Sesha

Ukuphupha indle noma indlu yangasese

Ukuphupha indle noma indlu yangasese kuchaza ukuthi kusuke kukhona umuntu okusebenzisela umuthi ongalungile obizwa ngesichitho owenza ukuthi ungathandeki noma ungalungelwa yilutho othi uzama ukulenza. Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 … Read more

Umlando wabantu bakwaXimba

Abantu bakwaXimba baphuma kuNyawo owayenamadodana amaningi okwathi uma esekhotheme kwaba nombango, lawomadodana agcina-ke esedube ikhaya. Ngokwezigaba zabeNguni abantu bakwaXimba bona bangaBaMbo Nguni yize noma sebegcine kungathi sebengabeSuthu. Lokho kwenziwa wukuthi ngesikhathi sezimpi kunengxenye yabo eyafuduka yaze yayofika ebaSuthwini kwaze kwagcina sengathi sebengabeSuthu. Lokho kwakungesiyo into engavamile. Ziningi izizwe noma abantu ababalekela izimpi abayaye bagcine sebekhosele … Read more

Umlando wesibongo sakwaJiyane

Abantu bakwaJiyane bazalwa kwaMtshali, ngokwezigaba zabaNguni bangaMaNtugwa Nguni. Imvelaphi yesibongo sakwaJiyane Kuthiwa enye indoda yakwaMtshali yenza okungajwayelekile yakhulelisa udadewabo. Ngaleso senzo yaxoshwa ekhaya ngoba kuthiwa ijiyise ekhaya. Kusukela kulesosenzo isizwe noma abantu baleyondoda babizwa ngokuthi bangabakwaJiyane. Igama laleyo ndoda  eyagila leyomikhuba kwakunguMkhathini Mtshali. Lowo Mkhathini wazala uMkhabisanyathi owagcina edume ngelikaMagolwana, owakha umuzi wakhe eNhlanzatshe. UMkhabisanyathi … Read more

Izithakazelo zakwaMbhele

Godide, Sothole, Khuboni, Ntuli, Gudukazi uyiNcwayi, Ndlela kaSompisi, Sompisi owaphemba ngamakhand’ amadoda, Abanye bephemba ngomlilo, Nina baseLenge, Enabonakala ngeziNtuli, Kwabe kunguSompisi kaGuda, Mgwabini wemikhonto, Umahlatshwa ebuhleni njengethole, Umagaju njengengwe, Inhlangu eyeqa iphindaphinda, Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika, Langa liphum’ endlebeni yendlovu, Nyaka mumbe, Liphum’ endlebeni yengwenya, Unonjiyewa, Kulala uhlangothi lubovu, Ugodo olumuka namankayiya. Ray Nkonyeni LibrariesArticle … Read more

Amaphupho ngamakha

Ukuphupha amakha, noma ngabe uyaziqhola ngawo, noma ngabe unukelwa yiphunga lawo elimnandi, konke kusho okuhle empilweni, emsebenzini noma kwezothando. Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 … Read more

Umlando wabantu bakwaMpontshane

Emandulo kwakunenkolelo yokuthi inkosi ebusayo kwakumelwe ibe nenyanga yayo. Kwakuthi lapho inkosi ikhothama, leyonyanga yenkosi iyiswe kwagoqanyawo. Lokho kwakwenziwa phela ngoba kuthiwa uma leyonganga iqhubeka iphila, yayiba wuhlupho emphakathini ngoba yabe ingumuntu ngaphambilini owayeke wasondelana kakhulu nenkosi, ngakho yazi izimfihlo kanye nezitha zenkosi kuhlanganise nezinyathelo ezazithathwa ezindabeni zasebukhosini. Imvelaphi yesibongo sakwaMpontshane UJeqe Buthelezi wayengomunye wabantu … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.