isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izaga ngokulwa

Yinkukhu nempaka – Ubutha obukhulu lapho abantu bengabhekani nhlobo, bezondelana ukubulalana.Yimpi yakwamabon’abulawe – Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.Kubambene ingwe nengonyama – Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Izaga ngokungabongi

Ihlola ladla umniniyo – Uma ungumuntu kubalulekile ukuthi ungaziqhelelisi nabantu. Ukuhlala wedwa uziqhelelanise nabo kuyingozi ngoba kungathi uma kukhona izinto ezikuvelelayo zikufice uwedwa ungakwazi ukusizakala.Ungayishayi ingede ngoju – Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.Ikhahlela abayisengayo – Inkomo uma uyisenga ngokujwayelekile uma isengwa iyaboshwa ukuze ingeke ikhahlele umsengi kanye nethunga lobisi. Uma kuthiwa ikhahlela abayisengayo kukhulunywa ngenkomo … Read more

Izaga ngokuphindisela

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa – Umuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba – Uma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela.

Izaga ngokuba nethemba

Sezihubela sakusha – Izinkobe eziphekiwe ngembiza noma ngebhodwe ngesimanje okukhulunywa ngazo lana, uma ke sezihubela sakusha zisuke sezizovuthwa ziphulwe ebhodweni. Uma sisetshenziswa ke lesi saga sisuke sichaza ukuthi ungalahli ithemba ngoba izinto sezizolunga.Nalapho kungekho qhude kuyasa – Akusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.

Izaga ngokuba nenkani

Umvundla ziyowunqanda phambili – Lana usuke ukhuzwa ukuthi uma ungalaleli uzohlangana nezinkinga ezizoba ngaphezu kwamandla ukhumbule iziyalo zabazali ababekuyala ngazo ususenkingeni. Hamba juba bayokuchutha phambili: Uma ungakhuzeki noma utshelwa ngento ungalaleli, uyobuya usuqondile usukhahlamezekile ngenxa yokuhlupheka nokuswela usushayekile. Ababuyisi baphambili: Uma kuthiwa ungayi endaweni uphikelele wena uye ngenkani phambili, lapho ukhuzwa ukuthi ungayi khona, uyobuya … Read more