Amaphupho ngamakha

Ukuphupha amakha, noma ngabe uyaziqhola ngawo, noma ngabe unukelwa yiphunga lawo elimnandi, konke kusho okuhle empilweni, emsebenzini noma kwezothando. Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn more about Ray Nkonyeni Libraries, their services and locations.

Umlando wabantu bakwaMpontshane

Emandulo kwakunenkolelo yokuthi inkosi ebusayo kwakumelwe ibe nenyanga yayo. Kwakuthi lapho inkosi ikhothama, leyonyanga yenkosi iyiswe kwagoqanyawo. Lokho kwakwenziwa phela ngoba kuthiwa uma leyonganga iqhubeka iphila, yayiba wuhlupho emphakathini ngoba yabe ingumuntu ngaphambilini owayeke wasondelana kakhulu nenkosi, ngakho yazi izimfihlo kanye nezitha zenkosi kuhlanganise nezinyathelo ezazithathwa ezindabeni zasebukhosini. Imvelaphi yesibongo sakwaMpontshane UJeqe Buthelezi wayengomunye wabantu … Read more

Izithakazelo zakwaBlose (Bhulose)

Ndelu! Madiba! Dimba! Duma! Mseleku! Phonsel’ obus’ uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga, Ligcwala ukuhlakanipha! Bohlela! Noncengwa! Wena owancengwa yizintombi zathi sicela usishade, Blose! Chobile, Wena owachoba izintwala zenkosazana. Shinga, Akushinganga wena kwashinga isibongo! Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click … Read more

Umemulo (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo, kodwa-ke intombazane iyenzelwa futhi umemulo ngesizathu sokuthi isuke isizokwendela umkhwenyana wayo. Ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa intombazane noma ngabe isinengane noma ayinayo. Umemulo yilapho abazali besuke bebonga khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala. Kodwa-ke … Read more

Umlando wabantu bakwaNdwandwe

Abantu bakwaNdwandwe badabuka kwabakwaNgwane. ULanga ngukhokho wabo. Wasuka ezintabeni zoBombo wagudla umfula uPhongolo waze wafika eMagudu. Sebefikile kuleyo ndawo yaseMagudu abantu bakwaNdwandwe bakha bahlala bazinza. Kukuleyondawo lapho umholi walaba bantu bakwaNdwandwe ashonela khona. Ngemuva kokushona kwakhe isizwe sakwaNdwandwe saholwa yindodana yakhe uZwide. Ngesikhathi sikaZwide isizwe sakwaNdwandwe sakhula sandlondlobala kakhulu, sagcwala indawo kusuka eMagudu kwehle njalo … Read more

uMembeso (isigaba emshadweni wesintu)

Ukulobola nomembeso noma izibizo izinto ezahlukene noma abantu babuye baziphambanise. Kwesinye isikhathi umuntu ukhuluma ngokulobola kodwa inkulumo yakhe yona ibe ichaza umembeso, noma akhulume ngomembeso kodwa ebe eqonde ukulobola. Kuyenzeka umembeso uhambisane kanyekanye nokulobola noma ukulotsholwa, kodwa ke akusiwona umgomo lowo noma impoqo ngoba phela kuya ngamandla omuntu. Ngaphambi kokuba senabe kakhulu ngendaba yalesisihloko esikhuluma … Read more