Izithakazelo zakwaNkosi

Nkosi! Ndlangamandla! Nkonyane yenkosi! Wena okaMphazima kaLanga, Wena okaMlotswa kangakanani nasentendeni yesandla uyenela. Nina bakaLanga libomvu wasemaNtungweni owadla umuntu emyenga ngendaba, Nina bakaSoyidina odine abezizwe nabezizwana. Mawandla kaNdlovu, Siwela sasemaNdlovini esadla ekhaya ngokweswela abelusi Nina bephela enasinela inkondlwane nithi ngamasi Nina bakaBheje eseNgome! iAfrika

Izithakazelo zakwaMangena

Mangena, Mangena m’khubane/khabane, Nsele kaNdaba, Mathunjwa, Mvubu, silwane samanzi, Mathunjw’ emanzini, M’gasela, qoqolezitha, Mdluli kaMabongwa, Ntsibande, Zuzakuhle kaMvubu! iAfrika

Amaphupho ngesangqumba

Amaphupho ngesangqumba achaza izinto ezahlukahlukene kubantu abahlukahlukene, kodwa wonke achaza isiphetho esibi. Kumuntu ongumlimi iphupho ngesangqumba libikezela unyaka omubi ozoba nendlala ngokusweleka kwezimvula ngenxa yesomisa esingase sibe khona. Kumuntu oseyinsizwa noma intombi, ukuphupha ngesangqumba kuchaza ukungahambi kahle kwezinto kwezothando. Kumuntu osebenzayo, ukuphupha  ngesangqumba kusho ukulahlekelwa okukhulu. Kwabanye abantu ukuphupha ngesangqumba kungaphinde kubikezele ukuthi abangani bakho … Read more

Isithebe

Isithebe noma ugqoko yinto yokudlela inyama uma kunezinto zesintu ezenziwayo; okuhlanganisa imicimbi, imigubho noma uma kubuswa nje kuhlatshiwe. Isithebe ngokwasemandula sakhiwa ngesihlahla, umbazi waso ukha isiqu sesihlahla asibaze kahle isithebe. Ukuba wumbazi wezingqoko akulula neze, akusiyona into engenziwa yinoma wubani, yingakho nje nenani lezithebe kumbe izingqoko limba eqolo lapho zithengwa. Izingqoko ke lezi noma izithebe … Read more

Izithakazelo zakwaNene

Nene! Sithenjwa, Vezi, Nqoyi, Mngadi, Ngema, Madlokovu, Wena waseNgweni, Ntusi yenkomo, God’ elimnyama elihamba libahila amanqina namaqakala, Wena waseMfule, Sithuli saseNgweni esingasho lutho kumuntu, Mathanga akahlangani, ahlangana uma ebona umyeni, Mashiya amahle afana nawe nyamazane, Madlokovu kangakanani ngoba nasentendeni yesandla uyanela. Wena kaManukuza!!! iAfrika

Umlando wakwaNtombela II

Abantu bakwaNtombela baxhumene kakhulu nabakwaZulu kanye nabakwaQwabe. Ukhokho wabo nguNtombela kaLuzumana owabe engumfowabo omncane wenkosi uMalandela, uMalandela owaba nguyise woQwabe noZulu. NguNtombela owasala ebheke amadodana enkosi uMalandela ngemuva kokukhothama kwayo.  Elinye igama likaNtombela kwakunguMahlobo nokuyilona eligqama kakhulu ezithakazelweni zabakwaNtombela. Inkosi uMalandela siyitholala yakhe egqumeni iMandwe ngasEshowe, kanti naye umnawayo uNtombela wayekanye nayo. Sizokhumbula ukuthi kwathi … Read more

Izilwane ezilusizo

Ezinsukwini zakudala bebengekho odokotela kodwa abantu babezilapha bona ngamakhambi nangezinye izilwane ezitholakala ehlathini. Bebe nesiphiwo sokuboniswa into enhle nembi ingakenzeki futhi bebeboniswa ukuyivika nokuyilapha nokuyichiliza iseza. Babekholelwa emadlozini abo nakokhokho babo, yingakho bebethi yibo abababonisa yonke into belele. Okhokho babo bebebabonisa bebafundisa ukuze baphile. Abafana abelusayo bebeba senhlanhleni yokufunda kwabadala konke lokhu ngoba bekwenzeka balimale … Read more

Izithakazelo zakwaLamula

Lamula, Jiyane, Mpangazitha omhlophe, Silokazi kawugezanga wabuya nensila emfuleni wathi ugezile kanti unyambisile. Bantwini, Mthonti, Thembu, Lutholoni, Mdlenevu!   iAfrika

Ukuphupha indlovukazi

Uma uphupha indlovukazi (owesifazane ongumama walowo oyinkosi ebusayo), lokho kusho ukuthi kunabantu abakuthembile kakhulu ngenxa yezenzo zakho zokuba muhle phambi kwamehlo abo. Lelophupho liyizinkomba zokuthi usuke uzozuza injabulo nenqubekela phambili empilweni yakho. iAfrika

Imithi yokwelapha yesintu

Umarikwata yisihlahla esikhulu esinezithelo eziphuzi eziphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene. Uma uzidla uyazihluba. Ezinsukwini zakudala kuthiwa amacembe alesisihlahla ayesiza uma umuntu ephethwe isifo sephika, ngokuwapheka abile, kodwa uma umuntu sesimhlupha kakhulu lesisifo wayethatha impova kabhanana ayihlanganise namacembe alesisihlahla abilise ndawonye bese siphela lesisifo. Eminye yemithi eyayisetshenziswa yilena: Indawo Indawo imila emaxhaphozini, … Read more

Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha

Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo. Nansi enye incazelo lapho umuntu ephupha ngokuthenga. iAfrika

Ukukhonga (isigaba emshadweni wesintu)

Awukho umgcagco wesintu oba khona uma kungalandelwanga imigudu yakhona efana nokuqoma kumbe ukuqonywa, ukucela isihlobo esihle kanye nokulotsholwa; lapha sibala nje izinto ezimbala. Zonke izigaba eziba khona ngaphambi ngokuba kube wusuku lomgcagco zenziwa ngendlela yakhona yosiko lwethu thina Zulu. Kulengosi ke sikhuluma ngendaba enkulu eyenzeka lapho kulotsholwa, sikhuluma ngokukhonga. Asiyibeke kanje lendaba, uma insizwa isimbonile … Read more

Zinqunywa amakhanda zishiywe (ziyekwe)

Ake sitekule ngesintu sakithi, singasho bona abafazi bakwaNomgaga ababetekula behlez’ emlovini! Ukuthi “zinqunywa amakhanda zishiywe” kusho ukuthini? Uma kuthiwa “zinqunywa ‘amakhanda zishiywe”, noma “zinqunywa ‘amakhanda ziyekwe”, lokho kufana nokugeza esingezansi kuphela ushiye ngenhla. Kusho ukuthi wenze into kodwa kwaba khona okushiyile wangayiphetha. Kuchazani? Lesi yisaga esichaza ukukha indaba phezulu bese uyishiya kanjalo ungafuni ukugeqa amagula. … Read more

Umlando wakwaNgcobo

Isibongo sakwaNgcobo, ngokuhlukana kwaso nokuhlobana nabakwaShangase Isibongo sakwaNgcobo siyinzalo kaVumezitha owabe eyindodana kaMthebe. Yena waba namadodana amaningi phakathi kwawo okubalwa uNgcobo noMkheshana obuye aziwe ngoShangase, okuyibona abaziwa kakhulu kumadodana akhe nasemlandweni wesibongo sakwaNgcobo. Ukuhlobana kwabantu bakwaShangase nabakwaNgcobo ngungumphumela owalethwa yilezi zelamani ngokuba zibe ezegazi elilodwa. Lesi sibongo sakwaNgcobo sihlukene kane: kukhona oNgcobo abangama Qadi, kube … Read more

Amaphupho ngofudu

Ufudu yisilwane esaziwa ngokuba yisinokwe uma sihamba futhi siphila isikhathi eside kakhulu kunezinye izilwane eziningi. Kanjalo nasemaphusheni siyibika lobunjalo baso kulokho umuntu asuke ekuzama. Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi lokho ophokophelele ukukufeza ngemizamo yakho, imvamisa okuba yibhizinisi, izithelo zokuzikhandla kwakhko zizoza kancane, kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside ukuthokozele ukuzikhandla kwakho. Abanye bathi uma uphupha ubona … Read more

Izithakazelo zakwaXaba

Xaba! Nonkosi! Mashwabada! Owashwabadelizindlubu namakhasi Washwabadelinkomo nezimpondo Abahlephulisinkwa siyebandla Basebethi sihleshulwe ngumntwana Kanti sihleshulwe nguMlandakazi. Nombok’ ezinde! Mlotshwa! Nina bakwaSinxe siyakhathala, Nonkosi omuhle nonyawo lwakhe, Zala ukubusa nokuncishana. iAfrika

Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala)

Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu. Imbiza Imbiza wumuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abaphathwa yiqolo nakwebisafazane abangemukeli izisu. Intelezi Intelezi umuthi wokuchela, lomuthi uyathakwa bese ufakwa noma ugcinwe okhambeni endlini engenhla. … Read more

Amaphupho ngomgodi

Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi. Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu. Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho … Read more

Izithakazelo zakwaNsibande

Nsibande! Mdlanyoka! Goje! Phangelakhulu! Hlase kaNgwane kaThumbankomo, Nina bohlahla lomkhaya, lingavala livulwa ngamakhanda amadoda, Njengaloncama njengezitho zakhe, Khondlo lomnyama wakaLombiwako! iAfrika

Izithakazelo zakwaVilane

Vilane! Mkhulandle, Madlel’ enyogweni, Masisa libalele njenge ncoshane, Siphundvu vukane nebalandzakati. Ntekati. Anidli mancamane nidlela enyongweni! iAfrika