Sesha

Izithakazelo zakwaNgema

Ngema Mngadi, Madlokovu, Ntusi yenkomo, Nene, Wena nasentendeni yesandla uyanela, Muji, S’thenjwa, Madlokov’ esengweni, Sabel’ uyabizw’ eNkonjeni ubizwa ngabamhlophe ukuzokhuluma ngomhlabathi wakini kwaMalandela, S’thuli saseNgweni! iAfrika

Izithakazelo ZakwaZikalala

Khuzeni! Mazibuko! Mvelase! Mpungose! Khuba! Gebisa! Mabhengeza! Maluleka iphilibana likaDonda Ngoba leswelabavubeli Mhayise! Magwazindoinyelemphandeni Nina bakwaNgonyama Nina bakwaMnini Mbangalaka! Masikiphepha Buthelinhlabathi Nina bakwaMansumpa Nina bakwaMadlikivana. iAfrika

Impi yaseSandlwana

Isingeniso Uma kukhulunywa ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhlosonqangi yabahlaseli kwakungukuqeda uMbuso woBukhosi bukaZulu owawusasele eNyakatho yoThukela noMzinyathi, ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo eyaqala ukubusa kusukela ngowe-1872 kuya kowe-1879. Lempi yaseSandlwana kudingeka siphinde sazi ukuthi yayilandela eyaseNdondakusuka yangamhla zizi-2 kuZibandlela ngowe-1856, eyayihlelwe yiyo iNgilandi ngokuzama ukubeka uMntwana uMbuyazwe (Mbuyazi) ukuba abe yiNgonyama nxa iSilo uMpande sesikhotheme, lokho … Read more

Izithakazelo zakwaNzimande

Nzimande, Gqawu, Mphephethwa, Gwala Ngwekazi Mdlovu Wena owasukela isigodo simuka nomfula wathi yinyama, Madla kulandulwa! Mdluli, Shebe, Nozulu, Ngwekazi Phohlaphohla, Mangqingqingqi. Nyawo zimhlophe ngokunyathela njengezihlabathi zolwandle. Mancama ngesinkwa esikhulu esancama amakhosi eya empini. Xam’ odla ngomsingazane, Mhlandla, Nomandla, Majiya! Wena kaMabathabatha! Vilakazi! iAfrika

Izithakazelo zakwaMahamba

Mahamba, Mdlawumbane kaBhengu, Wena Somkhele owawela uThukela uyomfun’ oSuthu. Wena kaMgabhi, Mageza ngobisi udle inyama namathambo ayo. Wena magwaza ngomkhonto abuye ashaye izitha zakhe ngewisa. Wena nduna kaBhekuzulu, Wena waseMhlangeni owabalekela kwaNgwane nezinkomo zabeSuthu, Wena Mahamba omnyama njengobusuku obungenankanyezi kodwa ukhanyisele amaBhengu. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.