Izithakazelo nomlando wakwa Zondi Clan Names

Izithakazelo zakwaZondi

Nondaba
Gagashe!
Luqa!
Tetane!
Lusibalikhulu!
Nhlabisile kaGinindza kaNjapha
KaNomaphindela kaNokhuva kaNdokoshe kaSidukuduku!
Gasa ngokugasela izizwe!
Jangeni kaBhambatha kaMancinza
Maguduzela owaguduzel’ izihosha nezihoshana!
Mabonw’ abulawe njengenyamazane!
Mpunyumpunyu bemphethe
Dudul’ amaBhunu
Shibase!

Umlando wabantu bakwaZondi

Abantu bakwaZondi badabuka eSwatini esizweni sikaMambo. Lo Zondi indodana kaLusibalukhulu wakhona kwaDlamini, wazala uNhlabintshiseko okunguyena owagcina esenguZondi. uNhlabintshiseko kuthiwa waxabana nodadewabo wagcina emzonda ngendlela eyehlula yonke imizamo yokubaxazulula, lutho uNhlabintshiseko akavumanga ukuxola. Kusukela lapho-ke wagcina esebizwa ngokuthi unguZondi, okwagcina sekuyisibongo sakhe okwathi nozalo lwakhe lwagcina selubizwa ngaye uZondi.

uZondi yena wazala uGagashe, yena owabe esezala uTetemane owazala uLuqa, uMngaki noNondaba.

Ingxenyana yakwaZondi yakhe ngakumfudlana ngaseNadi. Kodwa ngokomsuka isuka le eNkandla lapho yakhelene khona noNxamalala. Ngenxa yokwakha kwabo eduze kwalowo mfudlana iNadi, kwase kuthiwa ngabaseNadi. Kwakungesikhathi lapho sebeholwa nguNomagaga kaNsele khona lapho bahlaselwa khona yiNkosi uShaka.

Babaleka bayocasha ehlathini, okwathi ngesikhathi besabhace lapho ehlathini, amabutho kaZulu athatha izinkomo zabo ahamba nazo. Bebona le nhlekelele eyayibehlela yokuhamba kwemfuyo yabo, bavele baphuma ehlathini ababecashe kulo bazidela amathambo baqonda kuwona amabutho kaZulu.

Kuthe lapho uNomagaga esekhotheme, behlukana phakathi abantu bakwaZondi. Ngaleso sikhathi behlukana phakathi, kwaba uDlaba kaNomagaga owasala kuleyiya ndawo yaseNadi. Laba abanye bahamba nesizwe samaZulu, kwathi ababeholwa nguMgenge kaDlaba, owayengowasekhohlo kwaZondi, wavele wayozihlanganisa nabantu bakwaZuma eNkandla. Abanye bakwaZondi ababephuma endlini encane, okwabe kungekaMpumuza, bona bahama baya kokwakha ngaseMsunduze, okuyindawo lapho namanje betholakala khona kanti nobukhosi butholakala khona buphethwe yinkosi uNsikayezwe Zondi.

uTetelegu kaNobandla owasala empini nguyena owayehola le ndlu kaMpumuza ngesikhathi inqamula amazwe ize iyofika eMsunduze. Kuthe lapho beseNadi, uDlaba nesizwe sakhe kwaba khona ukungezwani namaBhunu, kwagcina ngokuthi uDlaba agcine edingiselwe eSayidi lapho afika wakhothamela khona.

Ukukhothama kwenkosi yabo uDlaba akusivimbanga isizwe sakhe ukuthi siqhubeke nokuhlala ezweni lawokhokho baso. Ngaleyo nkathi babeholwa nguDibinyeka kaDlaba. Abantu bakwaZondi abahamba nabakwaZulu sibathola sebakhe eNgome ngaseMgungundlovana. Kule ndlu kwagcina sekuphume abanye abagcina sebezitholele izwe ePholela, eNkandla. Leyo ndlu yaziwa ngokuthi yiKwaNomangamlana futhi inobukhosi bayo.

Indlu yaseNgome ekaNondaba kaTetemane. Kule ndlu kaNondaba kuzalwa iqhawe elidume kakhulu emlandeni wakwaZulu iNkosi uBhambatha kaMancinza owayephikisana nokukhokhwa kwentela eyayibizwa ngokuthi ukhandampondo ngomnyaka we-1906. Leso senzakalo salandelwa ngenkulu impi lapho abeNgwadi bagcina bebulele omunye umuntu bekhohlisa bethi yiyo iNkosi uBhambatha ngoba befuna kuthiwe bambulele bona, okwakungesilo iqiniso.

Kuthiwa ngaleso sikhathi beyifuna yonke indawo iNkosi uBhambatha, yabaleka yabhekisa amabombo kwelase-Mozambique okulapho yaphelela khona. Kodwa kuthiwa ngaphambi kwale mpi, iNkosi uBhambatha yahamba yayobikela iSilo sasoSuthu ukuthi yona nesizwe sayo ngeke bayikhokhe intela. Ngaleso sikhathi yayihamba nendlunkulu yayo uSiyekiwe uMaZuma nendodakazi nendodana uNkantolo.

Kuthe sekuqubuka izimpi, lezo zimpi zaba buhlungu ngoba abantu beSilo uMamonga woSuthu, uMgabadeli owagabedela inkunzi yakwaBulawayo, baphelela kuzona bebulawa ngabanye. Base bedingiswa ezizweni zabo beboshiwe ngoba kuthiwa baphikisana nemithetho ebekwe ngondlebe zikhanya ilanga. Omunye wamakhosi adingiswa iNkosi yakwaShezi uSigananda kaZokufa owagcina eshonela esitokisini saseMpandleni khona eNkandla ngoba nje ephikisana nokubuswa ngabelungu. Balamana ngale ndlela abakwaZondi.

uLusibalukhulu wazala uDlamini, yena wazala uNhlabintshiseko obizwa ngoZondi yena owazala uGagashe, yena wazala uGasa owazala uNsele noTetemane. uTetemane wazala uNondaba, uSobanda, uMuqa noMmangasi.

Indlu kaNsele

uNsele wazala uNomagagu, yena wazala uDlaba owazala uDibinyeka, yena wazala umzimba ozala uMaqgulu owaziwa futhi ngelika Mhlola yena wase ezala uDlokwakhe owazala uQalabantu, kwathi yena wazala inkosi uSondelani eseyakhothama.

Indlu yakwaMpumuza

uMuqa kaTetemane wazala uSobangwa yena owazala uMakhwata owazala uMpumuza ozala uNgwane noNtshiza. uNgwane wazala uNobandla noXesibe. uNobandla wazala uTelegu owazala uLaduma noBhevu. uLaduma wazala uBhekizizwe owazala inkosi uNsikayezwe okunguyena obusayo njengamanje. uNontshiza wazala uYenge, yena wazala uMqayika. uXesibe wazala uJingose. uBhevu wazala uBangumuzi.

Indlu yaseNgome, eMdlovana

uNondaba wazala uNomashumi, yena wazala uSondaba owazala uJangeni, yena wazala uMancinza owazala uBhambatha, yena wazala uBulawayo owazala uKhulekani yena ozale inkosi uMbongeleni esakhothama.

Indlu yakwaNongamlana, eNkandla

uMmangasi wazala uMjongisi, yena ozale uNomaqele, ozala uNoyeke yena owazala uNongamlana ozala uTatiyane kwathi yena wazala uSidumuka owazala uNondumo ozala inkosi uVelaphi.

18 thoughts on “Izithakazelo nomlando wakwa Zondi Clan Names”

 1. muhle lomlando wakwa Zondi kepha nginombuzo Africa ingabe loXesibe obalwe lapha kulenzalo yakwa Zondi kusese nguye lona waseMpumaKoloni owazala amaXesibe?,ulibo nozalo lokhalo lwakhe uXesibe ka Nobandla luhamba luphelelephi?,ngingathokoza ngencazelo

  Reply
 2. Phela sithi masiba thopha abakwa Yeni Sondini ,Yeni ,Shibase ,Zondi ingane zenkosi Dlaba eyadingiswa kwabusa amadodana akhe yikoke kuthiwa Sondini igama lenkosi yakwa Zondi lelo. Kusho ukuthini lokhu ,kuchaza akuthi bazalwa endlunkulu yama Zondi eNadi abakwa Yeni. umlando wesizwe sam Zondi nokuhlu kana kwaso . Izindlu ZakwaZondi zingu 4. kepha iningi labantu bakhona alizazi ukuthi likweyiphi indlu, nosokudale ukudideka kusizukulwane samanje kakhulukazi esika Nineteen Centuary no Twenty Centuary

  Reply
 3. Ingane zenkosi Dlaba eyadingiselwa Port Shepstone yizo lezi ezizibiza ngo Yeni (Shibase) .Iningi lazo ziseMehlomnyama ,kwaDEYI Mission ,NDWEBU naseMzimkhulu

  Reply
  • Manje Mina bonandaba ngo wakwankonzo lsbingo lapha emzimkhulu but angqondi noma ngyahlobana nalesbongo sakwazondi ngiba mengthakazela izthakazelo Sam eskhulu ujangeni nezinye ke zyalandela but ujangen phambili unolwaz engchushise bonondaba

   Reply

Leave a Reply