Amaphupho ngocansi

Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona. Lokhu kungaba wumphumela wokusetshenziswa kwemithi yobumnyama kuwena noma imimoya emibi eyasala kuleyo ndawo okuyo. Ngakho-ke ukulwisana naleliphupho elivamise ukuba ngeliphindaphindayo kumele usebenzise isisekelo okholelwa kuso. Leso sisekelo singaba wusizo olutholakala kubelaphi besintu noma kungaba ukuthandaza uma ukholelwa kuNkulunkulu. Kepha-ke … Read more

Izithakazelo zakwaDlomo

Mkhabela, Dinangwe, Bhelesi, Khweba, Malala avuke ancinde akhwife eMpumalanga, Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga, Sikhaba esingangenkomo! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Umlando wesizwe samaHlubi

Kafushane ngamaHlubi Umlando wesizwe samaHlubi, okuyisizwe okwavela kuso abakwaHadebe, usizekela ukuthi lesisizwe sadabuka emhlangeni echibini elikhulu lakwaNdondondo, eCongo. Kuthiwa abantu babelokhu bezwa kukhona abakhuluma emhlangeni kulelo chibi lakwaNdondondo elalesatshwa, bekhuluma sengathi beza nganeno, basondela ngakulabo ababebezwa. Kwathi lapho labobantu abakhuluma echibini bephuma, baphuma bebaningi kanye nemfuyo yabo. Kwakungathi asikho isilwane esasingekho; kukhona izinkomo, amahhashi, izimbuzi, … Read more

Izithakazelo zakwaMavundla

Bhembe, Mwelase, Wena kaSinakanaka kaNtendeni, Owagedl’ umhlanga wawushiyelela, Nzima! Nhlanganiso, Mthimude, Wena wakwaGezamhlanga, Thabekhulu! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Izithakazelo zakwaMthombeni

Ntenga, Duma, Magagula, Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane kuphela zona ezindiza phezulu, Ngongolozi owaphekwa netshe, Kwavuthwa lona kuqala, Thabisa, Mvenya! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Izithakazelo zakwaLuswazi

Luswazi, Phakathi, Nonkosi, Didiza, Mthobane, Lwandle, Wena kaDuma kaMthombeni Lwandle kaluwelwa luwelwa izinkonjane ziphapha phezulu Magongolozi aphekwa netshe kwavuthw’ itshe kuqala Asala egongolozile (egongobele) Wena kadidiz’ ulwandle luze luvume Wena kankukh’ idlele. DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. … Read more

Usiko lokuhlolwa kwezintombi

Usiko lokuhlolwa kwezintombi lwaziwa kakhulu njengomkhosi kaNomkhubulwane, yena owaziwa njengenkosazana yemvula eyayithanda ubumsulwa nokuziphatha kahle. Kungemuva kwesikhathi sakhe lapho kwabe sekuqala khona usiko lokuhlolwa kwezintombi ukuba ngabe ziseyizintombi ngokugcwele na bese zicijwa futhi ukuba zihambe ezinyathelweni zakhe uNomkhubulwane. Ukucijwa kuhlanganisa ukufundiswa ukuziphatha kahle, ukusina ingoma kanye nokuhlonipha umhlaba njengentombazane esencane umunut akhule aze kufike esikhathini … Read more

Izithakazelo zakwaMyeza

Myeza! Ndimbane, Mpangela, Mzukwaze! Msani owathwalwa ngezinyanda, Madlokovu! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Izithakazelo zakwaMnqayi

Mashiya, Catheya, Mkhweli wentabend’ engakhwelwa mfazi, Nyon’ emnyam’ enjengamandongonyo, Nsele kaLindamkhonto, Nhlabathi, Mgwalantshani wena owagwalantshela emabeleni omfazi! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Izithakazelo zakwaMagwaza

Njinji! Yengwayo! Ntshona! Manqondo! Mzilamncoshoba njengomlandakaza, Juba khothama bayekhulu, Nina bakomith’ emide, Gidizela kaMantando, Wena oweqa amathanga njengo thangazane, Isicongo esinojojo, Inqe elizwe ngamanye ukuthi kuyadliwa etoteleni, Laphangela ekhamangeni kuhle kwenkosi yakwazulu. Sibakhwebukhwebule kuhle kwezimbanjwana zabo. Wena othungelwe ngamashoba kaMzilikazi Iqhawe elathwala inkomo iphila! Nawu umlando wesibongo sakwaMagwaza. DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps … Read more

Umlando wakwaMagwaza

Okuphakathi Umlando wabantu bakwaMagwaza Izithakazelo zesibongo sakwaMagwaza Ekuqaleni babebizwa ngabakwaMagwazwa Isibongo sakwaMagwaza siyihlubuka lesibongo sakwaMhlongo. Phambilini ngesikhathi sokubusa kukaMakhendana, ngaphansi kwakhe kwakukhona indlu encane yesizwe saseLangeni kaMabhulubhense owayaziwa kakhulu ngelikaQumbumbethe. UMakhendana wenza isehlo esaba imbedumehlwana ngokungamukeleki kwaso osikweni lwesiNguni, okwaba ukugwaza ekhaya ngesikhathi ethatha indodakazi kaMazwana esizweni saseLangeni wayenza unkosikazi wakhe. Igama lale nkosazana kwakunguSozidade. … Read more

Izithakazelo zakwaMagwaza

Magwaza, Njinji, Manqondo, Yengwayo! Wena wakwaJika bakhothame! Mabhulubhense, nina beqhawe elathwala inkomo iphila! Nina bakoMith’ emide! Qethuka, Ntshona, Gidizela, Wena waseMantandweni, Maqondo Thwalinkomo, Sobiko wokubika ukuthandwa Jiba khothama sibakhwebukhwebule nangezimbanjana zabo! Nawu umlando wesibongo sakwaMagwaza. DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and … Read more

Izithakazelo zakwaVundla

Zulu, Gigaba, Nonkosi, Kunene bezindlovu, Wena kasilima ngenkuba abafokazane belima ngenkubazane, Wena mgwazi kaqhaqhazi kuqhaqhaz’ izintuthwane zabelungu, Wena nkomo ziphusa ubusika nehlobo! DIY LegalPlease support our sponsors: DIYLegal helps all South Africans with fixed price professional legal services like divorce, prenups and setting up trusts. CLICK HERE to learn more.

Izinkomo Zamalobolo

Ingquthu yinkomo okuthiwa ekanina enikwa umkhwekazi uma kulotsholwa intombi-nto. Lenkomo iyakhishwa uma insizwa isukela intombi-nto ibe nobudlelwana nayo iqede ubuntombi bayo noma ngabe ayikhulelwanga. Lenkomo iphinde ikhishwe futhi lapho ubudlelwano nentombi-nto obube nomphumela wokukhulelwa. Emandulo ilobolo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba yizihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamalobolo-ke zimele izipho ezivela kumkhwenyana lapho ebonga … Read more

Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika … Read more