isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izimpahla zokusebenza (izinsiza zemisebenzi ehlukahlukene)

Engosini eyedlule silobe ngezitsha noma izimpahla zokuphatha ukudla ezisetshenziswa KwaZulu (Izimpahla zokudla nokudlela: Ingxenye yokuqala nengxenye yesibili). Kuleli khasi sibeka uhlu lwezinsiza ezazisetshenziswa kudala kanye nalezo ezisasetshenziswa namuhla ukwenza imisebenzi eminingi eyahlukahlukene.

 • Ithala yisikhwanyana esilengiswayo esiphicwe ngotshani noma ngenxoza. Sinomlomo olingene nje, sona ke silengiswa phezulu emsamo ukuze izingane zingafikeli kusona.
 • Ubambo yisiphandlwana esikhandwa ngethambo ngokujwayelekile kuba yithambo lenkomo. Sisetshenziswa ukwesula umjuluko kanye namakhala. Kanti ke ubambo lubuye lubizwe ngokuthi uphephela noma ke isikhwece.
 • Ucelemba wenziwa ngensimbi ebazwe kahle yaba wucwephe, okuthi lapho ubanjwa khona kufakwe isibambo sesikhumba senkomo esithungelwa kuwona ucelemba lowo bese uyalolwa ukuze ube bukhali. Ucelemba ke miningi imisebenzi yawo ekhaya, uma kukhona okugawulwayo kusetshenziswa wona, lapha sibala ukugawulwa kwezinkuni noma izintingo zokubiya umuzi, ngisho emasimini uma kugencwa isikhotha lapho kuzolinywa kusetshenziswa wona ucelemba.
 • Igcema wusungulo okanye ukhuni oluyisicaba olunembobo ngemuva kepha olucijiswe ngaphambili ukuze lukwazi ukubhoboza. Igcema lisetshenziswa uma kufulelwa indlu yotshani noma iqhugwane. Elinye igama lalo libizwa ngokuthi itulo. Itulo leli lifakwa intambo kuyo lembobo yalo ukuze lizokwazi ukuthwala intambo yokufulela liyiyise kwelinye icala ukuze libambe utshani lobu obufulelwa ngabo.
 • Igeja lona angikholwa ukuthi kungathiwa kukhona umuntu owazi isintu kepha ongalazi igeja.  Igeja phela lingelokulima emasimini, lisetshenziswa ukutshala kanye nakho ukuhlakula ukhula khona emasimini lapho. Liphinde lisetshenziswe ekhaya uma kucentwa egcekeni. Igeja leli lakhiwa ngomphini omude obazwa ngogodo ukuze libambeke bese kuthi ekugcineni kwawo lomphini kufake insimbi obude bayo bungangesandla, lensimbi iyalolwa yenziwe ugedle ukuze izokwazi ukugaba amagabade uma kulinywa. Ahlukene kabili ke amageja okulima, kukhona igeja lezinkabi lona ke kuboshelwa izinkomo noma izimbongolo ngejoka zilidonse ngemuva, bese kuba khona umuntu olibambile ngenkathi izinkomo zilidonsa elifaka phansi enhlabathini evula imigoqo yokufaka imbewu. Igeja lesibili yileli esiqale ngalo elinomphini okugajwa ngalo emasimini.
 • Igudu ngelokubhema insangu. Kubazwa ugodo lube luncane lube sengathi wuphondo kepha lube nezimbobo ezimbili. Enye imbobo ibasekhanda lalo igudu enye ibe semsileni walo igudu lelo. Insangu ke yona ifakwa ngasekuqaleni kwalo igudu lapho okunembobo enkulu khona uma selishukiwe, bese lishiswa ngelahle lapho okufakwe khona insangu, bese idonswa ke intuthu yensangu iphume emsileni walo igudu lapho lilincane ngakhona. Igudu leli bekuwukudla kwamakhehla elibhema uma entonga noma eninga nje ngempilo, izingane bezingavunyelwe nhlobo ukuthi zililokothe igudu.
 • Umgxala wakhiwe ngensimbi wacija ndawo zombili, usetshenzisa uma kumbiwa imigodi yokubiya noma uma kumbiwa isiza sokwakha.
 • Umbaxa wona ubuye ubizwe ngentombazane ngoba wakheke wahlukana ngaphambili. Intombazane le isetshenziswa uma kukhishwa izipikili ezigxotsheni uma kwakhiwa indlu.
 • Imbazo yon yayakhiwa ngetshe kudala. Lalibazwa lize libe wucwecwe lize libe bukhali bese lifakwa umphini okugawulwa ngawo. Ezinsukwini zanamuhla sekusetshenziswa insimbi nayo yenziwe ugedle ibe nomphini wokubamba. Imbazo isetshenziswa uma kugawulwa izinkuni, izingodo noma kuhlahlelwa uma kuhlatshiwe.
 • Imbemba yizenjana lokulwa empini noma lokuhlobisa. Linensimbi ephumile okuyiyona engena emphinini.
 • Umhhebhe- wummese wesintu owawumise okomkhonto, wawusetshenziswa ngomama uma bepheka, basike ngawo exhibeni noma uma besika izitshalo emasimini.
 • Impondwe- yona ibazwa ngokhuni kube isixebeledu okanye ithambo, yona ke ibisetshenziswa uma kuhlakulwa emasimini.
 • Impuco- ngeyokuphuca ikhanda njengoba phela kuqala bekungekho mishini yesilungu yokugunda amakhanda. Kulolwa ummese ube bukhali. Impuco ke ayigcini ngokusetshenziswa ekhanda kuphela kepha noma kukhona ogcabayo iyasetshenziswa kanye futhi nalapho kuklavuzwa.
 • Inhlanga umsebenzi wayo uyafana nempuco njengoba inhlanga kungeyokugcaba uma umuntu eshaya izinhlanga.
 • Intshengula- yona phela wukhezo oluncane lokubhema isinemfu. Yona yakhiwa ngokhuni noma ngethusi noma ngethambo.
 • Isicwalo- sakhiwa ngokuthi kuthathwe uthi oluncane lucijiswe ngaphambili, kanti ke sona esabantu besimame njengoba kucwalwa ngaso izinwele uma bezilungisa.
 • Isampothwe- yizembe elincane elinensimbi ephumile eliphiselwe ngayo. Isampothwe ke sona ngesokugenca njengawo ucelemba nembazo okubuywe kugawulwe ngakho.
 • Isigqobhela- yisitsha sokugcina isinemfu. Isigqobhela senziwa ngophondo bese sigcinwa endlebeni eklekliwe.
 • Isigwedo-yinsimbi eyenziwe yaba salukhezwana yalolwa yaba bukhali. Isigwedo  sisetshenziswa ukukopolota ukhuni phakathi uma kwakhiwa izingqoko noma izithebe. Isigwedo siyasetshenziswa futhi uma kuhlotshiswa izinduku zilungiswe ngaso.
 • Isikhipha- wuphondo noma ithambo eligwedwe kahle. Umsebenzi wesikhipha wukuhlanza izitsha njengoba kukhishwa ngaso ukungcola ezintsheni.
 • Isilanda- sisetshenziswa uma kukhona okusikwayo ekhaya noma okukopolotwayo. Sona ke sakhiwe ngensimbi enomphini omncane.
 • Isiphalo –sona wucwecwe lwensimbi olume lwaba ugedle ohlangothini olulodwa ngoba sibanjwa kolunye uhlangothi uma sisetshenziswa ukuphala izikhumba zokwenza izidwaba. Kanti ke ezinye iziphalo zisetshenziswa ukuhlakula ukudla kwenkosi emasimini.
 • Isiphiselo –kuba yinsimbi ecijile ngaphambili, efakwa eklobeni lomlilo ngaphambi kokuba isetshenziswe. Isiphiselo lesi esokubhoboza izikhuni.
 • Usungulo- lwakhiwa ngokuthatha ucingo lusikwe kancane ngaphambili libe sahhuka, emva kwalokho lufakwa ogodweni noma lusingathwe ngesikhumba esincane ukuze luzobambeka kulowo osuke elusebenzisa. Usungulo ke olokuthunga izikhumba kanye nakho ukwakha iziqabetho zotshani.
 • Umbhuku- wukhuni olubazwe kahle okuqanyelwa kulo, kwesinye isikhathi lwenzelwa imilenze yokuma.
 • Umcamelo- wona ngowokucamela uma umuntu elala. Kudala umcamelo bewakhiwa ngokhuni kodwa ngoba izinto sezishintshile manje sewakhiwa ngendwangu bese kufakwa iwuli (insonto) phakathi ukuze uthambe kahle.

Leave a Reply