Izihasho

KwaZulu ubunsizwa lobu akusiyona into ehlalelwa phansi ifundwe njengokufundela ikhono elithile, kepha ubunsizwa into okhula nayo uhlangabezwa izimo obhekana nazo kanye nezigameko ezikwehlelayo empilweni. Ukwalusa lokhu kuyingxenye yakho ukukhula nalapho kuqeqesheka khona izinsizwa ngoba phela ekwaluseni akuhlekwa ngoba phela kuyaqhathwana kuphume ingqwele uma abafana belusile kanti ke futhi kudliwa nephaphu kunjalo konke okuwu mdlalo wezinsizwa kepha ke inhloso kusuke kuyikhona ukuqinisana insizwa ingabi nje ntekenteke ithambe njengebhece lasensimini. Izihasho zensizwa ziyinsila yazo ngoba phela zisukela ezigamekweni eke yabhekana nazo, ubuqhawe bayo ngisho nabo ubuvaka bayo ngoba phela izihasho ziwumlando wakhe loyo osuke ehashwa kwazise ubizwa ngokwakhe. Zigcine zifana negama lakhe kanye nesibongo, ingakho insizwa uma igiya emdlalweni thizeni noma igiya ekhaya iyaye ivumise bese ihashwa ngezihasho zayo eziqanjwe ezinye izinsizwa esuke ikhula nazo zazi amagalelo nezimo esike yabhekana nazo empilweni. Lana ke sithi ake sithathe izihasho zikaNodlalisa Mthabela insizwa yakwaHlabisa.

Umnyama woshi
UMnyama sabhawu,
Bathi kuligilisi kayitiyela
UMnyama sabhawu,
UMnyama nduku zezulu.
Wili-will waseSuthu
Niyahlupha ngoba,
Asizwani ngolimi
Nani maShangane,
Nani maMpondo,
Gasa kaManukuza
Uyingungunyane ngoba
Uyinkosi yasePutukezi.
Thayiza, thayiza Nomathenisi
Mshubu kaZashila
Bathe udlalisa ingane,
Nodlalisa kanti,
Uqonde unina uqobo.
Mpaqampaqa nduku
Zema kabi!
Ngoba ziye zema
Okhakhayini koKhiph’ inkunzi
Umbhabhadisi ongeJohane,
Obhabhadise abantu edanyini,
Kanti ungumfundisi yini?
Ungcono umfundisi
Ngoba ubhabhadisa ngezandla.
Siyabonga mfoka Cele,
Ngoba uma bephumanlapho,
Bazinikela enkonzweni!
Shwele, shwele baba
Shwele mfundisi!
Umudli wezinsizwa,
Ezimbili kwaDabhasi,
Enye yakwaMahlobo,
Enye yakwaZwide kaLanga
Kwabadibheni eNtshoweni.
Ugadle kanjani mfokaCele?
Ngoba uvuleke izindlela
Ezibomvu ezitezi phezulu!
Sagqoma sagqakaza
Uyibhomu, uyibhayisikili
UNogadla bethithiza,
Abangakini kwaMandlakazi.
Umbambi wezinkunzana
Ezimbili abazenqenayo.
Khona lapha kwaHlabisa,
Enye kwaMyeni
Emathunzini phansi kwezintaba,
Enye eyakwaJele eSiwohlo,
Akwabandaba zalutho.
Qhamu saka!
Lakhal’ ikhanda kwaNtshangase,
Khona kwabangakithi kwaQunwane
Kwaze kwababaz’ amadoda,
Ezwa ukukhala kwendoda,
Indoda yavuk’ yaqeda
Ukhalo lonke lwakwaMandlakazi Okledeni,
Akwaba ndaba zalutho!
Inkunz’ evale ngodonkana efemini,
Ivalele bona abasekhaya konini
kwaMabaso eNdwendwe,
kwaze kwakhuza uMantshingeyana
“Kahle, kahle sekwanele mfoka Mthabela!”
Naye wafika wangen’ emshinini akwaba ndaba zalutho!
US’dumo sasuka khon’
Ematshen’ amakhulu,
kwaLuhhohho eThekwini.
Inkunzana kaCele
Isidla abakwaNzuza eNtembeni,
Ngisho bona abakwaNozishada kaMaqhoboza,
Uma-black-jeke kaMasipala
Agijima agcwal’ iTheku,
Kanti inkunzana kaCele
Isiphuma ngesamagundana,
Akwaba ndaba zalutho!
UNoginqaginqa umuntu ngesibhakela
EGlebelands phakath’ eHositela
Kubo abakwaNgubane eMabomvini,
UNogadlwa bethithiza,
Nangebhodlela leMainstay
Egadlwa yibo abakwaKhanyile kwelaseNkandla,
Kwaze kwahlephuk’ izinyo.
Ucala lathethwa eNkantolo eG.G
UNogadla nge-okapi,
Khona ebhasini kwaloliwe,
Kwaze kwafa indoda.
Khona kubo kwaZungu eMiyaneni,
USililo wakhalwa abafazi namadoda,
Akwaba ndaba zalutho!
UMashonovana wenkunzi,
UNkunzi kayibekwa emzini,
Zibe mbili ngoba zabulalana.
UNogwaza insansane ekhaleni,
Ungcede akafi zidubulo,
Dlala, dlala noDlalisa!

Njengoba sishilo ukuthi izihasho nensizwa zisuka kuzo izigigaba zayo, ingakho sithola nakuzo ezikaNodlalisa ukuthi cha kwakuyisiqhwaga sensizwa singakucimeleli ukugadla ezinsizweni futhi engasabi lutho. Ingakho noma bemuhasha bathi “UNogadlwa bethithiza, nangebhodlela leMainstay, egadlwa yibo abakwaKhanyile KwelaseNkandla” lokho okusho khona ukuthi cha ubengazinqeni izinsizwa noma ngabe zimkake zingaki yena eyedwa.

Leave a Reply