Inganekwane: Iqhude nojakalasi

Kwasukasukela…

Kwakukhona uQhude noJakalasi, uJakalasi wayebulawa indlala. Wakhetha ukuthi ake aphume kancane ayozingela, wehla njalo emhosheni, mayethi uphakamisa amehlo nali iqhude esihlahleni.

UJakalasi wase uzama amaqhinga akhe wathi, “Sawubona weQhude.” Avume uQhude ngokunengeka, anwebeke athi, “Yeeeeeeebo”. UJakalasi abuze uQhude ukuthi ubengayile ngani emhlanganweni. Abuze uQhude ukuthi bekuthiwani emhlanganweni. UJakalasi amtshele ukuthi kuthiwe izilwane zingabe zisadlana.

Ababaze uQhude esihlahleni, uJakalasi athi akehle bekhulume. Nangempela ehle uQhude esihlahleni, kuthi uma esezofika egatsheni lokugcina, ubuye umqondo.

UJakalasi axakeke manje ukuthi umelani uQhude athi, “Yehla phela Qhude, usumeleni?” Ame nje uQhude athi, “Nginombuzo, Jakalasi.” Aphendule uJakalasi ngokunganaki ethi, “Ubuzani Qhude?” UQhude athi, “Iqhude nezinja ngoba ziqhamuka zigijima nje, nazo ziphuma emhlanganweni?” Abuze uJakalasi ukuthi ziphi, uQhude athi, “Nazi zehla emhosheni”. Avele athi uJakalasi, “Kungcono ngihambe. Labo abananqondo, sithi sikhuluma emhlanganweni bona bebelibelwe ukubhema insangu. Ngiyahamba, usuyosala ubabona.” Wakha phansi uJakalasi walishiya kanjalo iqhude.

Cosu cosu, yaphela.

Leave a Reply