isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Isiseko somuzi

Akusibona bodwa abafana abakhishwa uma kuduma izulu abaqinisa umuzi baphinde babe yizinseko zomuzi. Akusiwona futhi amakhubalo afakwa izinyanga noma izanusi egcekeni ukuvikela umuzi nokuqapha emimoyeni emibi okuba isisekelo somuzi kuphela, kepha zikhona nezinye izinto zasekhaya eziba isisekelo somuzi siwuqaphe. Sikhule emakhaya sibona kuhlonywe izinto ezifana nemikhonto, isizenze kanye nokunye kepha singazi lezinto zihlonyelwe siphi isizathu ekhaya.

Kulelikhasi ke soke sithi qephu sibhunge ngezinhlobo zezikhali eziyisesekelo somuzi womnumzane. Siphinde sethule uhlu lwazo lezinto esithi ziyizinseka zasekhaya, bese siphinde sibhunga ngomkhonto weLembe lakwaZulu njengezinye zezinto ezingesisona nje isisekelo sasekhaya kepha isisekelo sesizwe sakwaZulu sonkana.

Izinseka

Ekhaya kumele kubekhona nakhu okulandelayo okuhlala endlini yomnumzane, okunye endlini yangenhla. Lana ke siqala nganazi izinhlobo ezahlukene zemikhonto:

 • Ijozi umkhonto wamakhosi isisekelo somuzi.
 • Iklwa umahlabeduze umkhonto wobuzwe.
 • Ingwazi isikhali sokubulala izimpahla zemisebenzi yalelikhaya.
 • Isinqindi, umese wesithebe.

Ezinye izinto eziyisisekelo somuzi esingeke sikwazi ukuzishiya ngaphandle, lana sibala amahawu ngokwehlukana kwawo. Zintathu ke izinhlobo zamahawu ame kanje ngokohlu lwawo:

 • Ihhemu ngoba phela sonke sizalwa amakhosi.
 • Umdlela ihawu insizwa engahlukani nalo.
 • Itebele ihawu lejadu. 

Emva kwalokhu kulandela inhlendla. Inhlendla ke yona ihamba nongiyane, izinto eziqinisa ubuchopho bendoda eziba inkombandlela yomnumzane. Uma kuvunulwe ezinye zalezinto ziyabonakala kwimvunulo yebhungu noma umnumzane wasekhaya ehlobile. Imvunulo ke ihlale ihambisana nobhoko olwakhiwe ngenduku yesihlahla bese kuba igama noma isagila, konke lokhu kuyahambisana. Okunye ke kuba ibheshu kanye nesinene okungasali nhlobo ngaphandle. Kube sekuba namadlaka ke agqokwa kuphelele nemvunulo yomuntu wesilisa. Zonke lezinto ziyinsika yasekhaya kanti ke futhi kungethusa ngempela uma kungatholakala ukuthi kukhona umuzi ophila ngesintu sethu kutholakale ukuthi azikho lezinto.

Abesimame

Ngenhla sibale kakhulu okuthinta abaselisa okungaba umnumzane wasekhaya okunye ibhungu nje. Lana ke sibala okuthinta okwabesimame, ezintombini kuba isigege nje esokuqala bese kuthi umlobokazi oseganile sizokubalula lana ngezansi. Umlobokazi kuba umfazi ogane ngokusemthethweni ekhaya, lana sisho umuntu eziwushaye esigcawini wathelwa ngenyongo yala akaganela khona. Owesimame ke ekhaya ongaganile ngokwesintu esigcawini uba inguduso uma elotsholiwe kepha zingawushayanga esigcawini.

Zime kanje izinseka zabo:

 • Ngesinqindi
 • Amambatha
 • Isidwaba
 • Isicholo
 • Inyongo
 • Imvakazi
 • Isicephu
 • Uhlaka
 • Itete
 • Insoyi
 • Umqhoyiso
 • Umbeka
 • Ummeke

Konke lokhu okubalwe kulelikhasi ngezinye zezinto eziyinsika yomuzi wendoda ngoba phela umuzi wakhiwa umnumzane kanye nowakwakhe, ngale kwalokho akusiwona umuzi ophelele. Ziningi izinto eziqinisa umuzi ekhaya futhi eziwenza ube nesithunzi, okunye kwakho nje kuba indlela loyomuzi oziphethe ngayo futhi ohlonishwa ngayo emphakathini. Yebo esikhathini samanje sekukuningi okuhlukile ngisho nayo indlela osekuphilwa ngayo ethinta amasiko isishintshile, kepha lokho akuchazi ukuthi okungamagugu nensila yethu sekushabalele nakho.

Leave a Reply