Izisho

Ngaphambilini sike sasika elijikayo ngezisho, siveza ukuthi izaga ziwubuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Izisho zinothisa ziphinde zikunandise ulimi. Yandisa ulwazi lwakho wezisho ngacosha kulezi: Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe Indangabane – Ukukhula Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu Uhlanga … Read more