Sesha

Usiko lokusoka

Usiko lokusoka ngokwasentabeni Ukusoka ngokwendlela yasentabeni kuyingxenye yosiko lwamaZulu, kodwa-ke lungenye yezindlela zesintu esezishabalale zacisha. Injongo yalolusiko akusikho kuphela ukususa ingxenye yesitho sangasese kumuntu wesilisa, kepha njengosiko lokuhlolwa kwezintombi, usiko lokusoka luyisikole lapho lowo osengena ekubeni indoda efundiswa khona ukuziphatha njengendoda, afundiswe indlela umuzi ophathwa ngayo, afundiswe inhlonipho kanye nokunye okubalulekile ekubeni ngowesilisa osekhulile. Ukubuya … Read more

Izithakazelo zakwaGcwabaza

Thusi, Sishange, Makhanya, Mlotshwa!   Izithakazelo zakwaThusi   Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 – 13h00 | Tel: 039 3181001 Ezinqoleni Library Visit us! | … Read more

Izithakazelo zakwaBiyela

Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume Ndaba balibele, Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni! Mbeng’ osind’ abosi! Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 – 13h00 … Read more

Izithakazelo zakwaDuma

Mthombeni! Lwandle kaluwelwa, luwelwa izinkonjane ngoba zona zindiza phezulu, Bagongolozi abahle abaphekwa nentshe laze lavuthwa bona basala begongobele, Ntshiza! Ndlela! Mhlanga owamila kumuntu baze bamsika ngesihebhe, Nina bakaSigwayi sikaMcuba, Omatshelwa azitshele, Ondlebe kazizwa ezinye ziyezwa, Omathumbanduna, bengathumba insikazi kobe konakele! Nisa besikwayikwayi esakwayizela izinkomo zamanye amadoda! Nina bodondane olwadonda phansi baze bafulathela abafokazane! Inyoni eyakhala … Read more

IJiki lamaPiki

IJiki lamaPiki lingenye yemicimbi yesintu okusukela kudala yayenziwa futhi kuze kube nanamuhla isenziwa kakhulu esizweni samaZulu. Liyini iJiki lamaPiki? IJiki lamaPiki wumcimbi owenziwa wumndeni osuke udlulelwe ilunga lawo emhlabeni. Wenziwelani umcimbi weJiki lamaPiki? Umcimbi weJiki lamaPiki wenziwa ngoba umndeni usuke uqaqa noma unqamula inzilo kanye nenkathi yokuzila. Akubi wumcimbi womphakathi, abantu bangaphandle noma abangahlobene nomndeni … Read more

Ukungenwa komuntu wesifazane

Ukungenwa komuntu wesifazane yisiko lapho owesifazane eshonelwe ngumyeni wakhe, bese omunye wesilisa ngaphakathi emndenini athathe isikhundla salowo oshonile abe ngumkhwenyana omusha kumfelokazi. Ngubani onelungelo lokungena umuntu wesifazane? Uma indoda ishonile, umfowabo onelungelo lokungena umkayo. Lokhu kuwusiko lwesiZulu oselokhu lwaqala ukwenziwa kusukela emandulo. Injongo yokwenza usiko lokungena umuntu wesifazane wukuba uma owesifazana eseshonelwe ngumyeni wakhe, angagcini … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.