Amadlozi Amakhambi Amakhaya Amalobolo Amasonto Imicimbi Imicimbi yesintu Imikhonto Imishado Impepho Izaga Izigodi Izihlangu Izikhali Izilwane Izimpahla zesintu Izinkanyezi Izinkolelo zesintu Izinkomo Izintelezi Izinyanga Izinyoni Izisho Shembe Ukubala Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukugeza Ukuhlanza Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola uMabo uMembeso Umemulo Umhlonyane Umsamo Umshado Utshwala

Izinyanga nezinsuku ngesiZulu

Ukufika kwemfundiso yabamhlophe esizweni sikaPhunga kusenze saguqula izindlela esiphila ngazo. Noma kukhona okuhle okufike nabo abamhlophe kodwa phela akukho soka elingenasici. Ukufika kwabamhlophe kukhona umonakala okuwudalile, phakathi kwakho singabala ukulahlekelwa isintu sethu bese siphenduka sibuke okwabo, bese kugcina kuthinta ngisho indlela esiziphatha ngayo kanye nalokho esikukhulumayo. Iqiniso elimsulwa nje yikho ukuthi izinkuni ezazibaselwe ekutheni zisigqugqumezele ekukhulumeni izilimi zethu zomdabu, lezo nkuni sezilothile zaba wumlotha obanda qa! Izingane ezikoleni zifundiswa ukubala ngesilungu, ngisho izinsuku zesonto zifundiswa ngesilungu kanye nazo belu izinyanga zonyaka. Lokhu singakubeka khona ekufikeni kwezikole ngoba phela yizona ezibheka izincwadi okumele zifundwe ngabantwana. Lezo zincwadi zikuqukethe okwakhayo ziphinde futhi ziqukathe okubhidlizayo. Kulapho la kusala khona ekufundisekeni kwabantwana ngamasiko nangendlela yokuphila kwesintu. Kuleli khasi-ke siloba ngamagama esintu okubizwa ngawo izinsuku kanye nezinyanga zonyaka ngesiZulu.

Izinyanga zonyaka ngesiZulu

January – uMasingana
February – uNhlolanja
March – uNdasa
April – uMbasa
May – uNhlaba
June – uNhlangulana
July – uNtulikazi
August – uNcwaba
September – uMandulo
October – uMfumfu
November – uLwezi
December – uZibandlela

Izinsuku zesonto zona ke zibizwa kanje

Monday – uMsombuluko (okuwusuku lokusombuluka)
Tuesday – uLwesibili (ngoba phela usuku lwesibili)
Wednesday – uLwesithathu (okuwusuku lwesithathu)
Thursday – uLwesine (okuwusuku lwesine)
Friday – uLwesihlanu (usuku lokuphetha isonto)
Saturday – uMgqibelo (noma iSabatha. OkweSabatha kusuka kulaba abakhonza enkonzweni yakwaShembe eNazaretha ngoba wusuku abakhonza ngalo lolu)
Sunday – iSonto (Lolu suku abanye bathi wusuku lokugcina esontweni kanti abanye bathi wusuku lokuqala esontweni elisha)

Leave a Reply