Umlando wakwaMasuku

Abantu bakwaMasuku kuthiwa badlela ndawonye, esithebeni sinye, nabantu bakwaNdwandwe. Abantu bakwaNdwandwe phela bangabokudabuka emaGudu, okuyigama lezintaba ezazakhele umfula obizwa ngoPhongolo. Yingakho nje phakathi kwezithakazelo zakwaNdwandwe kubalwa iGudu, okuyilapho abakwaNdwandwe badabuka khona. Uma kukhulekwa nje khona kuyaye kuthiwe “Ndwandwe waseGudu” noma kuthiwe nina bas’ “eGudunkomo”. Abantu bakwaNdwandwe bahlukene ngezindlu njengoba kuyinhlala yenza kithina sizwe samaZulu ngoba … Read more

Umlando wakwaQwabe

Imvelaphi kaQwabe Siyazi nokho ukuthi sekwaba khona izibongo ezizimele nje ezingoGumede kodwa lapha kwaQwabe kwaku yisithakazelo sakhona, kusukela ekutheni: “Wena weguma elide.” Phela uQwabe wabe engowaseNdlunkulu yaseBukhosini okhokho bakhe bavela esendeni likaNtu iNgonyama eyayibusa amaZulu engakasuki eNkabazwe yezwekazi i-Afrika. INgonyama uNtu yazala uMnguni yena owazala uLuzumane, uLuzumane wazala uMalandela. Umuzi kaMalandela omkhulu wabe ukwaNkomonye lapho … Read more

Izithakazelo zakwaGumbi

Skhende, Jele, Ntini, Ngubo yengwe. Somkhanda, wena owakhanda amadoda, Wena kaMathumb’ ayiphanyeke, Ntongande, Mdakane, Mehl’enkomo, Ntini, Nozingelayo, Ndandali, Wena kaNgoni, Mlotshwa! Ndandayi Mehlwenkomo! Malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi! Siguguda senyathi! Wena kaKhokhozela njengeQhinakazi! Msimbithi kawuwelwa! iAfrika

Amaphupho ngengonyama

Leli yiphupho elingajabulisi neze. Ukuphupha ingonyama kuyibika lokuthi esikhathini esingeside uzozithola ulinyazwa ngumuntu onamandla kakhulu ngokwesikhundla akusona empilweni yakhe; isibonelo – lowomuntu kungaba yinkosi, yinduna, umongameli. Lezi yizibonelo nje, esimweni somuntu ngomuntu, kuya ngokuthi ngubani onesikhundla esinamandla owenza impilo yalowo ophupha ingonyama ibe engajabulile. iAfrika

Izithakazelo zakwaMayisela

Mayisela! Mbonani, Nkabinde, Shiba Mlotshwa, shiba mkhulu, shiba ngezinyamazane, Wena wakwaKhala, Wena kaMancakadane nokaMaKhumalo Mfaz’ omabele made, wena owancelisa ingane ingaphesheya komfula, Mbonani umuhle ngezitho kodwa ebusweni babe bemnximfela, Mbonani odumanjengezulu maliyohlasela kwabase dlum dlum! iAfrika

Ukulobola ingane

Ngaphambi kokuba ingane ithathe isibongo sikababa wayo, uma abazali bengashadile kumele kuqale kwenziwe usiko lokulobola ingane. Usiko lokulobola ingane Lolusiko lucishe lufane nekulobola umuntu wesifazane uma ezogana ngoba nakulo kuthunyelwa abadala abazomela umndeni wowesilisa, kube nezingxoxo phakathi kwemindeni yomibili ngokuvumelana ngenani bese kukhishwa izinkomo eziba yinhlawulo ezibizwa ngokuthi ngamalobolo. Inani lenhlawulo Ngokwalolusiko zibantathu izinkomo ezikhokhwayo … Read more