isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.

264 thoughts on “Amaphupho Okunqoba”

 1. Kutshoni ukuphupha umuntu owambona Kanye kudala kodwa ehlala ekhuluma lawe sonke iskhathi ubona lama message akhe esiza kuwe njalo nje

  Reply
 2. SiyiNhlangano YamaKrestu eyakhiwe ukusiza abantu abadinga usizo, njengosizo lwezezimali. Ngakho-ke uma ubhekene nobunzima bezezimali noma unobuhixihixi bezezimali, futhi udinga imali yokuqala ibhizinisi lakho, noma udinga ukubolekwa imali khokhela izikweletu zakho noma ukhokhe izikweletu zakho, qala ibhizinisi elihle, noma ukuthola kunzima ukuthola imali ebolekiwe emabhange endawo, xhumana nathi namuhla nge-imeyili (LARRYMAXWELLFUNDS@GMAIL.COM) ngoba ibhayibheli lithi”” Luka 11:10 Wonke ocelayo uyaphiwa; ofunayo uyathola; nalowo ongqongqozayo uyovulelwa umnyango”Ngakho-ke ungalivumeli lelithuba likudlule ngoba uJesu unguye izolo, nanamuhla, naphakade.
  Ngiyanibingelela
  Abaphathi
  I-imeyili : (larrymaxwellfunds@gmail.com)

  Reply
 3. Ekhaya, ngicela ukubuza, kusho ukuthini ukuphupha utshela ubaba wantwana ukuthi usazohlupheka akakahlupheki.

  Reply
 4. Kusho ukuthini ngphuphe ngizobanjwa ikunzi but ngajika ngoba kukhona ongithiphisile. Ngadubula abantu abawu2 kuqala amebengikhombe ngezibhamu washona oyedwa omunye waya esbhedlela

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha muntu omaziyo eya kwi interview esefeyile Kane.

  Reply
 6. Sanbonan celaukbuza kuchaza ukuthin ukuth benglele kwaba khona into engibambayo ngangakhon kwenzan ngakhuleka ngathi Uma ngibheka khona lapho ngabona izion ezigqoke uwhite no blue ziningi zigwaba zicula

  Reply
 7. Ngiphuphe sengathi ngihamba nabazali bami izulu lina kakhulu sengath ngikhumbula ukuth kukhona engikukhohliwe lapha esiphuma khona ngijike ngafika endlin endala yodaka sengath kukhona umzala wam osashana nomyeni wakhe indlu isabeka kungath izokuwa ,waphuma ucc wam wangiphelezela sengiphethe izingane ezincane ezimbili siwela izikhukhula ezisabekayo,ngithe masengidlulile kwaqhamuka ubabawezingane ehamba ngemoto wangthethisa esikaza ukungshayisa ngemoto ngaze ngawela odakeni

  Reply
 8. Sacela ukubuza kuchazani ukuphupha aunt wakho eya kwi interview.

  Mina angisebenzi yena aunt uyasebenza

  Reply
 9. Sawbona ngaphupha sengathi sihambise imbuzi emzini ngazala ingane yangaphandle ngale kokuhlukana nengangithandana naye. Ngith ngizoxolisa wakho kuzomele ungishaye ukuze angixolele kwabe sengiyaphaphama

  Reply
 10. Sawbona ngicela ukunuza okusho ukuthtini ukuphupha uyocela uxolo emzini uhamba nabakini ngoba uthume ingane okungasiyona abasemzini. Ngamshiyangale kokuxabana ngathola ingane kwenyeindawo futhi angiluzwa uthando lwakhe ngizizwa ngiphelelwe la sengikhona

  Reply
 11. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha udla inyama yenkomo eyosiwe uhlezi nomuntu osesikhundleni sokuba inkosi kodwa yena engayidli

  Reply
 12. Sawubona ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha nisendlini niyacula kodwa ngathi kunesdumbu endlini ngathi mina ngisaba ukuqala iculo ngiyokhuluma phambili njengabanye

  Reply
 13. Bengicela ukubuza ukuthi kuqonde ukuthini ukuphupha uMakoti kamalume ekithi egcekeni ehamba echela umuzi.mengithi ngiyakhulum achele nami ngingabe ngisakwa ukukhulum plz help

  Reply
 14. Sanibona,ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukupha nijahwa abantu abaningi Nani nibaleka nibaningi nize nithole imoto bagcine benganitholanga.

  Reply
 15. Sanibonani bengisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphuma uma ngiphuphe umuntu engithandana Naye ekhulelwe kodwa ingane kungeyona eyami

  Reply
  • Ukuphupha umuntu ekhulelwe noma isisu sakhe aidumbile okubonakalayo, lokho kusho ukuthi kukhona inkulumo ekhona efihlakele ekufanele ivele (inhlambuluko) kungengenzeka ukuba ingaye iqondene naye uqobo ngoba wena uthi embonweni wakho bekungathi akusiso esakho isisu, oshukuthi le iqondene naye gqo, okunye kungenzeka ukuba ukhulelwe ngempela futhi yebo ku njengoba ubonisiwe ukuthi ingane/isisu akusiso esakho, khumbula kukhona ukuphupha lokho ukubona into ecashile edinga incazelo/ukuhlaziwa kokunye uthole isambulo into engadinge nakuchazwa osuke utshelwa abakini/isithunywa sakho.

   Reply
 16. Sanibonani kusho kuthini kuhlale uphupha abantu bwkucosha befuna u kukubulala kodwa abakutholi… Nokuphupha ukorobha ibala… Igceke

  Reply
 17. Sanibonani

  Bengicela ukuhlaziyelwa naliphupho, ngphuphe umngani e drawer imali eningi yamaphepha kodwa mina wanginika encane bese ngazibona ngihola ibutho siya empini kodwa mina ngihola kanjena ngise muva kwe butho lam bese ngabe sengithi sihlasele kodwa kuba nokuzisola khona lapho ngasuka sengi gwaza ohola elinye ibutho esilwa nalo, ngaphaphama

  Reply
 18. Sanibona ngicela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha ulwa nomuntu wesifanzane ongamazi umshaye aze adele?

  Reply
 19. Kusho ukuthin ukuphupha amanzi amhlophe agelezayo uthi uyafika nomuntu wakho avele abe mnyama. No kuphupha izindlu zakwa gogo eziningi uhleli kweyodwa encane

  Reply
 20. Sanbona Ngiphuphe ies yami ngikubo kujatshulwe futhi umawakhe wangibiza ngokoti ngzothola sengpheka ipapa

  Kuqondeni lokhu

  Reply
 21. SANIBONANI

  CELA KUBUZA UMA UPHUPHA INGANE ENCANE ICOKE BLACK AND WHITE,
  IDLA IVOSI, KODWA NGAFIKA NGAYIPHUCA YABESE YANGIKWATELA

  Reply
 22. Ngibingelele.

  Ngabe kusho ukuthini ukuphupha umalume wakho osewashona, efike lapho ohlala khona, uma umbona uthuke lokho okokuthi kade wamugcina, uze umtshele ukuthi awusamazi, mase niyaxhawulana?

  Reply
 23. Sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usendlini kugcwele izintshishiboya indlu yonke kukhona one wazama ukuzibulala zaphuma into emhlophe ngathi ubisi
  Ngiyabonga

  Reply
 24. Ngiphuphe owayengumyeni wami eshonile ngathi ngyamubuka ebhokisini womile ngathi ushintse nebala umnyama

  Ngaphupha ngizithwebula isithombe ngefone kamngani wami koda masingibheka isithombe ngath akusiyimina

  Ngcela incazelo

  Reply
 25. Sanibonani

  Ngisacela ningisize ningichazele ngaleliphupho:

  Ngiphuphe sihamba ngoliyini, kuyimina ohamba ngaphambile kanye nendoda yomlungu. Abakade be hamba ngemuva kulolayini izingane ezingathi zineminuaka e8-9 years. Siye kwindawo engithi iyiwa kodwa elifishane. Ikhiphe induku engathi ubeqoqa ulwembu ngayo. Uthi asikhamise sidle izicabucabu. Ngibaleke uma ngibheka emuva izingane ziyavuma, ngiqhubeke Ngibaleke, ngivinjwe omunye okhipha esiyumbala omnyama kanye nobovu, ngase ngiphaphama

  Reply
 26. Anonymous

  Sani bonanani
  Ngi cela ucedo ngamaphupho ami
  1 ngi phuphe ngi sendlini yami ngi mile nabantwana bami omdala umfana una 14 omncane intombazana una 6 si bhekane ne bhubesi enflini kodwa lelo bhubesi linga si limaxi noma kusi thusa .
  Si sabheke njalo kwangena i tiger yone i thukuthele i sondela kuthi
  Ngabalekisa intombazana lomncane , uma ngi buyela kuyo landa umfana ngimthola i tiger imu beke phansi i hlafuna i nyawo lakhe nga i shaya ya baleka ne nyawo lonke,
  Ngamu guga ekhala wathi mama ngi beke phansi ngi ngcolile nga mutshela kuthi akuna nkinga wa qala uku zi phumela kakhulu ku ngi thela umzimba wonke nga cubeka noku mu guga ngimtshela kuthi anga thuki uzo phila .

  2 iphupho elesi bili ngi hleli no mame zala wami no babe zala seka dlula emhlàbeni , ubuza umame zala kuthi indlu ka gogo ise khona naa , u mame zala wa phundula kuthi isakhona.
  Nga zi bona sengi hlale no baba wakwami no mame zala ngi ba valelisa kuthi ngisaya ekhaya njengoba be ngi nga zizwa kahle . Ubaba wakwami wangi buza kuthi ngi hamba kanjani u babe zala anga ka buzi kuthi indlu ka gogo isa khona naa? Ngathi ngimzwile a buza umama .
  Wathi mina uma engi buza ngi thi cha ( no) indlu ka gogo ai sekho
  U babezala wa fika wa buza ngathi mjns cha(no) influ ka gogo ayi sekho , wathi u babe zala kulungile ngi buyele uku lungisa lokho
  Ngi cela u sizo bo gogo ingabe lama phupho asho kuthini?

  Reply
 27. Umauphupha ulwaNenkosi kodwa nise Mpini ithi yakukwagwaza kubehuwena uyigwaza Ngomkhonto ife kuchazani?

  Reply
 28. Sanibona. Ngcela ukwazi kusho ukuthini ukuphupha udokotela wakho omhambayo. Ngphinde ngaphupha ngiphakela izinkukhu

  Reply
 29. Sanibona ngicela ukubuza kuchaza ukthini ukphupha umngane wakho ageza ngamanzi obugeza ngawo esengcolile bese yena awathethe ageze ngawo…..Ngaphinde ngaphupha indiya lingipha imali eyamaphepha mina ngaythatha ngaybheka endlini Yami ngabuye ngaphupha ngithenga kwindiya ngilinikha imali eyamaphepha. Ngabe achaza ukuthinin lamphupho

  Reply
 30. Sanibona ngicela ukubuza kuchaza ukthini ukphupha umngane wakho ageza ngamanzi obugeza ngawo esengcolile bese yena awathethe ageze ngawo…..Ngaphinde ngaphupha indiya lingipha imali eyamaphepha mina ngaythatha ngaybheka endlini Yami ngabuye ngaphupha ngithenga kwindiya ngilinikha imali eyamaphepha. Ngabe achaza ukuthinin lamphupho

  Reply
 31. Sanibona Ngicela ukubuza kusuke kwenzakalani muvele uzumeka fast kungene iphupho Uthi uzama ukuvuka kufike manje ubuthongo loqale iphupho uphuphe engathi usesigodlweni kuno Baba VVO Mkhize no gogo Sthole kungathi bakhuluma no Gogo ohlezi phanzi oshuqulile bamuchazela ngepandi okumele ayisebenzise bakhuluma sakulekelelana.
  2.ngaphupha ngathi ngisendlini ngilele ngibone ngekhanda elicane lenyoka eluhlaza ewindini ilunguza ngaphakath endlini ngikhombe ngithi k umuntu oseceleni kwami embedeni uyayibona lenyoka athi yena cha iphi
  ezisithe ubuso ngikhombe ngithi nansiyw ewindini, ivele igxume lenyoka ijombele embedeni ingishaye isadla ngithi ngiyaphenduka lomuntu akasekho..

  3.ngaphupha inhlwathi emhlophe enamabala othingo lenkosazane yasolwandle ihamba kancane ikhazimula imibala izakumina ngathuka ngapham

  Engisandakuliphupha ngiphuphe ngisjela umfana wakwamakhelwane umuthi kuze zilinge izinto zakhe kumele ayothwasa emfule uzophuma nenyoka khona azobe eyibelethile ezoba nethambo elimboze umsila elifana nebhangela Ilona azosebenza ngalo, kwavela kaqhamuka ikhehla elisonta ekuphakameni lathi Mina ngiya nini…
  Ngibonge ngisazophendulwa

  Reply
 32. Cela ukubuza ukuthi Uma umile etsheni inja ifike ichamele kulelo litshe omekulo kuchaza ukuthini?

  Reply
 33. Ndicela ekubuza xa uphupha ukowenu utshayela endlini enkulu kuze kube nenkunkuma eninzi kodwa la kweli phupha ulungiselela uba kuzohlala abantu kuselwe utywala besintu.

  Reply
 34. ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha baba wakho ophilayo egqoke ischathulo esidala ngaka left esisha ngaka right

  Reply
 35. Ngiphuphe ngine Moto entsha ngithengelwe ilo engithandana naye kodwa ngacishe ngabasengozini ngishayela nhiphuze amponjwana sengizumekile ugwaqo uqhephukile ngihambisana ngomngani wam sisemotweni yam.ngabese ngishayela ngendlela ewrong after ngavijwa amaphoyisa afuna licence ngoba imoto ibilimele ne windi elingaphambili. Kanti ahamba nabantu afuna ukuzongena emotontwen esiya ngandawonye nabo kukhona noyedwa okwazi ukushayela wabese eshayela

  Reply
 36. Sanibona ngicela ukubuza lichazani leliphupho sengiliphuphe insuku ezimbili zilandelana. Ngosuku lokuqala ngiphuphe usisi wam omdala elwa nami nomama ekhaya kodwa ngagcina ngokumhlula ngaphaphama. Ngosuku lwesibili mesihleli ekhaya sibase umlilo omkhulu angsakhumbuli kahle ukuthi kwenzekeni kodwa usisi wam ngibone eseshitshile wangathi uyisilwane elwa nathi ngamubamba ngamthandazela wabuyila esimeni sakhe wabagcono. Leliphupho lingiphatha kabi ngicela ukubuza lichazani? Igama lam nguNomah

  Reply
 37. Sanibona. Ngiphupha amaphupho amaningi. Ngiphuphe ngilunywa yinyoka eluhlaza ngathi yinhlwathi. Nagphupha isitha sami singigijimisa

  Reply
 38. Sanibona. Ngicela ukwazi kuchazani ukuphupha ngishayela imoto ebese iphelelwa amaBrakes kodwa ingashayisi, ilokhu ihamba ebese ngiphaphama?

  Reply
 39. kusho ukuthini ukuphupha umalume wakho owashona kudala ekunikeza inombolo noma iadress ekubhalela yona ephepheni

  Reply
 40. ngiphuphe ngiya ekhaya so mangingen umama waphum be ambulance so ngahlal angaz angayaph ngiyobhek umzala so mangimuthol ubenabanye abant so bese ethi lo omunye y ngila umama esesibhedlel coz ufun ukukhulum

  Reply
 41. Ang’bingelele , ngcela uk’buza ukuth uma ulokh uphupha into ekulahlekele njenge-cellphone kepha kungekho muntu okhulumayo kwiphupho noma obonakalayo futhi ingekho ezandleni ?

  Reply
 42. Sanibonani cela ukubuza kuchazani ukuphupha ujahwa njalo kuhlezi kungabantu besilisa noma ugijimiswa sekukaningi ngifikelwa ileli phupho kodwa namhlanje lingifake emzini wenyanga noma umuntu osebenza ngabantu. Ngiyabonga

  Reply
  • Khumalo! Nina enahlula abeSuthu, noShaka engazange abehlule! Maqhaw’ amakhulu! Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi ngabe leliphupho belimayelana nani.

   Reply
 43. Sanibonani

  ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udubula ubulala abantu abekade bakwebele ubathole, bese uyabadubula bangafi uze ubaqedele ngokubakhanda ngamathse kuze kube ima befa. isibhamu sona nginaso ukwenze ukuth lingihluphe lephupho

  Reply
 44. Sanibonani. ngicela ukubuza ngabe lamaphupho engiwaphuphayo achazani.

  1. Ngiphuphe ngimi eceleni komfula kwavuleka amanzi ngangena phakathi avaleka ngavela sengivela kwelinye izwe elingaphansi kwamanzi kodwa nalo lelozwe linelanga kuyafana nje nalapha emhlabeni esiphila kuwona.

  2. Ngiphuphe ngime emanzini angathi ixhaphozi emva kokuna kwezulu, mangithi ngibuka la emanzini kubonakala amafu ne dragon ihlezi phezu kwefu iyangibuka. ngivele ngithuke ngokukhulu ukwesaba ngihluleke nokubheka phezulu ngibone lento engibhekile.

  3. Ngiphuphe ngisendleleni kungathi ngenzelwa umcimbi, ngithinte amathwasa angithungela ubuhlalo ngiwatshele ukuthi ubuhlalo bami babuthunge babenze bube nezingalo ezimbili uhlangothi nohlangothi bese buba nemilenze emine uhlangothi nohlangothi.

  4 Ngaphupha ngibaleka ngigijinyiswa izilwane zasendle sezingifica zizongibamba kwaqhamuka amanzi amakhulu avele agcwala uhlaba asimboza ngaphakathi kwangathi sisolwandle kodla ecwebile ngakhuphuka ngaze ngafika phezulu.

  Reply
  • Iningi lamaphupho owabalulayo athintene namanzi ngezindlela ezahlukahlukene, bese elilodwa iphupho lona lithinte izindaba zamathwasa. Ngizokunika izincazelo esinazo ngamaphupho athinta amanzi nokuthwasa, kodwa indlela olubeka ngayo udaba, ikakhulukazi uma kuwukuthi lamaphupho ayakuhlupha ngokuphindaphinda into efanayo, mhlawumbe usizo kumelwe ulufune kwezinye izindawo ezingaphezu kolwazi esinalo kulenkundla. Kulenkundla sikhuluma ngokuvulekile, kodwa kubukeka sengathi amaphupho akho adinga kunakekelwe izidingo zakho ngokukhethekile. Bheka isizinda okholelwa kusona, noma ngabe yinkolo noma ngabe yisintu, uthole khona usizo. Nazi izigatshana ongathola kuzo ezinye izincazelo. Bheka lapha ngokuphupha ngamanzi: https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/ Nalapha futhi: https://iafrika.org/amaphupho-ngamanzi/. Lapha uzothola ngamathwasa: https://iafrika.org/ubungoma/

   Reply
   • Sanibonani, ngicela usizo kulamaphupho amabili. Elokqala ngaphupha umuntu ebingithandana naye, ekhuluma nami… Kodwa mina ngingamphenduli, aze angibize ngesthakazelo sakithi, angitshele ukuthi akangizondi. Elesbili, ngamphupha lo ebengithandana naye sihamba naye ngemoto yakhe, kukhona no mngane wakhe omkhulu okuyena o-driver lemoto. Kodwa futhi njengoba ngihamba naye it seems as if sixabane. Bese engehlesa la engiyakhona, imoto ihlehlele kimi ingilimaze idolo, aphume ethi uzongiphephisela mina ngimxoshe, ngiphaphame. Ngiyabonga

    Reply
 45. Cela ukubuza ukuchazani ukuphupha uxabana nomndeni wakho bese uyaduba uhambe ngemoto. Emvakwalokho ususestolo uyathenga.?

  Reply
 46. Ngicela ukubuza, ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi kepha ungafi

  Reply
 47. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi impela kepha ungafi.

  Reply
 48. Ngicela ningisize lapha, ngiphuphe nginabantu endlini yakithi kodwa labantu ngathi banokudimoni… Uma ngithi ngiyakhuleka, izwi aliphumi… Ngize ngiphaphame. Ekseni ngivuke nephupho ngibalekela umuntu weslisa, ngiphethe ingane, ngi jumper ama fence omakhelwane ngibaleka. Ngiyabonga

  Reply
 49. Ndiphupha ekhaya kusenziwa umsebenzi kukho abantu abaninzi kuyaphithizela kukhona abahleli nasebuhlanti den kuzo vela utatomkhulu esiti mandimenzel I tea kusenjalo abuze inyama.
  Liyaphinda phinda ke elipupha.
  Lisho kutini

  Reply
 50. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongathandani naye kodwa ephupheni nigcine senithandana, ngalo lolosuku enithandana ngalo avele ashone kusemnandi, nizikhiphile. Sengiliphuphe kabili leliphupho. Okokuqala bekuwumuntu engingamazi Kodwa ngatshengiswa igama nesbongo, okwesibili bekuwumuntu engimaziyo kodwa esingajwayelene

  Reply
  • Kungalekelela uma usho ukuthi uphuphe umbulala ngani noma kanjani lowomuntu – umshayile? umklinyile? umdubulile? umgwazile? Ake unikeze ulwazi oluthe xaxa.

   Reply
 51. ngicela ukbuza ukuth kuchazani ukuthi uzwe ngabantu besfazane abaningi abahlukene bekutshela ukuthi bayakuphupha mebelele? labantu besifazane bengibazi phambilini empilweni.

  Reply
 52. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiphakela bantu kudla abaningi ngathi umsebenzi okwesibili ngiphupha ngi cleaner ekhaya nomama wami ongasekho sikhipha eningi imfucuza le

  Reply
 53. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiseva bantu abaningi ukudla neziphuzo okulandelayo ngiphuphe ngicleaner endlini nomama wami ongasekho sikhipha iningi imfucuza le

  Reply
 54. Kusho ukythini ukuphupha ulwandle olu blue kodwa luthukuthele lumukisa abantu. Mina bengingaphezulu kwalo zange ngimuke or ngiphephuke kodwa lomkhumbi ubusugcwele amanxi abanyu sebemukile sengizama indlela yokuphuma lehlanulaka ngaphaphama?

  Reply
 55. Kusho ukuthini ukuphupha isithandwa sakho ohlukene naso. Sikuthembisa ukuthi sizokuthengela izimpahla ezintsha sinohambo?

  Reply
 56. Cela Bandla Ukbuza Mangabe uphupha umkhulu nogogo sebashona bethi kwena Ungaphuzisi umkhulu utshwala kucaza ini loko

  Reply
 57. kusho ukuthini ukuphupha ulwa nomfowenu, akushaye yeno kodwa wena mawkuthi uyaphindisela isibhakela sambe kancaaaaaane

  Reply
 58. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngendlu(umkhukhu) endala, ewela kumina ingivale umlomo ngize ngicishe ukufa.

  Reply
  • Incazelo yephupho lakho ingebe ncamashi ngokulandela imininingwane eminingi esephusheni lakho. Okucaca bha kuleliphupho lakho wukuthi uphunyuke esimweni esinzima, lapho ucisha ufa. Ngabe lokho kusho ukuthi khathazeka ngezindaba zokufa? Thola impendulo ekuthini yimaphi amaphupho asikisela izimo zokufa. Bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

   Reply
 59. Ngihlushwa umzala wami esakhula sonke uhlezi ajabule nami ngikhulume Nate akufikenje ukuthi akasekho size silale nje impela njalo engathi ngiphila naye

  Reply
 60. kuchaza ini ukuphupha inyoka encane, emhlophe nomsila obrown, lenyako ipheli thatwa ngaba fana ababini. Andikho sure noba ngama coloured or abantu abamhlophe

  Reply
 61. Mine ngnephupho elingi hluphako ngphupha nghlala ngkha ma orange lapho ngsuke ngna gogo wami

  Reply
 62. Mina ngifuna ukubuza ngephuphe elingihluphayo njalo ngiphupha ngitshayela imoto emhlophe kungabe yini le

  Reply
 63. Cela ukubuza Uma u mfazi wakho ephupha ingane engaka zalwa ube yena ezithwele kuze kube kathathu.. Ngabe kusho kuthini lokho?!

  Reply
 64. Kusho ukuthini ukuphupha uBaba wakho ose neminyaka engaphezu ka 5 esashona umphuphe evukile mauthi uyamvulela endlini niyamamukela kahle niyizingane zakhe banganivumeli abantakwabo bathi akaphindiselwe ethuneni lakhe kodwa nibe nimbona nina esaphila engafanga?please help me

  Reply
 65. Ngcela incazelo yaleliphupho ngisacela nguphuphe ubaba sewashona eqoke izinto ezingancacile ufuna ukungishaya ngenvubu engibuza ukuthi ngiphumaphi ngayibamba invubu hawu baba ngathinihlonipha nginithanda uyakwazi lokho ngasengavuka

  Elinye ngaphupha umakoti ease Khaya ethi. Angimkhiphe ukwethu ukhandangavuma mana

  ????????

  Reply
 66. Kusho ukuthini ukuphupha ingane yasisi wakho ilahlekile bese uyayibheka uma uyibheke uvele ujahwe ibhubesi uma lithi liyakubamba uvele uthandaze bese kukhuluma izwi phezulu kodwa ungezwa ukuthi lithini bese liyakuyeka ibhubesi

  Reply
 67. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho ethokozile kodwa ungamboni emehleni kubesangathi umbonile kodwe mawubuyekeza iphupho kubangathi awzange umbone

  Reply
 68. Ndiphupha ubaba kudala washona ngathi usekhaya ulele kuleli room wayelala kulo wandinika 52rand wathi ndikeze bhuti wam athenge gusha zibe ngu 14

  Reply
 69. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo ozala umama egqoke ingubo zasesontweni ephethe ibible ehleka kodwa ngithe ngiqhamuka wasethula engibuka kahlangana amehlo kodwa ngase ngishalaza.

  Reply
 70. Ukuphupha amagundwane amancane amaningi amanye ngihleli phezu kwawo amanye agcwele yonke indawo endlini

  Reply
 71. Ngiphuphe umuntu owangishela kudala ,sangathandana ethi ngifuna ugade umndeni Wami ,nezingane zami ,ngoba uyangiziba sengizofika la usebenza khona ngizoku cela khona mnje

  Reply
 72. ngiphuphe ngithwele iizimpahla zami sengathi ngyohlala kwenyindawo , bekukhona umnganam obengithuthisa but indlela besihamba kuyo bingeyinhle kodwa sikwazile kufika emgwaeni okhanyayo

  Reply
 73. Ngiphuphe umuntu engizwana Naye engibuza Ukuthi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani Ngoba ngi namakhaya amabili

  Reply
 74. Sanibonanani mina ngiphupha ngizikakela ngibuye ngiphuphe ngyeskolen ngibhala ngbuye ngphuphe ngisehlathini ngisukelwa inyoka enkulu kodwa ngingayboni ngizwa umsindo nje lamaphupho ayangihlupha kakhulu ngcela ningisize ngezincazelo zawo ngyabonga

  Reply
 75. mina ngphuphe abakithi abashona kudala sihleli sonke,ngabona nomfowethu ngithi kuye,,,mina bathe wena ushonile,wathi yena lutho angishonile,,ngabona nezinombolo kwathiwa ngifonele lapho,,,angazi kusho ukuthini loko,ngabona nomma ongasekho

  Reply
 76. Ngiphuphe umntanami wentombazane edlalisa inyoka emnyama egcekeni lakomalume,ngaphosa inhlabathi ngith ngiyayibulala ngayibona isingena endlini mangithi ngiyabheka ngabona khona ugogo wami ozala umama ongasekho ehleli kusofa sonke sibabaza inyonka wavele yena umntanami waphosa it she wayichofoza ikhanda.

  Reply
 77. Kusho ukuthini ukuphupha amathwasa ekunika ibhakede eth iya kumuzi othile ubeke lento esebhakedeni ngaphambi komnyango nangasenhla komizi.

  Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziningi zimi ndawonye.

  Kuningi engikuphuphayo,kodwa akucaci.

  Reply
 78. Sengphuphe KANINGI ngiphupha ngolwandle ngithi uma ngsendel eduze ludinwe lfune ukungthatha okokqala lalungcolile klokhu okunye lsuke luclean koda lisuke lunolaka. Kokunye ngat mangbuza kumunt oseduzane ukt kwenzakalan waphendula wathi ungasondeli ulwandle aluzwani nomunt ongcolile,konke lokhu ksayiphupho kuthe izolo ngaphupha sengat amawele ayakwiliza koda ubuso buvelile emvakweskhath aphuma efake izinto ezimnyama kwajatshulwa kwangat abuya kofundela ubungoma khona olwandle. Ngsacela ukwazi ukt konke lokhu kusho ukuthin

  Reply
 79. Uma uphupha uthandana nomuntu omaziyo futh ongamjwayele kusuke kunjan noma uphupha kungena amanzi endlin akumboze umzimba akushiye ikhanda kusuku kunjan

  Reply
 80. Xa uphupha umyeni wakho lo uhlala naye etshata umtshato omhlophe nomnye umntu kukho namahashe amhlophe anezkhoji.kusho ukthini?

  Reply
 81. ngiphupha ngigibele ngigibela izitebhisi uma sengizofika ngeqe izitebhisi esinye ngifike phezulu ngicishe ngiwe ngibanjwe omunye ubaba …nokuzwa kuhlatshelelwa kahle

  Reply
 82. Mina ngicela ukwazi uma ngiphupha ngimhlulile umnakwethu.kowa wamane wangivulela icala nalapho limchithe. Ingabe lichazani elam iphupho. Ngoba nendoda iyangiziba vele

  Reply
  • Kusho ukuthuni ukuphupha utetisa umuntu ozithwele nimile bese mawuthi uyayinqaka ingane iphunyuke ingabambeki???

   Reply
  • kusho ukuthini ukuphupha izimoto ezimhlophe eziningi kuthiwa ezakho uze wabele abakukhulisile

   Reply
     • Sanibona

      Bengicela ukubuza ukuthi if u phupha uhamba nama ex class mate uwakhapha ningene endlini endala Nd kunabantu abahlala lapho Kodwa kunopotsho oludlulela lapho o ex class mate be hlala khona. Manje masifika kulendlu endala kunamagudwane amaningi bawele bona mina ngithi ngiyawela kulopotsho kuvele kudibike ngivele ngigitshelwe amagudwane emqolo wami amancane amaningi ngizame ukuwasusa ngithi ngiyabuyela futhi aphinde ahlale emqolo ngizame ukuwasusa kusale 1 or 2 emqolo ngivele ngisabe ukuwela ngoba kunamagudwane amaningi bese ngiyavuka.

Leave a Reply