
  Nina bakwaMgwayiza oyinsimbi engagobi!

  Reply
  • Bathembu👐 oh madoda nina baseLangeni eye bafowethu the family clans are important to me and I’m always willing to learn them but today I finally got a perfect chance to learn them……and thanks for sharing boJobe Mondise nina based hide night

   Reply
 3. U S’THOLE munye siyinto eyodwa siligazi eyodwa

  S’THOLE
  Jobe
  Nkundlande
  Modise
  Nkomo
  Sengwayo
  Thina labasabulala inyoka sayibeka emgwaceni Sathi abangani bazondlula bayithabathe

  Reply
  • ngokomlando angikaze ngihlangane no nkundlande,nkomo kanye nosengwayo.bangena kanjani kwizithakazelo zakwasithole

   Reply
  • Jobe ka Matshana was a great Zulu, general and hero in the Battle of Sandlwana, where king Cetshwayo convincingly defeated the red coats ( British) in 1879. This is my great, great grandfather. However during King Shaka time some of the Sithole ran away with one of King Shaka trusted general Mzilikazi Ka Mashobane, and settle in what is known today as Zimbabwe. Sithole’s have always been great warriors Some were taken By One of the great Zulu general Soshangane and settle in what is known as Mozambic today. In short the Jobes were always great warriors! Hope this short history lesson was helpful.

   Reply
  • Fundi sithole, I’m also a sithole my granddad from Zim but has passed on here in SA. We never met our family that side and we wanna do rituals but we can’t because we don’t understanding anything.
   Please help me trace them, please.

   Reply
   • We also Sithole from that side but asazi muntu ngoba mkhulu washona and akazi asichazele lutho nje ngemvelaphi yakhe

    Reply
 4. I’m a Sithole, grew up in Pretoria. My grandma told me that we are the hlexiya’s. I’m not sure of isithakazelo but we speak Shangaan. Would like to know more about my origin. Njabulo

  Reply
  • I’m Sithole. Grew up in KZN empangeni. I don’t know my family. My mother told me that my father was from Mozambic n my father died I was 3 weeks . I wish to meet one of my father family…. Plz bo jobe abahle ningifunise

   Reply
   • I personally think Sithole originated in Mozambique and and some moved to KZN. However when Amandwandwe left to Mozambique, some Sitholes left with them and they became Tsonga

    Reply
    • yeah , im sithole also live in Pretoria originally from Giyani and my sthakhazelo is msongi wa ndaba wa ndheji wa matomane wa as it long also include sengwayo ,kundhlade na vo cetshwayo as it goes and hope one day we can do something to help coming generation before they got loss THE SITHOLE’S

     Reply
     • Hello my parents are originally from Mozambique so we go as Sitoe but I have reason to believe that it was probably changed from Sithole by the português because our clan names also includes kudlande. I would really like to know isithakazelo sethu. If you don’t mind, please help

 5. David Sithole

  Mina I was told that the original roots/clan of Sithole’s haMandawu/Vandawu who most became Shangaan and Zulus because they were defeated in a war by Vangoni, I’m not sure mara.

  Jobe!

  Reply
 6. Engatshelwa khona abantu basekhaya ukuthi isibongo sakwa Ntamane sisukela kulesi esithi Sithole.

  Reply
 7. Bongani Sam Mahlanza
  I was born in the south-eastern part of Zimbabwe. They say I am Shangaan. Nobody is alive to explain our roots. Are the Mahlanzas in Durban also Shangaan? Please assist. sam_mahlanza@yahoo.cm

  Reply
  • Mahlanza people are also in Botswana. The ones there are identified as Kalangas. What I know is that they say originate from Eastern Zimbabwe

   Reply
 8. Mandla Sithole

  Nami Jabulani ngazi ukuthi thina bakwaSithole siyisizwe esisodwa esikhulu futhi esinamandla ayisimangaliso esihlangene nesingabulawa (NDAWU) esihlonipha kakhulu nesihlonishwa kakhulu.Ngisho nina oMatshana,Maphitha,Jobe,Mondise,Masangane futhi asicwasani ngoba siyaluzonda ubandlululo zinqunywa amakhanda ziyekwe oJobe.

  Reply
  • KUYIQINISO ELINGEKE LAPHIKISWA LELO NGOBA THINA O JOBE SIISIZWE ESIKHULU KAKHULU ESINGEKE SAHLULWA LUTHO

   Reply
 9. Bathi sabulala abathakathi ngoba, kwathi amazimuzimu ehlupha eMnambithi edla abantu abaleke aye entabeni uMhlumayo, Lentaba ingaphansi kwenkosi yakwaSithole, athike amazimuzimu esebaqedile abantu kwasuka abantu bakwasithole bawaheha ngenyama aphuma bawabulala wonke. Ingakho kuthiwa sadla inyama saze sahlala ngaphansi kwesihlahla somdoni ngoba sasiheha amazimuzimu.

  Reply
 10. Thina sithakazela sithi Jobe kaMatshana, Mondise, Mpangazitha,Mthiyane,bunene,Linda ,,,,

  Reply
 11. Yooooh am sooo impressed Bongani. it means a lot. I know that Mthembu and Sithole is one. thanks my brother. keep well and stay blessed. much love!!!

  Reply
 12. Mina ngingu Jobe, KaMatshane, Mondisa, Maphitha, siphuza igubazi, Malala imbijani ngoba kuzekuse uthinta isibumbu ngoba sasiqala kuqala ukusibona, Ngingo kakhahl’wakhe, KaQhwagwini inyoka ehamba ngesisu uze uyidelele kanti izokuvukela ngaphambili ungabe usayichina. Kashule, Mthembu omkhuku. Umuntu akaqedwa.

  Reply
  • Siyanibongela nina bakwaSithole. Konje uma izithakazelo zenu zithi: “Ninenabulal’ abathakathi njengoShaka” zisho ukuthini? Ake nisicobelele khona sizothi uma sinihasha, sibe sazi kahle kamhlophe ukuthi siqondeni.

   Reply
 13. Eish, I so wish kungaba that “fore father” so to speak, ongaba nolwazi olunzulu regarding our clan names and our roots as Sithole’s. i am glad to be part of this nabantu bakithi oMondise Maphitha!!!

  Reply
 14. i need someone with the right info please.

  theres a sthole king in chimanimani zimbabwe manicaland who had war tailing him. then his sons decided to change surnames. or they assumed local names to blend where we have Matongera clan, Ngorima clan, the last im not sure
  please if u hv info

  Reply
 15. ingabe nalaba abae Mozambique ojobe na? njengoba bethi o sitoe kudlande nkomo yolwandle ingabe kuseyinto eyodwa na? nabo

  Reply
 16. Jabulani Sithole

  Mangibingelele kini bantu bakithi abahle. Ngokwami ukwazi vele singoJobe. Imvelaphi yethu isebathenjini, yingakho sithakazelwa ngabaThembu baseGubazi. Indlovukazi yakwaMthembu yazala amawele, ngoba yesaba ukuthi elilodwa lizokwendiswa yalifihla emhosheni, latholwa wunkosikazi omncane wasebukhosini, wathi ngithole umntwana. Lasuka lapho ke igama likaSithole. Ngokwazi kwami oSithole bahlobenr bonke ngokwemvelaphi, kodwa ngoba sasingamaqhawe neziqhwaga, sanda nezwe shashona ko Eastern Cape, ko Mpumalanga, Mozambique, Limpopo, Zimbabwe, Malawi namaphethelo ngezinkathi zezimpi zamandulo.

  Reply
  • Mfana wase Gubazi uyibeke kahle. Ubuqhawe yibo obusigcwalise umhlaba. Laba Abase Zimbabwe babaleka no Mzilikazi ka Mashobane. Kwathi laba Abase Mozambique babaleka no Soshangane. Bafikake ondlebe zikhanya ilanga nemincele Yabo.

   Reply
  • Yah bafo kunjalo kodwa abantu abathola lelowele kwaba uMbatha ehamba noMbeje kwaba yibo abasetha ngesibongo esiwu-Sithole ngoba besitholile basisinisela ngesithole senkomo. Kwase kubakhona idlanzana labantu elabe selikhosela ngaphansi kukaSithole ukuze bavikeleke, kwasekwakheka isizwe sakwaSithole. Likhuluke iqhaza esilibambile esizweni samaZulu ngoba nathi samazulu. Iqhaza lethu kwaZulu imvunulo njengoba wibona iyinhle kangaka kwaba ubuhlakani buka-Jobe. Kwazise kwakugqhokwa izikhumba uJobe wazishuka zazinhle wenza nezidwaba kwakuhle njengoba kukuhle kangakanje…! Yingakho sihlonishwa naseNdlunkulu kaZulu. Ikomkhulu lethu liseNquthu eQhudeni emsamu isigodi phansikwentaba imbilana. NB: PHEZANI UKUBHALA U-(S’THOLE) AYIKHO INTO ENJENGALE… U-( SITHOLE )

   Reply
  • Mgabhi rings a bell. Ukhulu wayengu Sithole Mgabhi.
   Can i hear more please
   The Sithole name origin is in Zululand. There will be those who assimilated into the Sithole name to fit in. Some Ndau people come to mind.
   For those with the name Sithole naturally, have the same origin

   Reply
  • lokhu oko Ngorima asikwazi thina ,ngabantu abatholwa ngabakwa Sithole ezimbabwe ,ngokuhlalisana lokuthatha yikho okwaphuma lokhu

   Reply
 17. mina ngingu Sitholue saka masangana, usidabula ndambo,u sithole sika Mthembu, amanye akhulekile . ngathana ikomo yathi baba emtwini , beyizokutjho ku sthole..

  Reply
 18. Yithi labo oJobe kamatshana,Omondise obhembesa kankuntwana ondlumu zamila kabi emadodeni ngoba zamila ngaphambili ingabe phansi zazisamani.ngakithi sizazi kanje:

  Reply
  • Abantu bakwaMhlongo imvelaphi yabo ayicaci kahle kodwa kusolwa ukuthi kukhona ukuxhumana okuthile nabakwaDlamini. OMhlongo babizwa ngokuthi ngabaseLangeni okuyisithakazelo sabo. Babakhe eMthinemide kwehle njalo kubheke koMfanefile, eNtembeni, kuze kuyoshaya ngaseNingizimu neNkwalini.

   Umlando wabantu bakaMhlongo mkhulu futhi baziwa njengabantu abavelela kakhulu futhi kubona kuzalwa amaqhawe namaqhawekazi. Sibathola beholwa nguMhlongo kaNqeshe kaSililo. UMhlongo wayengesiyona inkosana kaNqeshe kodwa inkosana kwakunguNzawu owavele washiya ikubo wayokwakha eMpaphala.

   Kuthe sekushone uyise, uNqeshe, uNzawu wabuya ekhaya ngenhloso yokuzohlala esihlalweni sobukhosi. Kodwa-ke ngeshwa lakhe wathola ukuthi uzalo lwabe selukhethe uMhlongo ngoba bebemthanda kakhulu futhi sebemazi ngoba bebevele behleli naye. Ukuthi bafuduke kanjani eSwazini, akuveli kahle kodwa ngathi bakanye nabantu bakwaNdwandwe. UNzawu bamxosha bamchapha ngezinhlamba, waphuma kabuhlungu wabashiya ebaleka eshiya nobukhosi obungobakhe.

   UMhlongo wase ezala uBhengi. UBhengi-ke waziwa ngamagama amaningi okubalwa oBhebhe, kanye noDlomo. UBhengi uganwe nguMfundi kaKhondlo wakwaQwabe owafika wamzalela abantwana abathathu, uNxazonke, uMgabhi noNandi (indodakazi).

   UBhebhe ushone washiya inkosazane uNandi isencane, neyakhula ngaphansi kwesandla somnewabo uMgabhi owayakhe umuzi waseBozeni ngenhla komfula iMlovu. UMgabhi uzale uSongweni noMakhedama. Inkosazane uNandi izale uMlilwana (uShaka) ngemuva kokuba ihlangane neNkosi uSenzangakhona njengoba sazi sonke ukuthi kwenzekani phakathi kwabo. Kunesikole esiqanjwe uMgabhi ngoba kuhlonishwa yena.

   Njengoba bese kushiwo ukuthi ukuvela kukaShaka kakuzange kwehle kahle kubantu bakwaMhlongo ngoba wayengagananga KwaZulu enkosini uSenzangakhona. Kuphinde kwaba nobuhixihixi waze wathola igama lendodana yakhe elithi nguShaka ngoba ngesikhathi emkhulelwe, uMntwana uMudli kaNkwelo waKwaZulu wathi uNandi akakhulelwe, uphethwe yibhungane elikhukhumalisa isisu kumuntu wesifazane. Lelo bhungane kuthiwa ishaka.

   UMntwana uMudli wayethatha ngokuthi kwakungeke kwenzeke bakhulelisane ngoba babeyizihlobo ngoba uNandi wayezalwa kwaQwabe abakanye nabakwaZulu. Esezelwe kuthiwe nguShaka kodwa igama lakhe kwabe kunguMlilwana, kwabe sekuchuma leli likaShaka.

   UShaka ekukhuleni kwakhe wayohlala eLangeni ngemuva kokungaphatheki kahle KwaZulu. UShaka wayenodadewabo uNomcobo. Nakhona eLangeni kabaphathekanga kahle, bahamba ngoba uShaka wayephethwe kabuhlungu nguMakhedama owayembiza iqanda lenjelwane futhi bembhinqa bembiza ngawo wonke amagama angasile. Bedlula nonina uNandi baya eMaMbedwini eMpaphala lapho uNandi wathola uMntwana uMngwadi kuGendeyana wakhona eMaMbedwini. Kuthe ngesikhathi uShaka esesihlalweni sobukhosi KwaZulu, uMakhedama waba ngomunye amkhumbulayo ngezinto ezimbi ayezenza kuyena esengumfana, wabe esehlasela isizwe sakwaMhlongo ukuphindisela ubuhlungu abuzwiswa ebunganeni bakhe.

   Reply
 19. Jobe kamatsana mondise Masangane lekoro muzila/ m’zilankwenyana,how does it fit in Sithole surname

  Reply
 20. ekhaya sisebenzisa isthakazelo esithi Mndayi kaMafu ngabe kusukela kuphi lokhu? akekho omunye uSithole engike ngimuzwe ezithakazela ngalendlela yakithi.

  Reply
 21. It should be known that the “Sithole” surname cuts across almost all Nguni tribes. Therefore, we may not share the same “Izibongo” as our origins may differ in one way or the other. Sithole in Shangaan may not necessarily share the origin and praises with Sithole in Zulu or Ndebele, etc. We should be clear on that one. Please those who put up izithakazelo zakwa Sithole should post the correct version and make a thorough research before doing so, especially if they are not certain.

  Reply
  • The origins of sbongo sakwaSthole is from abathembu but because of migration some history is lost or distorted. For example there is Sithole people who migrated with Soshangane and other with Mzilikazi they settled in Zimbabwe but different regions thus you get Sithole people who are Ndebele and Sithole people who are Shangani but they all originated from the same place in KwaZulu

   Reply
  • Dr Vusi.
   I wish to make this contribution.
   The name is much broader than can be accommodated by a classification by language. You can learn a new language but you cannot change your genealogy. Sithole is a tree with many branches. Sithole is one nation with a common ancestor.

   Reply
 22. ngibingelele, mina ngesibongo ngingowakwa Sithole ekhaya bathakazela kanje; Mndayi kaMafu. abawsebenzisi uJobe bengsacela onolwazi angichazele mayelana noSithole othakazela ngoMndayi kaMafu

  Reply
   • Yilesi esicishe sifane nesami lapha Eswatini bakwethu abolindamkhonto abodindwasingezwa. Ukuthike kwenzekani; mina angikakutholi kahle. Ngempela sibanye thina bakwaSithole.

    Reply
  • Tsine boSithole banganeno e Mpumalanga nemaphetselo kusasekuning Lokusamele Sikufundze ngendabuko yetfu. kumele sitfole lutsi lokhokho ,Kundlande utalwa ngubani ,KwaZulu.

   Reply
   • yes Armza you are quite correct kusasekuningi ngempela okufanele sikufunde lapha esibongweni sakithi kwaSithole ngoba abanye basho lokhu nalokhuya

    Reply
 23. Mm ubaba wanglahla ngakhuliswa umama ksukela ebuncaneni kodwa ngyafunda via internet an naye seqala ukuzisola ngam ngoba ngyaphumelela an mangiya ekhaya awbuzi ingan e zakho na syefana sonke

  Reply
 24. I grew up alone with no ankle or any adult who could have tought me imvelaphi yami as my parents passed away while I was still young. As adult now I feel lost and I’m obligated to teach my childrens about my roots but it’s not getting any easier infect it’s getting harder

  Reply

Leave a Reply