Iculo lombondo (Sizongena)

Esizweni samaZulu, umakoti kanye nomndeni wakhe emva kokucelwa nokulethwa kwezibizo kubo bavame ukuhambisa umbondo ekhweni.

Abakwamakoti bakwenza lokhu ngenhloso yokujabulisa umamezala kanye nawo wonke umndeni wasekhweni.

Ukuhanjiswa kombondo kuvame ukukhashwa ngemililizelo nokugiya. Umlilizelo othandwa ukuculwa kakhulu uma kuhanjiswa umbondo ulo othi: Sizongena

Le ngoma iculwa kanje:

Abaholi                 : Sizongena lapha emzini

Abavumi              : Sizongena

x3

 

Bonke                   : Sivulele singene sonke,

                              We mfazi ongemama

x3

 

Abaholi                 : Sicela usilondolozela

                               We mfazi ongemama x2

Bonke                   : Wi Wi

                              Thina lapha emzini

                              Sizongena

x3

 

Abaholi                 : Sivulele indlela

Abavumi               : Thina lapha emzini

Bonke                   : Sizongena

 

Leave a Reply