Usiko lokuhlolwa kwezintombi

Usiko lokuhlolwa kwezintombi lwaziwa kakhulu njengomkhosi kaNomkhubulwane, yena owaziwa njengenkosazana yemvula eyayithanda ubumsulwa nokuziphatha kahle. Kungemuva kwesikhathi sakhe lapho kwabe sekuqala khona usiko lokuhlolwa kwezintombi ukuba ngabe ziseyizintombi ngokugcwele na bese zicijwa futhi ukuba zihambe ezinyathelweni zakhe uNomkhubulwane. Ukucijwa kuhlanganisa ukufundiswa ukuziphatha kahle, ukusina ingoma kanye nokuhlonipha umhlaba njengentombazane esencane umunut akhule aze kufike esikhathini … Read more

Izithakazelo zakwaMyeza

Myeza! Ndimbane, Mpangela, Mzukwaze! Msani owathwalwa ngezinyanda, Madlokovu! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Izithakazelo zakwaMnqayi

Mashiya, Catheya, Mkhweli wentabend’ engakhwelwa mfazi, Nyon’ emnyam’ enjengamandongonyo, Nsele kaLindamkhonto, Nhlabathi, Mgwalantshani wena owagwalantshela emabeleni omfazi! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Izithakazelo zakwaMagwaza

Njinji! Yengwayo! Ntshona! Manqondo! Mzilamncoshoba njengomlandakaza, Juba khothama bayekhulu, Nina bakomith’ emide, Gidizela kaMantando, Wena oweqa amathanga njengo thangazane, Isicongo esinojojo, Inqe elizwe ngamanye ukuthi kuyadliwa etoteleni, Laphangela ekhamangeni kuhle kwenkosi yakwazulu. Sibakhwebukhwebule kuhle kwezimbanjwana zabo. Wena othungelwe ngamashoba kaMzilikazi Iqhawe elathwala inkomo iphila! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public … Read more

Umlando wakwaMagwaza

Okuphakathi Umlando wabantu bakwaMagwaza Izithakazelo zesibongo sakwaMagwaza Ekuqaleni babebizwa ngabakwaMagwazwa Isibongo sakwaMagwaza siyihlubuka lesibongo sakwaMhlongo. Phambilini ngesikhathi sokubusa kukaMakhendana, ngaphansi kwakhe kwakukhona indlu encane yesizwe saseLangeni kaMabhulubhense owayaziwa kakhulu ngelikaQumbumbethe. UMakhendana wenza isehlo esaba imbedumehlwana ngokungamukeleki kwaso osikweni lwesiNguni, okwaba ukugwaza ekhaya ngesikhathi ethatha indodakazi kaMazwana esizweni saseLangeni wayenza unkosikazi wakhe. Igama lale nkosazana kwakunguSozidade. … Read more

Izithakazelo zakwaMagwaza

Magwaza, Njinji, Manqondo, Yengwayo! Wena wakwaJika bakhothame! Mabhulubhense, nina beqhawe elathwala inkomo iphila! Nina bakoMith’ emide! Qethuka, Ntshona, Gidizela, Wena waseMantandweni, Maqondo Thwalinkomo, Sobiko wokubika ukuthandwa Jiba khothama sibakhwebukhwebule nangezimbanjana zabo! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.