isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Nothisa isiZulu sakho ngalezi zisho

Ngaphambilini sike sasika elijikayo ngezisho, siveza ukuthi izaga ziwubuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Izisho zinothisa ziphinde zikunandise ulimi. Yandisa ulwazi lwakho wezisho ngacosha kulezi: Ukuhamba ulifake isiphandla – ukuhamba ufuna into ethile eyigugu Ukugeza amehlo – ukubuka ngokujula into enhle Ukugubhazela uthotholwane – ukujabula kakhulu Uhlanga luwe ngendlela – ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe Indangabane – ukukhula … Read more

Amaphupho ngocansi

Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona. Lokhu kungaba wumphumela wokusetshenziswa kwemithi yobumnyama kuwena noma imimoya emibi eyasala kuleyo ndawo okuyo. Ngakho-ke ukulwisana naleliphupho elivamise ukuba ngeliphindaphindayo kumele usebenzise isisekelo okholelwa kuso. Leso sisekelo singaba wusizo olutholakala kubelaphi besintu noma kungaba ukuthandaza uma ukholelwa kuNkulunkulu. Kepha-ke … Read more

Ukulobola (isigaba emshadweni wesintu)

Isihloko sokulobola sihlobene nomgcagco wesintu. Phambilini sike saloba ngokuthi ilobolo selenziwa ihlaya kanjani namhlanje ngenxa yabantu asebeliphendule inhlekisa ezweni. Kodwa-ke into eyenza lokho noma isizathu salokho yingoba ngisho sezishintshile izinto, njengoba siphila esikhathini samanje lapho abantu sebawayeka khona amasiko, kodwa lelisiko lokulobola alipheli. Okwenzekile ukuthi selishintshile kunangendlela ebelenziwa ngayo phambilini esikhathini sasemandulo. Noma bebaningi-ke abagxeka … Read more

Ubungoma

Njengabantu abakholelwa kakhulu esintwini, lokhu kufaka namadlozi, izangoma kanye nezinyanga. UZulu mkhulu kangaka nje nobukhosi bakhe izona izangoma nezinyanga ezisingethe wona lombuso, ngoba ngisho nasemandulo amakhosi ayephahlwa izona izinyanga. Ebukhosini bonke bukaZulu, ayikho inkosi eyayingasekelwe izanusi nezinyanga, ngoba ngisho amabutho ayo inkosi leyo belu ayeqiniswa izinyanga uma ezophikelela empini. Lokhu kusho khona ukuthi inkulu indima … Read more

Ukusetshenziswa komsamo

Umsamo yindawo ebalulekile kakhulu futhi esetshenziswa abantu abakholelwa emadlozini njengendawo lapho bexhumana khona nawo ngezikhathi ezahlukene futhi nangezinto ezahlukene ezenzekayo ezimpilweni zabo ngalesosikhathi. Umsamo uyimvelaphi yethu thina bantu abansundu. Ngoba nokhokho bethu babenawo umsamu. Ezindaweni ezisemakhaya kubalulekile ukuthi lendlu ibekhona lapho kushiswa khona impepho. Lendlu yakhiwa ibe iqhugwane (iqhugwane indlu karawondi). Ngibe sengikhuluma noBaba uFanele … Read more

Izithakazelo zakwa Phakathi

Nina bakwaMthentuhlab’ usamila BakwaJuqu lodlamahleza BakwaNyoni kaMamasiyephi Ibuye noNgce eSibgubudu Yathi Mamase phumungicombele ZinamanyayezakoSozayi Zibuye nembewisaphethwe Nina bakwaMthonguthongwana UmuthodlamaNyanyambeya Nina bakwaSigagu Nina bakwaZikhethankomo Nina bakwaMhlambushiyanukwayusa Nina bakwaNdamase wasekuYeyeni Nina bakwaLanga liphume ladela Lakhumbuyamanyamayanga Laze lakhumbula koMafuya Nina bakwaMlotshwa Nina bakwaSambane.

Amaphupho ngokudla

Ukuphupha udla kungasho into enhle kanye nengeyinhle ngempilo yakho. Uma uphupha ukuthi udla ukudla okumnandi uzothola injabulo nempumelelo empilweni. Uma udla ulele phansi kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela. Uma ungowesifazane ongashadile kusho ukuthi kuzoba nezinkinga nelobolo lakho. Uma udla ekamelweni lokudla kusho ukuthi uzokwenza umngani omusha maduzane. Uma uphupha ukuthi udla kangangokuthi uzizwa ungaphilile kusho ukuthi … Read more

Amaphupho ngomlilo

Uma uphupha ubona umlilo noma amalangabi kuwuphawu olubi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi intukuthelo nokukhaphelwa kuyeza kuwena. Uyolahlekelwa yizinto ezisemqoka kuwena futhi ubhekane nezikhathi ezikhathazayo. Uma wenza umlilo uba mkhudlwana kusho ukuthi uzolwa nothile omaziyo.

Amaphupho ngotshani

Uma uphupha ubona utshani kusho ukuthi uyothola injabulo kanye nempumelelo ekusaseni lakho ikakhulukazi uma buluhlaza. Uma utshani bufile noma uyabunquma kodwa kusho ukuthi uyoba neshwa kanye nosizi.

Amaphupho ngezinyoni

Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma uzizwa zicula – kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze. Uma uzibona zindizela phezulu – lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma uzibona endle – kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile. Uma uphupha izinyoni ezinkulu – kusho impumelelo uma ucebile futhi Uma uphupha izinyoni ezincane – kusho … Read more

Amaphupho ngesibhamu

Uma uphupha ukuthi umuntu unesibhamu ngemvamisa kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma usizwa sidubula kusho ukuthi kuzoba nokulwa empilweni yakho maduzane. Uma kunguwena odubulayo ngesibhamu kubi kakhulu. Amaphupho ngamasosha.

Amaphupho ngenhlamvu

Uma uphupha ukuthi ubona inhlamvu yesibhamu kuyibhadi uma uyibona kuphela kodwa yinhlanhla nempumelelo othandweni uma udutshulwa ngayo. Ukuphupha umuntu ozwana naye egwazwa – lokho kusho ukuthi uzingelwa isitha esisadla amathambo enqondo ukuthi sizokuthola kanjani.

Amaphupho ngemoto

Uma uphupha ukuthi usemotweni futhi kukhona ogijimayo ngemoto kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo. Kepha uma kunguwena oshayelayo uzolahlekelwa yimali maduzane.

Amaphupho ngebhanoyi

Uma uphupha uhamba ngebhanoyi kusho ukuthi uzoya kude empilweni, kodwa uma lishayisa lokho kusho ukuthi uzobhekana nobunzima obuningi nosizi. Uma uphupha uphakathi  ebhanoyini lihamba kahle nje, lokho kusho impumelelo. Uma uphupha uphakathi ebhanoyini kodwa bese liwa, lokho kusho izinkinga ozohlangabezana nazo empilweni Uma uphupha ubona ibhanoyi liwa, wena ungekho phakathi, lokho kusho ukuphoxeka okuzoba khona … Read more

Amaphupho ngesikole

Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oya kuwo. Njengoba amaphupho enezincazelo ezahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi kumele uthwase. Amaphupho ngezivivinyo. Amaphupho ngemfundo.

Amaphupho ngamathuna

Uma uphupha ukuthi ubona amathuna noma amatshe ethuna kusho ukuthi uzophinda uthintane nesihlobo esidala noma umngani omdala maduzane. Bazokunikeza izindaba ezimnandi noma bakunikeze iseluleko esihle ngakho ke balalele kahle ukuthi bathini.

Amaphupho ngokugeza

Uma uphupha ukuthi uyageza kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo. Uma uphupha ugeza ngaphandle kwendlu noma emanzini agelezayo kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala. Ukuphupha ugeza umuntu wesilisa uma ungowesimame lokho kusho ukuthi loyomuntu osuke umphupha usuke enesilwane athweswe sona … Read more

Amaphupho ngokuphuza

Uma uphupha ukuthi uphuza utshwala noma iwayini ukugubha umkhosi kusho ukuthi uzoba nempilo nenjabulo ikakhulukazi uma unaye umuntu othandana naye. Kepha uma uphuza kakhulu kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umsebenzi wakho maduzane.