Izithakazelo zakwaDlodlo

Mpangazitha! Mbanjwa, Mdladlana, Mabanga, Mtingi, Bangile, Mthiyane, Mathabela! Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 – 13h00 | Tel: 039 3181001 Ezinqoleni Library Visit us! | … Read more

Ukuhlawulela ingane

Okuqukethwe Isizathu sokuhlawulela ingane Okulindelekile njengenhlawulo Umphumela olethwa wukukhokha inhlawulo Ushintsho oselukhona kulolusiko lokuhlawulela ingane Isizathu sokuhlawulela ingane Uma owesifazane ekhuleliswe ngowesilisa bengashadile, owesilisa kuyaye kumele enze inkokhelo ahlawula ngayo ukushweleza ngalesosimo esesenzekile. Lena indlela akhombisa ngayo ukuxolisa kanye nokuvuma icala lokungena esibayeni senye indoda ngaphandle kokukhokha amalobolo kuqala, futhi exolisa ngokuthela umuzi waleyo ndoda … Read more

Usiko lokusoka

Usiko lokusoka ngokwasentabeni Ukusoka ngokwendlela yasentabeni kuyingxenye yosiko lwamaZulu, kodwa-ke lungenye yezindlela zesintu esezishabalale zacisha. Injongo yalolusiko akusikho kuphela ukususa ingxenye yesitho sangasese kumuntu wesilisa, kepha njengosiko lokuhlolwa kwezintombi, usiko lokusoka luyisikole lapho lowo osengena ekubeni indoda efundiswa khona ukuziphatha njengendoda, afundiswe indlela umuzi ophathwa ngayo, afundiswe inhlonipho kanye nokunye okubalulekile ekubeni ngowesilisa osekhulile. Ukubuya … Read more

Izithakazelo zakwaGcwabaza

Thusi, Sishange, Makhanya, Mlotshwa!   Izithakazelo zakwaThusi   Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 – 13h00 | Tel: 039 3181001 Ezinqoleni Library Visit us! | … Read more

Izithakazelo zakwaBiyela

Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume Ndaba balibele, Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni! Mbeng’ osind’ abosi! Ray Nkonyeni LibrariesArticle contributed by Ray Nkonyeni Libraries, which offers a free public library service at 13 libraries across the municipal area. Gamalakhe Library Visit us! | Monday – Friday: 09h00 – 16h30 | Saturday: 09h00 – 13h00 … Read more

Izithakazelo zakwaDuma

Mthombeni! Lwandle kaluwelwa, luwelwa izinkonjane ngoba zona zindiza phezulu, Bagongolozi abahle abaphekwa nentshe laze lavuthwa bona basala begongobele, Ntshiza! Ndlela! Mhlanga owamila kumuntu baze bamsika ngesihebhe, Nina bakaSigwayi sikaMcuba, Omatshelwa azitshele, Ondlebe kazizwa ezinye ziyezwa, Omathumbanduna, bengathumba insikazi kobe konakele! Nisa besikwayikwayi esakwayizela izinkomo zamanye amadoda! Nina bodondane olwadonda phansi baze bafulathela abafokazane! Inyoni eyakhala … Read more