isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ezitusa ngokwenza izinto ngesikhathi

Inkonyane ikhethwa kusakhanya – Abafana abelusayo bayazi ukuthi izinkomo zifakwa esibayeni kusakhanya khona bezokwazi ukukhetha inkonyane ngesikhathi lifakwe esibayeni salo. Lokhu kusiza ekutheni lingavuki lincele ekuseni kunina ngaphambi kokuthi izinkomo ziye emadlelweni. Ukukhethwa kwenkonyane kusiza ukuthi ngakusasa kukwazi ukuthi kusengwe kanti nayo inkonyane kuyisiza ukuthi inganceli ubisi oluningi kunina ngoba kuyayigulisa lokho ikhishwe isisu. Lesaga sisho ukuthi kuhle ukwenza izinto kusenesikhathi, kuyasiza ngoba kwenza ube nesikhathi sokubona amaphutha entweni oyenzile kanye nokuthi uyenze kahle ungatatazeli.

Ithotshwa ingakazali – Lapha kusuke kukhulunywa ngesithole esisuke sizozalwa esithonjwa umbele ukuze ikhiphe isithunga. Lesisho siyafana naso lesi esithi inkonyane ikhethwa kusakhanya njengoba zombili ziveza ukuthi uma uwumuntu yenza izinto kusenesikhathi.

Inhlwa kayibanjwa ngekhanda isavela – kubalulekile ukukwazi ukufunda izimo ngaphambi kokuba uthathe izinqumo. Ukuthatha izinqumo nokwenza izinto utatazela ungakaziniki isineke ngazo kuyingozi futhi kungakuholela ophathe uma uwumuntu. Lesaga sichaza ukuthi ezinye izinto zidinga ukuthi ulinde ngaphambi kokuthatha isinqumo ngazo khona uzothatha isinqumo onesiqiniseko ngaso.

Kunqoba abaphikelelayo – impilo inzima abantu abaphumelelayo ilaba abalwela ukuphumelela bedlula kuzona izinselelo ezilethayo. Umuntu ongazinikeli uyodla umlotha olothile ngoba impilo isiphoqa ukuthi siphekelele uma sifuna ukunqoba.

Umkhiwa uvuthiwe – Yonke into inesikhathi sayo, ngisho nesithelo sasendle asidliwa siluhlaza kodwa siyalindwa sivuthwe bese siyakhiwa. Lesaga sisho ukuthi ezinye izinto kumele ulinde kuzona, ungaphangi umdaka linganile.

Izinsuku umathanda ukwenzelwa – konke esikwenza namhlanje sakhela ikusasa noma sibulala lona. Lesaga sisho ukuthi ngoba izinsuku zingafani nje futhi nekusasa lingaziwa kubaluleki ukuthi esikwenza manje senze isiqiniseko sokuthi sihlinzekela ikusasa khona uma sekufika izinsuku zobumnyama sibe simingomumo.

Leave a Reply