Izaga zokuxwayisa

Intendele esuka muva ikholwa yizagila – Lesi saga sisho ukuthi musa ukuhlalela ingozi lapho abanye bebaleka, akumele uze ulinde amathonsi abanzi uze ulimale ukuze ubone ukuthi lento otshelwa ngayo iyingozi. Abanye abantu banenkani, kwala ngisho umuntu ekhuzwa ngento kepha engalaleli; njengoba kusuke kukhuzwa nengane nje ukuthi ingasifaki isandla emlilweni yona isifake ngenkani ibone ngoba isishiswa … Read more

Izaga ngobuntu

Ukuphana kungukuziphakela – Uma upha umuntu ukudla noma umenzela okuhle naye ngelinye ilanga uzokwenza ngokufanayo. Lokhu kufana nokujikijela itshe ngenhla, liyaginqika lize ezansi. Kusho ukuthi nawe okuhle okwenzile lomuntu osuke umelulele isandla naye kusasa uyokwenzela okufanayo akuphe uma sekwenile nakuye. Kudliwa kushiyelwana – Uma kudliwa ekhaya noma ngabe ogqokweni noma esitsheni, umuntu omdala uyena oyeka … Read more

Izaga ngobugebengu nokujeza

Kakucala laswela izaba – Uma wenza izaba usuke usuwenza nje, noma ubona kuthi lento oyenzayo ayisenamphumela othile. Lenkulumo izimpande zayo zisekutheni uma umuntu esesesigcawini ethweswe icala ubeka lokhu nalokhuya ukuzihlalula kulelo cala, yize noma kusuke kubonakala ukuthi uyena owenze lelo cala. Usuke esebeka izaba, bese kuqhamuka lenkulumo ke ethi alikho icala elaswela izaba. Iqhina liphuma … Read more

Izaga ngobungane

Uchakide uhlolile, imamba yelukile – Kulesi saga kushiwo lapho izingane ziganga ekhaya kungekho muntu. Kuthathelwa kuchakide okuthiwa wayenza imikhuba yokugcwaneka endulo, lapho ebeke emakhaya kuhanjiwe. Phela kuthiwa yena wayebeka nemizi yezimamba, neyamazimu, neyezalukazi agange asho, eyedwa. Injalo iphuma edunjini – Injalo imbewu yesithelo okuthi uma itshaliwe iphume ifane naso isithelo leso. Lesi saga sichaza ukuthi … Read more

Izaga ngobuwula

Umuthi uphambe inyanga – Kusho nxa ingozi isivela ngento umuntu ayenze ethi uyihlakaniphele. Kulinganiswa ngenyanga ngoba yona ifaka umuntu umuthi, kanti uzakuba yingozi umbulale, uyehlule inyanga isithi iyawuphengula. Ungcede uthume indlovu – Kuwubuwula ukubukela umuntu phansi ngoba lokho kutshengisa ukungabi nabo ubuntu. Uma sikhuluma ngongcede sikhuluma ngenyoni ebalwe njengenye yezinyoni encane kunazo zonke ezikhona. Ngobuncane … Read more

Izaga ngokulwa

Yinkukhu nempaka – Ubutha obukhulu lapho abantu bengabhekani nhlobo, bezondelana ukubulalana.Yimpi yakwamabon’abulawe – Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.Kubambene ingwe nengonyama – Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Izaga ngokungabongi

Ihlola ladla umniniyo – Uma ungumuntu kubalulekile ukuthi ungaziqhelelisi nabantu. Ukuhlala wedwa uziqhelelanise nabo kuyingozi ngoba kungathi uma kukhona izinto ezikuvelelayo zikufice uwedwa ungakwazi ukusizakala.Ungayishayi ingede ngoju – Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.Ikhahlela abayisengayo – Inkomo uma uyisenga ngokujwayelekile uma isengwa iyaboshwa ukuze ingeke ikhahlele umsengi kanye nethunga lobisi. Uma kuthiwa ikhahlela abayisengayo kukhulunywa ngenkomo … Read more