isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Inganekwane: UGogo noMkhulu

Kwasukasukela…

Kwakukhona uGogo noMkhulu ababegula futhi beguge ngokufana bobabili, babehlala bodwa. Kwathi ngelinye ilanga uGogo wathula wacabanga, wajula ngomqondo. UGogo wabiza uMkhulu ngemuva kokucabanga, “We myeni wami, ngicela uze ngapha.”

Weza umkhulu bahlala phansi. Bathi behlala phansi uGogo waluqala udaba, “Mkhulu, nginecebo lapha engikade ngilicabanga. Ngicabanga ukuthi sihambe siyoziphosa eweni khona sizofa sobabili kanye-kanye ngoba akekho umuntu oyosincwaba masifa.”

Avumele phezulu uMkhulu ngoba uyabona vele bahlala bodwa abanamuntu. UMkhulu wathi, “Uqinisile Gogo, kungakuhle lokho ukuze sizodliwa izinyoni singaboleli lapha endlini sisodwa mhla kufika ukufa.” Baphuma bahamba, bathe besahamba uMkhulu wajika waphindela endlini, walindise uGogo ethi kukhona akukhohliwe, uMkhulu wayekhohlwe isikhwama esinento yokundiza (i-parachute).

Abuye esebelethe isikhwama emhlane uMkhulu. Bafika emaweni uGogo noMkhulu, bavumelana ngokuthi kuzoqala uMkhulu ukuziphosa. Angapholisi maseko, aqale uMkhulu aziphose, kuthe engakaphahlazeki phansi wamemeza uGogo, “Zizodla kamnandi izinyoni zamawa, angikulandeli!” UMkhulu wayebusolile ubuqili buka Gogo, wavele wavula isikhwama (i-parachute) wandiza wabuyela kuye uGogo.

Cosu cosu, yaphela.

Leave a Reply