Sesha

Izithakazelo zakwaNdawonde

Ndawonde, Sibhene senala, Mdubu kaMadani, Bulisa, Gcogcozela, nina eniphanga ukufa abafokazana bephanga ukuphila, Nina enangena endlini kwanuka utshwala, Nangena esibayeni kwanuka inyama, Naphumela phandle kwanuka inkwindla, Jwara, Zitha, Labase, Mbongwa, nina baseLenge, Nina bangasenhla noThukela, Ndawonde! iAfrika

Umlando wakwaLanga I

Abantu bakwaLanga Abantu bakwaLanga bangamaNtungwa ngokwezigaba zabeNguni. Lababantu bakwaLanga bakanye nabantu bakwaKhanyile. Babuye bahlobane nezizwe zakwaMajola, Mchunu, Madondo, Zulu, Qwabe, nezinye eziningi. UKhanyile noMchunu babengamawele bezalwa inkosi uMalandela kaLuzumane esigodlweni sayo sakwaNkomonye ngaseNgwengweni eNkandla. Sizokhumbula ukuthi uMalandela wayenenqwaba yamadodana, singabala oQwabe noZulu, (uQwabe wazala abakwaQwabe, uZulu wazala abakwaZulu). Amanye amadodana kaMalandela ngoZethembe noZingelwayo (bona bazala … Read more

Amaphupho ngokutheza

Ukuphupha utheza umyaba wezinkuni kusho isifo, kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo, ngokujwayelekile kuba wumuntu ongumakhelwane. Akusikho kodwa ukuphupha ngokutheza okusho isifo, maningi amanye amaphupho okufa angabikezela lapho kungase kudlule khona othile emhlabeni. iAfrika

Izithakazelo zakwaSibisi

Mahlase, Mlotshwa, Bhovungana kaNomashingila kaBango, Wena kaButhela, KaMxhamama, KaSoshayo. Zimpisi (izibisi) ezimlom’ubomvu nabantabazo, Wena kankom’ inezitho ezinhlanu, othandayo usika esakhe, AbakwaGidolo abakh’indlu bayibhekis’ entshonalanga, Mshayi wodaka kuvel’ uBivane, kuvel’ uPhongolo, kuvel’ uMzinyathi, Ziphile izizwe kusakhonzwa uMvelingqangi, Izibisi zikaSishishili, zikaMnqandi kaMtshana, izibisi zikaSikhephukhephu osilev’ eside singangentshebe yembuzi, Izibisi zikaGawula kaNsuku! iAfrika

Izithakazelo zakwaMtshali

Magalelagasele njengengonyama. Hlabangane elimhlophe qwa njengamasi avutshwe ngochwebeni. Hlangabeza owahlangabeza uMantshinga noNsele. Nselenduna. Nsele ngokuthwala isilo sensele. Nselekalinda mkhonto. Mantshing’ ongacoshi kucosha abafokazane. Chakide kamjololo. Mphephethi wezinduku zabafo. Wena wesiqabethi esikhulu esidlela amakhosi. Wena owangena emanzini nesikhuni sivutha waphuma naso sivutha futhi. Mfolozi eMnyama, Ekhetha abaweli, oyoyiwela uyothola isithole esimhlophe ahlabe adle. Khondlo, Gebisa, Mlambo! … Read more

Izithakazelo zakwaSithole

Sithole, Jobe! Mondise! Phumela phandle ngoba kufudumele Ungaze ube nomngandeni Matshana! Mhlakaza nhlansi zingamshisi Ziyoshisabalondolozi Maphitha! Mthembu waseGubazi AbaThembu bengabakwaMvelase Ngqikazi kaGabela Zitsha zimnyama zingamankankazana Nyama kaMaqoqo Abayidla beyidonsisana Nina bakaMgidi wekhohlwa Nina bakaThakazelwayo Nina bakaMqolo Owadl’ omuny’ umqolo Nina bakaDidiz’ umkhaba Mkhomb’ owadl’ eminy’ imikhombe Lwandl’ oluhamb’ ezintabeni Nina baseQhudeni Jozana olubomvan’ olundakandaka Qomondol’ … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.