Inganekwane: UChakijana nezinyamazane

Kwesukesukela
Cosi
Kwakukhona, izinyamazane noChakijana.
Sampheka ngogozwana

Ngelanga elithile kwasuka indoda yalibhekisa ehlathini ngenhloso yokugawula khona ehlathini. Ifike ke ehlathini nembazo yayo ibone umuthi efuna ukuwugawula, nebala ke iqonde kuwona bese iyaqala ke ngembazo yayo, ishaye kabili kathathu ngembazo yayo ogodweni kanti bude buduze kukhona iNtenesha. Ithe ingezwa umsindo wokugawula iNtenesha yabaleka yashiya isithunzi sayo, kanti izohlangana neMpunzi endleleni ibaleka. Ngokubona iNtenesha idla phansi, iMpunzi yabe isibuza iNtenesha ukuthi, “Ntenesha wabaleka kangaka nje, kwenzenjani ngampela?” INtenesha yabe isiphendula ukuthi ithe yona isaziphumele yezwa kukhala kakhulu umsindo wembazo ukhala, yase iyabaleka ngenxa yokwesaba. Isho lokhu nje iNtenesha isibaleka, nayo iMpunzi yabe isibaleka ngoba nayo ibona kubalekwa. Kuthe kusenjalo lezilwane zombili zazithola sezinqwamana noNkonka, nawo uNkonka ngokumangala ubuze “Ntenesha ngabe ubalekelani na?” Iphendule iNtenesha futhi ithi, “Ngithe ngilele ngezwa umsindo ongithusayo ukhala eduze nekhwapha lami ngase ngibaleka.”

Ukubaleka kwezilwane ehlathini

Kuthe kusenjalo kwaqhamuka iNxala, lihlangana nalezi ezinye izilwane zibaleka ziholwa iNtenesha phambili ngejubane, labuza iNxala limangele ukuthi, “Ntenesha, ngabe yini indaba nibaleka?”, nakhona lapho iNtenesha yasho into eyodwa itshela inxala ukuthi ithe isazicambalalele yezwa ngomsindo osabisayo ukhala eduze kwayo, ayangabe isapholisa maseko yadla phansi. Sabe sesanda impela isibalo sezilwane ezibalekayo, sekuqala ukuba umshungo wazo, zona zabe sezihlangana neWula. IWula libona zibaleka labuza iNtenesha ezihola phambili lathi, “Ntenesha ngabe kwenzenjani na, nakhu usujuluke umanzi nibaleka?” Nalapho futhi iNtenesha yaphendula yathi, “Ngithe ngisafikelwe isithongwana nje, ngezwa ngomsindo osabisayo ukhala eduze kwami, ngavuka ngabaleka.” Kwathi kusenjalo lezilwane ngokubaleka kwazo zihlangane noNogwaja naye abuze iNtenesha ezihola phambili, “Ntenesha nibalekelani na?” kubuza uNogwaja emangele. Nalapho futhi iNtenesha yaphendula isho ukuthi ithe ilele yezwa kukhala umsindo osabekayo ekhwapheni layo yavele yabaleka kakhulu.

Zithe zisaqhubeka lezilwane, okunguNogwaja, iNxala, iMpunzi, kanye nayo iNtenesha ezihola phambili kuqhamuke enye iNtenesha. Bese nayo iyabuza, “WeNtenesha wabaleka kangaka yini indaba?” Bese iyaphendula lena ebalekayo ukuthi ithe ilele yavuswa umsindo othi “nke nke” osabisayo yase ibaleka ithuswa iwona loyo msindo. Kuthe kusenjalo kuqhamuke iMbila yona edume ngokungabi namsila, yabe isibuza futhi nayo ukuthi “WeNtenesha njengoba nibaleka nje nibalekelani?” nalapha futhi intenesha yaphendula ngokuthi ithe isalele nje yezwa ngomsindo othusayo othi “nke nke” kwabe ukuvuka kwayo ibaleke njalo. Kwakuyiyona eziqhuba phambili iNtenesha ngejubane kubalekwa izilwane ehlangane nazo endleleni zona ziyilandela ngemuva. Kuthe kusenjalo memfu uChakide nawo udidekile ubona umshungo wezilwane zibaleka ziholwa intenesha phambili, wabuza ukuthi ngabe kubalekelwani. Nakhona iNtenesha yaphendula ngokuthi ithe izilalele inganake nalusizi yezwa ngomsindo othusayo ukhala eduze kwayo, yangabe isabuza mbuzo yadla phansi. Naye uChakide emva kwalokho akabuzanga mbuzo wavele walandela izilwane ezibalekayo.

Izilwane nesu lokwakha isibaya

Zaqhubeka ke nokubaleka lezilwane zaze zagcina zime ndawonye sezikhathele ukubaleka. Zase zithatha isinqumo sokuthi kumele zakhe isibaya khona zizohlala kusona isibaya leso, nebala ke zakha amahlamvu kanye nezihlahla zokwakha isibaya leso futhi zasakha saphela. Kuthe lapho seziqedile ukwakha isibaya zase zidingida indaba yokuthi kuzomele isibaya siqashwe ngamehlo oKhozi ukuze ubulongwe lobu ezibunye esibayeni bungadliwa silwane. Izilwane lezi zaqhamuka necebo lokuthi zizoba mbili izilwane ezizoqapha isibaya, kuzoqala uNogwaja neNkayimeva, kepha umsebenzi kaNogwaja ukuthi agade yona ngalenkathi izilwane zisemadlelweni ziyodla. Sezihambile lezi zilwane iNkayimeva icabange isu lokudla lobulongwe okuthiwe abuqashwe uNogwaja. Itshele uNogwaja ukuthi akudlalwe umdlalo wokuchobana, ngempela uNogwaja avume, athi uNogwaja uma ethi akuqale kuchotshwe yona iNkayimeva inqabe ukhasha ibe imdumela uNogwaja imchoba kuqala, aze azele uNogwaja alale.

Ubuqili beNkayimeva

Uthe nje angalala uNogwaja, yabe isizitikile iNkayimeva ngobulongwe esibayeni ngenkathi lezi ezinye izinyamazane zingekho isele noNogwaja. Wathi ephaphama nje ebuthongweni wathuka woma nasozwaneni ebona ukuthi ubulongwe abusekho. Wabe esethathela ngejubane ehamba ememeza okhalweni ekhala ngokuthi ubulongwe budliwe iNkayimeva. Wayezwakala esho ngengila ethi, “Ubulongwe bazo zonke izinyamazane budliwe yinkayimeva”, zangamuzwa izinyamazane ezisehlane. Wabona kungcono ayoma esicongweni sentaba waphinde washo futhi ngengila, “Ubulongwe bazo zonke, budliwe yiNkayimevana!” Zithuke izinyamazane zizwa isililo sikaNogwaja ekhala ngokuthi ubulongwe bazo budliwe yiNkayimevana. Zithi kuye “osele sele” bese zimbudukeza zikhwele zidilike phezu kwakhe zimudle zicasulwa ukuthi uyivumele kanjani iNkayimeva idle ubulongwe bazo. Zimudle zize zimqede uNogwaja bese ziphinda ziyonya ubulongwe futhi esibayeni. Ngakho ukuthi sezimudlile uNogwaja, bese kuphoqe ukuthi kumele zikhethe esinye isilwane esizogada ubulongwe futhi. Zithathe isinqumo sokuthi kuzoba iNtenesha eqapha ubulongwe, zitshele iNtenesha zithi, “Qapha nampu ubulongwe bethu bungadliwa iNkayimeva, uma uke wavuma yabudla sizokwenza isilo sengubo njengaye uNogwaja lona ongasekho.”

Izilwane zabe sezinya obunye ke ubulongwe, emva kwalokho zaphindela ehlathini ziyodla utshani, zishiye iNtenesha igade esibayeni. Liphinde lifike futhi iqhalaqhala eliyiNkayimeva lithi kwintenesha, “Ntenesha asidlale umdlalo kamachobana”, nebala nayo iNtenesha ivume, bese ke kuqala yona ukuchotshwa iNtenesha ngoba phela yehluliwe emdlalweni obucacisa ngokuthi ubani ozoqala ukuchotshwa. INkayimeva iyibambe ke intenesha iyichobe ize yozele ilale, kwabe iNkayimeva ilitholile ke ithuba yakhwela phezu kwabo ubulongwe yabushaya yabuphephetha, ithe isidle yasutha yabe isizihambela iNkayimeva. Yathi isiqamba iphaphama ekulaleni iNtenesha, iNkayimeva yona yayingasabonwa nangakhalo. Yavuka yathathela ngejubane iNtenesha ilibhekise intabeni iyomemeza ukuthi ubulongwe abusekho budliwe iNkayimeva. Izinyamazane zazizidlela utshani ehlanzeni zinganake nakwazi, yaphinde yasho intenesha ngengila ithi, “Ubulongwe bazo zonke izilwane budliwe iNkayimevana.” Zithe nje ukuzwa lokho izinyamazane zathathela ngejubane zifuna ukuyobona lomhlola okukhulunywa ngawo. Ngempela uma zifika esibayeni, lutho ubulongwe, ziganwe unwabu ziyibhuduke iNtenesha ziyisobozele ziyidle.

Ubuhlakani bukaChakijana

Emva kwalokho ziphindele esibayeni sazo futhi izinyamazane ngoba phela kumele ziphinde ziyonya ubulongwe, endleleni zihlangane noChakide, zibe sezimcela ke ukuthi agade ubulongwe. Zithi kuChakide, “Chakijana Chakijana, sibhekele ubulongwe bungadliwa yinkayimeva, sizokubulala uma ike yabudla ubulongwe.” Avume ke uChakide, kungakapheli sikhathi esingakanani zihambile izilwane zaya edlelweni ziyodla utshani, ifike iNkayimeva ifika kuqaphe uChakide esibayeni ukuthi ubulongwe bungadliwa. Iphinde futhi iNkayimeva ngamaqhinga ayo okufuna ukudla ubulongwe. Itshele uChakide ukuthi akudlalwe umdlalo kama chobachobana, ngokukhulu ukukhululeka lokhu, avume uChakide. INkayimeva yathi akuqale uChakide ngokuchotshwa, anqabe ukhasha uChakide, abambe yona iNkayimeva ayichobe kuqala ize ilale, nayo ilaliswa ukuchotshwa. Emva kwalokho ngesikhulu lesi isivinini uChakide abheke entabeni eyomemeza izilwane lezi ezidla amadlelo. Athi kuzona izilwane, “INkayimeva isibudlile ubulongwe benu”, zingamuzwa uChakide izilwane aphinde asho futhi ngengila ezitshela ukuthi ubulongwe budliwe yiNkayimeva. Zithathele ngejubane zibheke kuChakide zithi ziyombulala, naye athathele ngejubane ebheke kwiNkayimeva akayibeke phezu kwembokodo icotshwe ukuchotshwa. Afike uChakide ayidumele iNkayimeva ayibulale, zithi zifika lezi ezinye izilwane, nangu uChakide uyibulele iNkayimeva kanti nobulongwe bazo busekhona. Zijabule kakhulu ukuthi iNkayimeva ibulewe uChakide, emva kwalokho zithumele omunye uNogwaja ukuba alibhekise enkosini yazo izilwane, ayobuza ukuthi iyiphi inyama okumele ithunyelwe enkosini kanye nezizoyidla inyama.

Inkosi yabe isiphendula uNogwaja yamutshela ukuthi izinyamazane azizodla bese zishiya igatsha eliphezulu, kwaqondana kabi ke nokuthi uNogwaja uwulibala uyakhohlwa. Ahambe, uthe nje esebuyela emuva ezilwaneni eyozitshela ukuthi inkosi itheni, wathi esezowela umfula wakhohlwa ukuthi itheni inkosi. Waphindela emuva enkosini, wayobuza futhi ukuthi afike ethini ezilwaneni ngoba usekhohliwe. Wamtshela futhi, esephindela okwesibili emuva waphinde wakhohlwa futhi, wagcina wathatha isinqumo sokuthi ayotshela izilwane ukuthi ukhohliwe ukuthi itheni inkosi. Kwabe sekuthunyelwa iNtenesha, yafike iNtenesha yathi enkosini, “Ngithunywe izilwane ukuthi ngizobuza ukuthi utheni kuNogwaja ngoba yena ukhohliwe obumtshele khona.” Inkosi yayitshela nayo iNtenesha ukuthi akodliwa kushiywe igatsha eliphezulu, nayo iNtenesha yaphinda esikanogwaja yakhohlwa umlayezo ethunywe wona. Izilwane zaphinde zathuma iqhalaqhala elinguChakide ukuba makaye enkosini naye. UChakide ke yena ngobuhlakani bakhe akangakhohlwa umlayezo akanikwe wona, wafika wazitshela izilwane wathi kuzo, “Inkosi ithe dlanini nishiye igatsha eliphezulu”, zabe sezikhululeka izilwane zadla zashiya lona igatsha lelo eliphezulu.

Cosi cosi
Yaze yamnandi indaba, siyabonga!

Leave a Reply