isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Majola

Abanye bazibeka kanje izithakazelo zakwaMajola: Ndabezitha wakwaMacingwane, Nina baseMaChunwini khona len’ enhla Majol’ omkhulu Owajol’ inkomo yakwaNobhengu Weqa nayo phesheya koMzimkhulu Macingwan’ owadabuka kusondibilishi KaMamantis’ isalukazana soMsuthu Phakade eseNgonyameni Mchunu! Dladlama mfokaMajola Ntube mtakaMajola Nontshinga Ngqulunga! Macingwan’ eseNgonyameni! Abanye bazibeke kanje: Gama! Majola! Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda Yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGudosi, Sibiya … Read more

Izithakazelo zakwa Thusi

ThusiMlotshwa,Sishange,Ndlebenkomo,Bhulekuphangweni,Makhanya,Gcwabaza,Nondlela,Msuthu,Ndandali,Ntamonde,Khambule,Ndlandla,Vunisa,Zindela,Manyoni,Mbuyisa,Mzilankatha,Mshazi,Mlambo,Mabhedla,Vunisa,Inina enehla ngomzungulu niphuma empumalanga umzungulu wasala wabola, Sbumbu setshwele eligulayo,Madla umchamo wenjaManyosi sofakaza

Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada. Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngamanzi. Amaphupho ngokubhukuda.

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka. … Read more

Amaphupho ngenyama engaphekiwe

Uma uphupha othile ekunika inyama engaphekiwe kungasho ukuthi imbangi yakho kwezothando ikukhunkula ngomoya omubi. Uma usanda kushada kusho ukuthi awemukelwa ngamadlozi omndeni wakho omusha.

Amaphupho ngokuvuna

Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi zisho ukuthi uzoba yisigwili.

Amaphupho ngabantwana

Uma uphupha ubona umntwana kusho ukuthi wena noma uphathina wakho nizoba nengane maduzane. Uma usukhulelwe vele kuwuphawu oluhle ngokubelethwa kwengane. Uma uphupha ngabantwana abaningi uzophumelela emsebenzini nasempilweni. Amaphupho ngezingane ezincane. Amaphupho ngamawele.  

Amaphupho ngokuboshwa

Uma uphupha ukuthi uboshiwe kusho ukuthi izikweletu zakho zizokufaka ezinkingeni khona maduzane. Uma uphupha uphunyuka ejele kusho ukuthi unesibindi futhi usebenza kanzima – uzonqoba izinkinga empilweni yakho uphumelele. Futhi uma uphupha ukuthi uboshiwe kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini.

Amaphupho ngengozi nokulimala

Uma uphupha ukuthi usengozini futhi ulimele kusho ukuthi kufanele uqaphele ngoba khona into embi ezokwenzeka kuwe maduzane. Uma ingozi ihlangene namanzi kungenzeka ukuthi unezinkinga zobudlelwane futhi uma kungenxa yokuthi omunye umuntu uyakulimaza uzoba nenkinga emsebenzini. Amaphupho ebhadi. Amaphupho ngenxeba. Amaphupho ngokulunywa. Amaphupho ngensimbi.  

Izithakazelo zakwa Mbokazi

Donda, Nxele, Sontuli, Lwandle aluwelwa,luwelwa zinkonjane, Zona eziphapha phezul’emafini, Phangela kobhongo, nakoqhoqhoqho, Mlamulankunzi ngab’uziyekile, zabulalana, Hlamukazi kaMdaka, umdaka usezintangeni, Wen’owephul’umuth’uphekiwe endlini kaMantombase, Wena kaPhangela, owaphangel’izinkomo zamadoda!

Izithakazelo zakwa Madlala

Madlala! Bhengu, Mpumuza, Umsengana omncane, Kophela amabele sidle inyama, Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni, Abakwanzipho zinde ngokucwebana, AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni; AbakwaSothulase. Abakwambabala eyagweba igijima, Ukuba ayigwebanga ngabe asikho EsiPhahleni sakwaLokothwayo. Abakwasithole asisengwa ngabezizwe, Sisengwa ngabasekhaya; Abakwamadlala ngendlovu Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu.

Izithakazelo zakwa Nzuza

Mahlobo, Mshazi, Debelimdaka, Bomvula, Wena owahlaba iso lesilo ngomuso wahlaba elengonyama, Nozishada kaMaqhoboza, Owaqhoboza izinkomo zamadoda, Umajiya kaDiniZulu kaMsuthu, Mudli!  

Izithakazelo zakwa Sibiya

Ndaba, Gumede Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla, Nina bakwankom’isengelwa emaweni, Ingasengelw’esibayeni akuyon’eyakhona. Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy’esokeni, Mkhananda owafinyelela kubalondolozi, Wemuka noGodokazi way’eMfolozi. UHhiya kwabanani, Okwaphwekwa esendlini, Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala, Mgxebe! Khathi! Nina bakaSotobe kaMpangalala!

Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi wena uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ikubona kodwa ingenandaba nawe, lokho kusho ukuthi uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile, kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude. Ukuphupha ingulube futhi kungabika … Read more