isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngomgodi

Ukuphupha umgodi kunezincazelo ezihlukahlukene kambalwa. Izincazelo ziba sekutheni ngubani owuphuphile ngokobulili futhi uwuphuphe unjani noma kwenzakalani kulow mgodi. Owesilisa osemncane: Uma ephuphe umgodi ewubona ugcwele amanzi acwebile lokho kuhle, kusuke kusho ukuthi uyosheshe aganwe bese ethola abantwana abazomhlonipha kakhulu. Owesilisa osekhulile futhi oganiwe: Uma ephuphe umgodi ugcwele amanzi ephuphuma lokho kubi ngokwencazelo yakho, kusuke kusho … Read more

Amaphupho ngamawele

Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe ogaqele ukuba sezicathulweni zakho, lokho okungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini noma izinga okulo kulokho okwenzayo empilweni. Kafushane nje, singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe. Okubalulekile ngaleliphupho ukuthi kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuke uwaphuphile ngoba nalowo muntu usuke engowobulili obufanayo nawo.

Amaphupho ngomshado

Uma uphupha ushada noma usemshadweni, lokho kuchaza ukuthi emndenini kukhona ozoshona noma ozovelelwa yinkinga embi. Kodwa uma umuntu ephupha akuvamisile ukuthi aziphuphele yena, iphupho lisuke limayelana nomunye umuntu.

Amaphupho ngengubo yomshado

Iphupho ngengubo yomshado lisho isifo esiwumkhokha omubi ekhaya noma ukushona komuntu aye kwelokhokho. Leliphupho lisondelene nabantu abaseduze nawe noma abayizihlobo zegazi kuwe. Amaphupho ngomshado.  

Izinkomo Zamalobolo

Ingquthu yinkomo okuthiwa ekanina enikwa umkhwekazi uma kulotsholwa intombi-nto. Lenkomo iyakhishwa uma insizwa isukela intombi-nto ibe nobudlelwana nayo iqede ubuntombi bayo noma ngabe ayikhulelwanga. Lenkomo iphinde ikhishwe futhi lapho ubudlelwano nentombi-nto obube nomphumela wokukhulelwa. Emandulo ilobolo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba yizihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamalobolo-ke zimele izipho ezivela kumkhwenyana lapho ebonga … Read more

Isho ukuthini imali emaphusheni akho?

Ukuphupha imali – ukuphupha inkece kuya ngokuthi enjani, uma kuyinkece engamaphepha lokho kusho ishobolo, kodwa ke uma kuyimali emhlophe kusho inhlanhla. Ukuphupha ngemali ewukheshi kusho amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza okuthandayo. Inani lemali onayo ephusheni lisebenzisa izifundo zezinombolo ukuchaza okukhethayo noma ukuzizwa sengathi unamandla. Ukuthenga ngemali ewukheshi kumela ukusebenzisa amandla noma amasu ukufeza … Read more

Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?

Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla, noma izenzakalo eziziqondanelayo. Ukuzizwela ngenhliziyo noma ukuqondiswa ngaphakathi kukusiza ukhethe lokho okuzokuholela kulokho okudingayo empilweni, ukuqondisisa kabusha, amandla amasha noma inkululeko entsha etholakala ngokuvela ngethuba. Okubi wukuthi isiliva lingaba uphawu lokuthi unebhadi noma uzwa sengathi akukho okukusebenzelayo. Ukuphupha ngezinto zesiliva kumela ukuzizwela ngenhliziyo noma inhlanhla ehambisana nanoma yini … Read more

Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini

Imali ewuhlweza

Ukuphupha ngokuthola imali ewuhlweza kumela imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba unokungaphezu kwalokhu obunakho kuqala. Ukuqondidisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe, noma inkulululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho ophapheme khona. Amathuba agejiwe noma alahlekile asephinde abuya. Ukwazi ngokubaluleka kwento esempilweni yakho.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumela imizwa ngawe uba nokuningi kunalokhu obunakho kuqala. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma ulindile ukuthola usizo noma ithuba. Ukwazi ngokubalulekile okubekiwe okusengxenyeni ethize yempilo yakho.

Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhlweza ngendlela enganendaba kumela ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile onganendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela enganendaba ngento eyinhlanhla eyenzekile kuwe. Ukuzizwa unenhlanhla engaphezu kwbanye abantu noma ukuzizwa umuhle ngaphezu kwabanye abantu.

Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto  nawe ozibona ukuithanda. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nokungaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini. Ithuba noma okungalindelekile okukulethele ukuqondisisa, amandla noma inkululeko.

Read more

Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo yakho

Ukuphupha ngemali Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi. Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuziziwa ukwazi ukwenza … Read more

Izithakazelo zakwa Malinga

Malinga, Mcusi wendlunkulu, lodla acakatsise abeke phansi kwenkhaba, ngedlulisa phansi kwenkhaba wafuta ekhabonyoko.Malinga, nongombili, wena waMhlongamvula ne Thukela, wena wehla kwendlela.Malinga, gumakhulu, lelebo boMlotjwa, nina bombuzi sadla eceleni sidinga belusi, mnyambo loluhlaza lonjengencoshane, KaMalinga akuvalwa ngemivalo kuvalwa ngemakhandza emadvodzaMalinga,zizi zikode kamzamo wena kamhlawendlovu wena wenqaba yenkosi. Wena kaswela Zitha. Umalinga owalinga izintaba zendelana ngoba kwendelana … Read more

Izithakazelo zakwa Vilakazi

Vilakazi,Nzimande,Jili,Binda!Mphephethwa!Wena wakoGamaUGam’ uyedwa kubaPhephethwaMatshinga waseMaphephetheniOgwaza aze ame ngeklwaUNgwevu noNgwavumaNina baseNgwede naseNgwavumaNina baseNdondina ngovumaSihlase!Wena owadla umkadadewenu wathi akana nyongo akana mhlwehlwe, ibhabhakatiUmhlwehle oduma njenge zulu, wathi useyitheni waqalingana,Walingisa insimu izenza ukumila,Nin’ abamakhosana amancane ngokuzilamlela,Malinga bamchatha ngohlangaBethi akafe angafiBaze banqoba,Binda!

Amaphupho ngamabhubesi

Uma uphupha ubona ibhubesi kusho ukuthi kunengozi eza kuwe. Uma ulehlula ibhubesi ephusheni lakho kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho okungaba ngodumo noma impumelelo emsebenzini. Uma ucabanga umshado kusho ukuthi umlingani wakho uyoba nomusa nobuhle.

Amaphupho ngenkunzi

Uma uphupha ubona inkunzi ngokujwayelekile kusho izinto ezimbi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi kuzoba nenkohliso ukungqubuzana kanye nenkinga okuzokwehlela ikakhulukazi uma kuyinkunzi emnyama. Amaphupho ngenkomo.

Amaphupho ngamahhashi

Uma uphupha ubona ihhashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihhashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho. Amaphupho ngembongolo.

Amaphupho ngamaswidi

Uma uphupha ukuthi udla amaswidi kusho ukuthi uzothola izindaba ezimnandi noma isipho. Uma uphupha unikezwa amaswidi lokho kukhomba inhlanhla. Imvamisa lowo muntu okunikeza uswidi kusuke kungumuntu omaziyo futhi osondelene noma obesondelene nawe uma engasekho emhlabeni. Inhlanhla oyithola kulokho obuvele ukufisa usuke uyinikwa nguyena njengedlozi lakho. Kepha kwesinye isikhathi leyonhlanhla isuke ingabhekene nawe kodwa isuke izoya … Read more

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Uma behlobene nawe kusho ukuthi kufanele uyeke ukwenza izinto ezimbi kungenjalo uzoyithola usenkingeni. Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe … Read more

Amaphupho ngebhola

Uma phupha ukuthi ukhahlela ibhola emdlalweni kusho ukuthi uzophumelela ngenxa yokusebenza kwakho kanzima.

Amaphupho ngothando

Uma uphupha ukuthi usemathandweni kusho ukuthi ikusasa lakho linenhlanhla. Uma uphupha uthanda abangani bakho kusho ukuthi uzophumelela empilweni yakho. Ngisho uphupha ukuthi awujabulile othandweni kusho ukuthi uzoba nomshado omuhle.

Izithakazelo zakwa Mkhize

Gcwabe,Khabazela kaMavovo kaZihlandla,Gubhela,Mumbo omhlophe,Wena waseMbo,Wena okhanya amasi esiswini,Singela,Nhlama eyaphelel’etsheni,Ngunezi,Mumbo ombulazi,Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,Sibi side esimajembelezana,Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,Nina bengwaz’emabhudle,Eth’isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,Malala amahle,Nin’enalala nomunwe endunu,Navuka nakhwif’ilanga,Nzalo kaSambela,Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,Nzalo kaLuzalo!Zalankomo!! Enye indlu yakwa Mkhize MkhizeMumbo!Ndlozela ka Langa!Gubhela!Amamb’ abambulaz’ abadl’ umuntu bemyenga ngendaba,AbaMbo bakaSibisid’ esimaphandla,Asebephandl’ abeNguni bavungama’USibisid’ esimjembelezana. BakaNongalo owaphana kakhulu,Waze waphana ngenhlam’ isetsheniOsindaphundaphu … Read more