Sesha

Amaphupho ngokutheza

Ukuphupha utheza umyaba wezinkuni kusho isifo, kusuke kuzodlula emhlabeni umuntu omaziyo, ngokujwayelekile kuba wumuntu ongumakhelwane. Akusikho kodwa ukuphupha ngokutheza okusho isifo, maningi amanye amaphupho okufa angabikezela lapho kungase kudlule khona othile emhlabeni. iAfrika

Izithakazelo zakwaSibisi

Mahlase, Mlotshwa, Bhovungana kaNomashingila kaBango, Wena kaButhela, KaMxhamama, KaSoshayo. Zimpisi (izibisi) ezimlom’ubomvu nabantabazo, Wena kankom’ inezitho ezinhlanu, othandayo usika esakhe, AbakwaGidolo abakh’indlu bayibhekis’ entshonalanga, Mshayi wodaka kuvel’ uBivane, kuvel’ uPhongolo, kuvel’ uMzinyathi, Ziphile izizwe kusakhonzwa uMvelingqangi, Izibisi zikaSishishili, zikaMnqandi kaMtshana, izibisi zikaSikhephukhephu osilev’ eside singangentshebe yembuzi, Izibisi zikaGawula kaNsuku! iAfrika

Izithakazelo zakwaMtshali

Magalelagasele njengengonyama. Hlabangane elimhlophe qwa njengamasi avutshwe ngochwebeni. Hlangabeza owahlangabeza uMantshinga noNsele. Nselenduna. Nsele ngokuthwala isilo sensele. Nselekalinda mkhonto. Mantshing’ ongacoshi kucosha abafokazane. Chakide kamjololo. Mphephethi wezinduku zabafo. Wena wesiqabethi esikhulu esidlela amakhosi. Wena owangena emanzini nesikhuni sivutha waphuma naso sivutha futhi. Mfolozi eMnyama, Ekhetha abaweli, oyoyiwela uyothola isithole esimhlophe ahlabe adle. Khondlo, Gebisa, Mlambo! … Read more

Izithakazelo zakwaSithole

Sithole, Jobe! Mondise! Phumela phandle ngoba kufudumele Ungaze ube nomngandeni Matshana! Mhlakaza nhlansi zingamshisi Ziyoshisabalondolozi Maphitha! Mthembu waseGubazi AbaThembu bengabakwaMvelase Ngqikazi kaGabela Zitsha zimnyama zingamankankazana Nyama kaMaqoqo Abayidla beyidonsisana Nina bakaMgidi wekhohlwa Nina bakaThakazelwayo Nina bakaMqolo Owadl’ omuny’ umqolo Nina bakaDidiz’ umkhaba Mkhomb’ owadl’ eminy’ imikhombe Lwandl’ oluhamb’ ezintabeni Nina baseQhudeni Jozana olubomvan’ olundakandaka Qomondol’ … Read more

Amaphupho ngezingwenya

Uma uphupha ingwenya kusuke kuzokwenzeka into embi, kokunye ukuphupha ingwenya kusho isifo, umshophi noma umonakalo ozokwenzeka. Kubangcono uma kuwukuthi ekuyiphupheni kwakho ayikulumanga, ngoba lokho kusho ukuthi noma ungavelelwa umshophi kodwa umonakalo ngeke ube mkhulu ngaleyondlela noma wona uzoba khona. iAfrika

Izithakazelo zakwaNdlazi

Ndlazi kaLokothwayo! Swebelele, Somlibo umahog’ uyababa unjengetshongwe lomlambo, Incem’ ende eyengamel’ iziziba abathi bayayibamba ayangadonseka bayishiya ivele phakathi kwesiziba. NguSomlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela. Ushiyampahla, wena owahlinza inkomo qede wathuth’ umswane wabashiya bedla. Ngababamba umsingizane badonsisane ngawo bethi yincema. Indlaz’ inyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela. Ondlubu zamil’ … Read more

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.