Amaphupho ngokukhulelwa

Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi. Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe. Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe. Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe … Read more

Izithakazelo zakwa Shabalala

Mshengu, Donga lukaMavuso, Sidwaba silu Thuli, Ngxabalala, Chagwe, Noyaba Mabhedla Thapo Thingisi Shevi Bhuqa Sayiwana Bhokwe Samanisi Mehlwempi Nkosikayikho Phikindaba Magudulela Sagqubha Ndleko Moniwa!

Izithakazelo zakwa Ngwenya

Ngwenya Mntimande, Bambolunye, zingaba mbili, zifuze konina, ekhabonina, mabuya, bengasabuyi baye babuya emangwaneni , nungunde, wakhothe, bayosala beziloyanisa

Izithakazelo zakwa Nene

Nene! Sithenjwa! Vezi! Mthiyane! Mngadi kaNgema Madlokovu Owadlokovula imifula, bethi imifula yenile! Igcwele izingwenya nezingonyama, Madlokovu eseMphungandlu eMthonjaneni! Madlokovu sabela uyabizwa eNkonjeni.

Amaphupho ngemvula

Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina. Ukuphupha imvula ejwayelekile: Kusho ukuthi uzothola okuthile ngokushesha – kungaba isipho. Ukuphupha imvula enesivunguvungu: Uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni. Ukuphupha imvula isimile, enelanga: Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga … Read more

Amaphupho ngesihlahla

Ukuphuha isihlahla noma izihhlahla (ihlathi) kungasho izinto eziningi. Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi- kusho ukuthi uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi- kusho ukuthi uyojabula futhi ubenenhlanhla. Uma ugibela isihlahla- kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni-kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini. Uma isihlahla sigawuliwe- uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduze. Uma … Read more

Izithakazelo zakwa Msibi

Wena weNdlondlo Mabuya bengabuyi Ngonyama kaSiwela Nina bakwaMayikamabili Elinyelakanyoko Elinyelikayihlo

Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka

Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngodoti.

Amaphupho ngokugibela

Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo, kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu, uzofinyelela izinhloso zakho empilweni, othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki, noma uwa phansi, kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla, kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane. Uma uphupha ukuthi ugibele ihhashi kusho ukuthi uzobhekana nosizi nokudumala empilweni yakho … Read more

Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika … Read more