Sesha

Amaphupho ngocansi

Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona. Lokhu kungaba wumphumela wokusetshenziswa kwemithi yobumnyama kuwena noma imimoya emibi eyasala kuleyo ndawo okuyo. Ngakho-ke ukulwisana naleliphupho elivamise ukuba ngeliphindaphindayo kumele usebenzise isisekelo okholelwa kuso. Leso sisekelo singaba wusizo olutholakala kubelaphi besintu noma kungaba ukuthandaza uma ukholelwa kuNkulunkulu. Kepha-ke … Read more

Izithakazelo zakwaDlomo

Mkhabela, Dinangwe, Bhelesi, Khweba, Malala avuke ancinde akhwife eMpumalanga, Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga, Sikhaba esingangenkomo! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Umlando nezithakazelo zesizwe samaHlubi

Kafushane ngamaHlubi Umlando wesizwe samaHlubi, okuyisizwe okwavela kuso abakwaHadebe, usizekela ukuthi lesisizwe sadabuka emhlangeni echibini elikhulu lakwaNdondondo, eCongo. Kuthiwa abantu babelokhu bezwa kukhona abakhuluma emhlangeni kulelo chibi lakwaNdondondo elalesatshwa, bekhuluma sengathi beza nganeno, basondela ngakulabo ababebezwa. Kwathi lapho labobantu abakhuluma echibini bephuma, baphuma bebaningi kanye nemfuyo yabo. Kwakungathi asikho isilwane esasingekho; kukhona izinkomo, amahhashi, izimbuzi, … Read more

Izithakazelo zakwaMavundla

Bhembe, Mwelase, Wena kaSinakanaka kaNtendeni, Owagedl’ umhlanga wawushiyelela, Nzima! Nhlanganiso, Mthimude, Wena wakwaGezamhlanga, Thabekhulu! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Izithakazelo zakwaMthombeni

Ntenga, Duma, Magagula, Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane kuphela zona ezindiza phezulu, Ngongolozi owaphekwa netshe, Kwavuthwa lona kuqala, Thabisa, Mvenya! Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Izithakazelo zakwaLuswazi

Luswazi, Phakathi, Nonkosi, Didiza, Mthobane, Lwandle, Wena kaDuma kaMthombeni Lwandle kaluwelwa luwelwa izinkonjane ziphapha phezulu Magongolozi aphekwa netshe kwavuthw’ itshe kuqala Asala egongolozile (egongobele) Wena kadidiz’ ulwandle luze luvume Wena kankukh’ idlele. Msunduzi LibrariesArticle contributed by Msunduzi Libraries, which offers a free public library service at libraries across the municipal area.

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.