Ukuphupha indle noma indlu yangasese

Ukuphupha indle noma indlu yangasese kuchaza ukuthi kusuke kukhona umuntu okusebenzisela umuthi ongalungile obizwa ngesichitho owenza ukuthi ungathandeki noma ungalungelwa yilutho othi uzama ukulenza. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Izithakazelo zakwaMajola

Abanye bazibeka kanje izithakazelo zakwaMajola: Ndabezitha wakwaMacingwane, Nina baseMaChunwini khona len’ enhla Majol’ omkhulu Owajol’ inkomo yakwaNobhengu Weqa nayo phesheya koMzimkhulu Macingwan’ owadabuka kusondibilishi KaMamantis’ isalukazana soMsuthu Phakade eseNgonyameni Mchunu! Dladlama mfokaMajola Ntube mtakaMajola Nontshinga Ngqulunga! Macingwan’ eseNgonyameni! Abanye bazibeke kanje: Gama! Majola! Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda Yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGudosi, Sibiya … Read more

Izithakazelo zakwaThusi

Thusi Mlotshwa, Sishange, Ndlebenkomo, Bhulekuphangweni, Makhanya, Gcwabaza, Nondlela, Msuthu, Ndandali, Ntamonde, Khambule, Ndlandla, Vunisa, Zindela, Manyoni, Mbuyisa, Mzilankatha, Mshazi, Mlambo, Mabhedla, Vunisa, Inina enehla ngomzungulu niphuma empumalanga umzungulu wasala wabola, Sbumbu setshwele eligulayo, Madla umchamo wenja Manyosi sofakaza Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi … Read more

Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada. Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngamanzi. Amaphupho ngokubhukuda. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes … Read more

Amaphupho ngenyoka

Ukuphupha inyoka noma izinyoka Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo, kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje uma uphupha inhlwathi – lelophupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka. … Read more

Amaphupho ngenhlwathi

Uma uphupha inhlwathi ikupoqoza kusho ukuthi amadlozi akhuluma nawe. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Amaphupho ngenyama engaphekiwe

Uma uphupha othile ekunika inyama engaphekiwe kungasho ukuthi imbangi yakho kwezothando ikukhunkula ngomoya omubi. Uma usanda kushada kusho ukuthi awemukelwa ngamadlozi omndeni wakho omusha. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Amaphupho ngokuvuna

Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi zisho ukuthi uzoba yisigwili. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Amaphupho ngamasosha

Uma uphupha ubona amasosha noma amabutho kusho ukuthi kuza inkathazo. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Amaphupho ngabantwana

Uma uphupha ubona umntwana kusho ukuthi wena noma uphathina wakho nizoba nengane maduzane. Uma usukhulelwe vele kuwuphawu oluhle ngokubelethwa kwengane. Uma uphupha ngabantwana abaningi uzophumelela emsebenzini nasempilweni. Amaphupho ngezingane ezincane. Amaphupho ngamawele.   Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola … Read more

Amaphupho ngokuboshwa

Uma uphupha ukuthi uboshiwe kusho ukuthi izikweletu zakho zizokufaka ezinkingeni khona maduzane. Uma uphupha uphunyuka ejele kusho ukuthi unesibindi futhi usebenza kanzima – uzonqoba izinkinga empilweni yakho uphumelele. Futhi uma uphupha ukuthi uboshiwe kusho ukuthi ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  … Read more

Amaphupho ngengozi nokulimala

Uma uphupha ukuthi usengozini futhi ulimele kusho ukuthi kufanele uqaphele ngoba khona into embi ezokwenzeka kuwe maduzane. Uma ingozi ihlangene namanzi kungenzeka ukuthi unezinkinga zobudlelwane futhi uma kungenxa yokuthi omunye umuntu uyakulimaza uzoba nenkinga emsebenzini. Amaphupho ebhadi. Amaphupho ngenxeba. Amaphupho ngokulunywa. Amaphupho ngensimbi.   Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community … Read more

Izithakazelo zakwaMntambo

Nhlangothi, Mlondo, Vezi, Nyong’ eluhlaza enjengeyenyamazane, Masilela, Jiyane, Kweyama Loyisa Gomazane. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Izithakazelo zakwaMlotshwa

Makhombothi, Ntumbeza kaNtuzi, Cabuzela onyawo zincane, ziingaba nkulu zifuz’ekhabonina, Khambule, Mzilankatha, Shezi, Magidla! Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Izithakazelo zakwaMbokazi

Donda, Nxele, Sontuli, Lwandle aluwelwa,luwelwa zinkonjane, Zona eziphapha phezul’emafini, Phangela kobhongo, nakoqhoqhoqho, Mlamulankunzi ngab’uziyekile, zabulalana, Hlamukazi kaMdaka, umdaka usezintangeni, Wen’owephul’umuth’uphekiwe endlini kaMantombase, Wena kaPhangela, owaphangel’izinkomo zamadoda! Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle … Read more

Izithakazelo zakwaMadlala

Madlala! Bhengu, Mpumuza, Umsengana omncane, Kophela amabele sidle inyama, Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni, Abakwanzipho zinde ngokucwebana, AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni; AbakwaSothulase. Abakwambabala eyagweba igijima, Ukuba ayigwebanga ngabe asikho EsiPhahleni sakwaLokothwayo. Abakwasithole asisengwa ngabezizwe, Sisengwa ngabasekhaya; Abakwamadlala ngendlovu Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo … Read more

Izithakazelo zakwaNzuza

Mahlobo, Mshazi, Debelimdaka, Bomvula, Wena owahlaba iso lesilo ngomuso wahlaba elengonyama, Nozishada kaMaqhoboza, Owaqhoboza izinkomo zamadoda, Umajiya kaDiniZulu kaMsuthu, Mudli!   Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.

Izithakazelo zakwaSibiya

Ndaba, Gumede Sibiya ngenkomo, abafokazana bebiya ngamahlahla, Nina bakwankom’isengelwa emaweni, Ingasengelw’esibayeni akuyon’eyakhona. Gumede kaNdaba,umanyelela njengentombi iy’esokeni, Mkhananda owafinyelela kubalondolozi, Wemuka noGodokazi way’eMfolozi. UHhiya kwabanani, Okwaphwekwa esendlini, Kwaze kwephulwa esendlini,engazange afe ukufudumala, Mgxebe! Khathi! Nina bakaSotobe kaMpangalala! Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. … Read more

Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi wena uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ikubona kodwa ingenandaba nawe, lokho kusho ukuthi uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile, kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude. Ukuphupha ingulube futhi kungabika … Read more

Izithakazelo zakwaZondi

Nondaba, Gagashe, Mancinza, Nhlab’shile Luqa, Bhambatha, Wena owancinza isoka labuyela entombini! Izithakazelo nomlando wakwaZondi. Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi  wabantu abenesifo sikashukela  kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.