Izithakazelo zakwaDlodlo

Mpangazitha! Mbanjwa, Mdladlana, Mabanga, Mtingi, Bangile, Mthiyane, Mathabela! Ray Nkonyeni LibrariesThis article was brought to you by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn more about Ray Nkonyeni Libraries, their services and locations.

Ukuhlawulela ingane

Okuqukethwe Isizathu sokuhlawulela ingane Okulindelekile njengenhlawulo Umphumela olethwa wukukhokha inhlawulo Ushintsho oselukhona kulolusiko lokuhlawulela ingane Isizathu sokuhlawulela ingane Uma owesifazane ekhuleliswe ngowesilisa bengashadile, owesilisa kuyaye kumele enze inkokhelo ahlawula ngayo ukushweleza ngalesosimo esesenzekile. Lena indlela akhombisa ngayo ukuxolisa kanye nokuvuma icala lokungena esibayeni senye indoda ngaphandle kokukhokha amalobolo kuqala, futhi exolisa ngokuthela umuzi waleyo ndoda … Read more

Usiko lokusoka

Usiko lokusoka ngokwasentabeni Ukusoka ngokwendlela yasentabeni kuyingxenye yosiko lwamaZulu, kodwa-ke lungenye yezindlela zesintu esezishabalale zacisha. Injongo yalolusiko akusikho kuphela ukususa ingxenye yesitho sangasese kumuntu wesilisa, kepha njengosiko lokuhlolwa kwezintombi, usiko lokusoka luyisikole lapho lowo osengena ekubeni indoda efundiswa khona ukuziphatha njengendoda, afundiswe indlela umuzi ophathwa ngayo, afundiswe inhlonipho kanye nokunye okubalulekile ekubeni ngowesilisa osekhulile. Ukubuya … Read more

Izithakazelo zakwaGcwabaza

Thusi, Sishange, Makhanya, Mlotshwa!   Izithakazelo zakwaThusi   Ray Nkonyeni LibrariesThis article was brought to you by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn more about Ray Nkonyeni Libraries, their services and locations.

Izithakazelo zakwaBiyela

Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume Ndaba balibele, Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni! Mbeng’ osind’ abosi! Ray Nkonyeni LibrariesThis article was brought to you by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn more about Ray Nkonyeni Libraries, their services and … Read more

Izithakazelo zakwaDuma

Mthombeni! Lwandle kaluwelwa, luwelwa izinkonjane ngoba zona zindiza phezulu, Bagongolozi abahle abaphekwa nentshe laze lavuthwa bona basala begongobele, Ntshiza! Ndlela! Mhlanga owamila kumuntu baze bamsika ngesihebhe, Nina bakaSigwayi sikaMcuba, Omatshelwa azitshele, Ondlebe kazizwa ezinye ziyezwa, Omathumbanduna, bengathumba insikazi kobe konakele! Nisa besikwayikwayi esakwayizela izinkomo zamanye amadoda! Nina bodondane olwadonda phansi baze bafulathela abafokazane! Inyoni eyakhala … Read more

IJiki lamaPiki

IJiki lamaPiki lingenye yemicimbi yesintu okusukela kudala yayenziwa futhi kuze kube nanamuhla isenziwa kakhulu esizweni samaZulu. Liyini iJiki lamaPiki? IJiki lamaPiki wumcimbi owenziwa wumndeni osuke udlulelwe ilunga lawo emhlabeni. Wenziwelani umcimbi weJiki lamaPiki? Umcimbi weJiki lamaPiki wenziwa ngoba umndeni usuke uqaqa noma unqamula inzilo kanye nenkathi yokuzila. Akubi wumcimbi womphakathi, abantu bangaphandle noma abangahlobene nomndeni … Read more

Ukungenwa komuntu wesifazane

Ukungenwa komuntu wesifazane yisiko lapho owesifazane eshonelwe ngumyeni wakhe, bese omunye wesilisa ngaphakathi emndenini athathe isikhundla salowo oshonile abe ngumkhwenyana omusha kumfelokazi. Ngubani onelungelo lokungena umuntu wesifazane? Uma indoda ishonile, umfowabo onelungelo lokungena umkayo. Lokhu kuwusiko lwesiZulu oselokhu lwaqala ukwenziwa kusukela emandulo. Injongo yokwenza usiko lokungena umuntu wesifazane wukuba uma owesifazana eseshonelwe ngumyeni wakhe, angagcini … Read more

Ukuthelelana amanzi

Ukuthelelana amanzi wusiko olwenziwa lapho abantu abakade bexabene mhlawumbe baze balwa, abalwenza lapho sebexolelene sebefuna ukudlulisa lesosimo esibi esike saba khona phakathi kwabo. Labo abathelelana amanzi kungaba yinoma yibaphi abantu, kungaba ngabantu abangahlobene noma kube amalunga omndeni kumbe izihlobo. Umcimbi wokuthelelana amanzi Uma labo abathelelana amanzi sebexolelana sebeyikhulumile naleyonto ebikade ibaphambanisa ngemibono, baye baphume ngaphandle … Read more

Ukungeniswa kwedlozi

Ukungeniswa kwedlozi ekhaya kungenye yemicimbi evamile ukwenziwa kwelakwaZulu. Kuye kuhluke ngezigodi ukuthi bawubiza kanjani lomcimbi, uvamisile futhi nokubizwa nge “ladi”. Abantu abangasekho bayahlonishwa kakhulu ngoba kukholelwa ukuthi yibona abasixhumanisa noNkulunkulu uMdali. Kukholelwa kakhulu ekutheni ukuze izinto zihambe kahle emndenini kudingeka kulungiswe izinto nabangasekho. Amaphupho ngenye indlela okuxhunyanwa ngayo nabangasekho. Izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi Umcimbi … Read more

Umlando wakwaNgobese

Abantu bakwaNgobese babehlala emgedeni eNtabantuzuma, kwathi lapho sekudingeka ukuthi bakhishwe emgedeni, kwahlatshwa inkomo ngethemba lokuthi izobaheha baphume. Kodwa lutho abaphumanga. Kwaphinda futhi kwazanywa, abaseMaqungebeni bashisa amafutha empisi, nalapho futhi abazange baphume abakwaNgobese emgedeni. Kwaze kwathi langa thizeni-nje baphuma. AbaseMaqungebeni bahlalisana kahle nabantu bakwaNgobese ababephume emgedeni. Ukuhlukana kwabakwaNgobese nabaseMaqungebeni Kwabe-ke sekudingeka ukuthi ubani ozobusa phakathi kwalabobantu … Read more

Umlando wakwaZwane

Abantu bakwaZwane babizwa ngokuthi ngamaNgwe, bangamaNtungwa-Ntuli futhi badabuka enhla neAfrica eMangweni. Iningi labo litholakala eHlobane ngaseFilidi, eMtshezi, eMnambithi, ezintabeni zoKhahlamba nakwezinye izingxenye zesifundazwe saKwaZulu-Natal. UZwane uqhamuka ebukhosini baMangwe, isibongo sakwaZwane sisukela egameni lakhe.  UZwane UZwane wazala uMungwe, uMungwe wazala uPhikelela, uPhikelela yena wazala uNsele owabe eyinkosana yakhe kanye noVezi. UNsele wathatha ubukhosi ngemuva kukayise uPhikelela. … Read more

Usiko Lwembeleko

Imbeleko yinto yokubeletha noma yokuteta ingane, yakhiwa ngesikhumba sembuzi. Leyombuzi yokwakha imbeleko ihlatshwa nguyise wengane. Ukwakha imbeleko yengane yentombazane, kuhlatshwa isibhuzazane noma imbuzi yensikazi ekhulile. Kepha-ke intombazane iyahlatshelwa futhi intondolo ngoba isuke itheniwe. Umfana yena uhlatshelwa impongo, kukodwa nje lokho kuyamqinisa umfana. Isikhumba saleyo mbuzi ehlatshelwe umntwana, yisona ingane ebelethwa ngaso. Yigama nje ukuthi imbeleko … Read more

Umendo

Ukugana (umendo)   Umendo yisigaba esimqoka kumuntu wesifazane. Ziningi kakhulu izinguquko ezenzeka kulesi sigaba. Ukwenda kusho ukweqa, ukuzilahla, ukufa, ukukhula. Ngumuntu wesifazane owendayo. Owendayo uyabushiya ubuntombi, angene ebufazini. Ubufazi njalo abuyona inhlamba, buyiqholo nesigaba owesifazane azigqaja ngaso ngoba vele siyisicongo nesicoco sakhe. Kuba kuhle kakhulu uma umlobokazi ende eseyintombi nto ngoba uwuzwa kahle umehluko wokusuka … Read more

Izithakazelo zakwaNdwandwe

Zwide kaLanga Ndwandwe, Mkhatshwa Wena waseGadunkomo Wena owasezikhotheni ezingakhothi ngamlomo ezikhotha ngomkhonto kaZulu Nkomo ayihlatshwa uyothi wayihlaba yophe amasi njengombhelebhele Nkabanhle! Somaphunga! Masuku! Zwangendaba! Simelane! Umlando wabantu bakwaNdwandwe unohlonze. Ray Nkonyeni LibrariesThis article was brought to you by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. … Read more

Umlando wabantu bakwaXimba

Abantu bakwaXimba baphuma kuNyawo owayenamadodana amaningi okwathi uma esekhotheme kwaba nombango, lawomadodana agcina-ke esedube ikhaya. Ngokwezigaba zabeNguni abantu bakwaXimba bona bangaBaMbo Nguni yize noma sebegcine kungathi sebengabeSuthu. Lokho kwenziwa wukuthi ngesikhathi sezimpi kunengxenye yabo eyafuduka yaze yayofika ebaSuthwini kwaze kwagcina sengathi sebengabeSuthu. Lokho kwakungesiyo into engavamile. Ziningi izizwe noma abantu ababalekela izimpi abayaye bagcine sebekhosele … Read more

Umlando wesibongo sakwaJiyane

Abantu bakwaJiyane bazalwa kwaMtshali, ngokwezigaba zabaNguni bangaMaNtugwa Nguni. Imvelaphi yesibongo sakwaJiyane Kuthiwa enye indoda yakwaMtshali yenza okungajwayelekile yakhulelisa udadewabo. Ngaleso senzo yaxoshwa ekhaya ngoba kuthiwa ijiyise ekhaya. Kusukela kulesosenzo isizwe noma abantu baleyondoda babizwa ngokuthi bangabakwaJiyane. Igama laleyo ndoda  eyagila leyomikhuba kwakunguMkhathini Mtshali. Lowo Mkhathini wazala uMkhabisanyathi owagcina edume ngelikaMagolwana, owakha umuzi wakhe eNhlanzatshe. UMkhabisanyathi … Read more

Izithakazelo zakwaMbhele

Godide, Sothole, Khuboni, Ntuli, Gudukazi uyiNcwayi, Ndlela kaSompisi, Sompisi owaphemba ngamakhand’ amadoda, Abanye bephemba ngomlilo, Nina baseLenge, Enabonakala ngeziNtuli, Kwabe kunguSompisi kaGuda, Mgwabini wemikhonto, Umahlatshwa ebuhleni njengethole, Umagaju njengengwe, Inhlangu eyeqa iphindaphinda, Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika, Langa liphum’ endlebeni yendlovu, Nyaka mumbe, Liphum’ endlebeni yengwenya, Unonjiyewa, Kulala uhlangothi lubovu, Ugodo olumuka namankayiya. Ray Nkonyeni LibrariesThis … Read more

Amaphupho ngamakha

Ukuphupha amakha, noma ngabe uyaziqhola ngawo, noma ngabe unukelwa yiphunga lawo elimnandi, konke kusho okuhle empilweni, emsebenzini noma kwezothando. Ray Nkonyeni LibrariesThis article was brought to you by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Click HERE to learn more about Ray Nkonyeni Libraries, their … Read more

Umlando wabantu bakwaMpontshane

Emandulo kwakunenkolelo yokuthi inkosi ebusayo kwakumelwe ibe nenyanga yayo. Kwakuthi lapho inkosi ikhothama, leyonyanga yenkosi iyiswe kwagoqanyawo. Lokho kwakwenziwa phela ngoba kuthiwa uma leyonganga iqhubeka iphila, yayiba wuhlupho emphakathini ngoba yabe ingumuntu ngaphambilini owayeke wasondelana kakhulu nenkosi, ngakho yazi izimfihlo kanye nezitha zenkosi kuhlanganise nezinyathelo ezazithathwa ezindabeni zasebukhosini. Imvelaphi yesibongo sakwaMpontshane UJeqe Buthelezi wayengomunye wabantu … Read more