Amaphupho ngothando nomshado

Asho ukuthini amaphupho ngothando nomshado? Lokhu kuhlanganisa ukuthandana nomuntu ngaphandle komshado wakho, amadoda angaganiwe, omakoti, omkhwenyana nezimpelesi, ukuhlukumeza, idivosi, ukuthembisa umshado, ukuqabula, ukucela umshado, ukwaliwa, imishado, umcimbi nendandatho yomshado.

Amaphupho ngezinyoni, izilwane nezinambuzane

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezinyoni, izilwane eziphila emanzini nasemhlabeni kanye nezinambuzane? Lokhu kuhlanganisa amajuba, izinkozi, izidleke, izintuthwane, izimpukane, amazeze, amaqhwagi, amasele, izinyoka kanye nezibankwa.

Izithakazelo zakwa Nyathi

Nyathi,Mgwaba,Bhense,Nyathi emnyama ingaba mhlophe ifuze ekhaya koninaMlaba, Sontokazi, CiyaneNdela sindangonyezi sbindesimnya njengenyongo yasoNgwane,Jola,Mtholi wena wewombe hlomo olumanangi lunza lunye lunye lungaba lubili lwakha umuntu.

Amaphupho ngemali nobugwili

Asho ukuthini amaphupho ngemali nobugwili? Lokhu kuhlanganisa amabhange, ukuboleka/ukubolekisa, ithusi, imali ewuhlweze, amasheke, umqhele, isikweletu, ukuhola imali, igolide, ubucwebe, isiliva, ukuthenga, igugu namawalethi.

Izihasho

KwaZulu ubunsizwa lobu akusiyona into ehlalelwa phansi ifundwe njengokufundela ikhono elithile, kepha ubunsizwa into okhula nayo uhlangabezwa izimo obhekana nazo kanye nezigameko ezikwehlelayo empilweni. Ukwalusa lokhu kuyingxenye yakho ukukhula nalapho kuqeqesheka khona izinsizwa ngoba phela ekwaluseni akuhlekwa ngoba phela kuyaqhathwana kuphume ingqwele uma abafana belusile kanti ke futhi kudliwa nephaphu kunjalo konke okuwu mdlalo wezinsizwa … Read more

Ukuhlonishwa kwezindlu

Emakhasini adlule sike sabhunga ngayo indaba yenhlonipho kulengosi yolwazi lwesintu. Kulelikhasi ke sidlulela endabeni yokuhlonipha indlu noma izindlu ezithile egcekeni ngokubaluleka kwazo. Izindlu ke zihlonishwa ngokubaluleka kwazo kanye nezigaba zazo okuhambisana nenhlonipho ezinikwa yona. Indlu ebaluleke kakhulu ekhaya ile kanina womnumnzane, nayo ekayise  ibalulekile kodwa ke umehluko uba la ekutheni indodana uma isiphuma umuzi wayo … Read more

Amaphupho ngezinto zasendlini

Asho ukuthini amaphupho ngezinto zasendlini? Lokhu kuhlanganisa izikhwama nobhasikidi, izincwadi, amabhokisi, izinto zokwakha, amakhadi namadayisi, amakhethini, okhiye, izinaliti nophini, amaphephandaba, amapayipi, amathini, amathawula, izambulela namawalethi.