Inganekwane: Izilwane ezinezimpondo

Zonke izilwane ezinezimpondo zahlangana zahlela umcimbi omukhulu. Lokho akwehlanga kahle kunogwaja njengoba yena engenazo izimpondo. Wabona kukuhle ahambe ayofuna izimpondo zenyamazane eyafa. Wahamba wazithola izimpondo. Walungisa kahle inhloko yenyamazane yalingana nenhloko yakhe. Wathatha inomfi wanamathisela kahle wanamathisela enhloko yakhe.

Wazibona emuhle, kumfanela, wabe eseya khona emcimbini. Wamukeleka wangena ngaphakathi. Zamangala zonke izilwane ezinezimpondo zibona uzakwabo omuhle omncane onezimpondo ezinde namadlebe amakhulu. Wayedansa kakhulu okwedlula zonke izilwane. Kwathi ekuseni walala elangeni kwazise wayebhiyoze kakhulu ebusuku. Lalishisa kakhulu ilanga, lancibilikisa inomfi enhloko zawa izimpondo, kodwa wangazizwa elele ubuthongo. Yabona inkomo yaqhweba nezinye izilwane ukuzoyibonisa lomhlola. Wavuka unogwaja wacela empunzini, zamuhubha zangamuthola izilwane.

Cosu cosu yaphela.

Leave a Reply