Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywa uvalo kodwa bungekho ubungozi.

Ukufa

 • Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada umuntu noma umbone ukuthi ngubani oshadayo kuyenzeka ukuthi kushone lowo osuke umbonile.
 • Uma uphupha kunesivunguvungu somoya omnyama kube sengathi kuyabophana esiswini. Noma kanjani kukhona ozohamba, umuntu wakini ozalwa naye esiswini esisodwa.
 • Uma uphupha ukhokhela umuntu wemoto imali kodwa imoto ihambe njalo ingami uze uphaphame. Usuke uphuphela umuntu wakini kungaba yingane yakho oyizalayo.
 • Uma uphupha umuntu omaziyo ehamba ngemoto engehliki kuyona, lowomuntu uyahamba emhlabeni.
 • Uma uphupha kunabantu abaningi behlanganyela umuzi bewakha ngokushesha. Kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje.
 • Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo nemoto yasemakhazeni. Kungashona umuntu wakini noma umakhelwane.
 • Uma uphupha izimpahla eziningi zokugqoka nempahla yasendlini endala. Kukhona ozohamba emhlabeni.
 • Uma uphupha amanzi amaningi ekungaba ahlanzekile noma angcolile kuchaza isifo. Amanzi angcolile ayasibika isisu noma umuntu okhulelwe.

170 thoughts on “Amaphupho Okufa”

 1. Ngisesithenjini ngingu number 2 lowesine akakongeni kodwa sesiyamazi ngimuphupha sihlezi sixabana Mina naye ngisuke ngingamufuni nala ahambe khona… Ngicela ongangichazel ukth kusho ukuthi ngami naye

  Reply
 2. Thokoza.

  Kuchazani ukuphupha ugibeele ibhasi beliza lama ngagibeela lahamba ibhasi ngizibone sengigibel iTrain ngehla mayifika station.

  Reply
 3. Ngiphuphe kunabantu abaningi ekamereni elilodwa kungathi kuyaculwa abanye bayaphuza khona la kugcine kukhona nabashayanayo

  Reply
 4. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ufaka impahla entsha endlini usizwa umuntu oyinyanga ngokuyifaka

  Reply
 5. Thokozani bogogo nomkhulu. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uhamba no Present nilalele umsakazo, bese khukhulunywa kububulawa kwabantu. Khona lapho uzibone ususesitolo. Kufike abantu bavulele ngenhlanvu nilale phansi ngezisu. Badubule bethathe abakufunayo. Bese beyahamba.

  Reply
 6. Sanibona., uMa ekhaya uthi uphuphe kukhanya ikhandlela elilodwa emsamu kodwa manje bekunento emboziwe, embozwe sa bhokisi uma kushone umuntu. Bengicela ukuchazelelka ngaleliphupho. Ngyabonga

  Reply
 7. Sanibona!

  Ngicela ukubuza, kusho ukuthini uma ngiphupha singcwaba ubaba wami owashona 2018 kodwa manje simngcwabela kabo mama ozala mina . Kulelophuphu ngikhala ngingathuli ngoba izimoto zingishiyile angizange ngikhone ukuyongcwaba ubaba

  Reply
 8. Cela ukubuza
  Namhlanje ngiphuphe nginomama obonayo sisemfuleni ephethe amanzi ngebhakede elimhlophe wangitshela ukuthi ngempela nginomndawe…

  Secondly ngiphuphe iskhova

  Thirdly ngiphuphe umkhulu wami osewashona ngimubona ekhuluma sikwake emakhaya wase ngakhonjiswa indawo okumele ngakhe kuyona

  Forthly ngiphupha ngiseskoleni sifunda almost all the time

  Reply
 9. Ndicela ukubuza kuthetha ukuthini ukuphupha umntu ongasekhoyo ekufownela abuze omnye wabangani bakhe kuwe….again namhlanje ndimphuphe ebuza ubhuti wam efownini futhi usena 1 week engcwatyiwe and asibona abangani kangako but we used to talk naye uyazana kakhulu nosisi wam nam ndyabazi obhuti bakhe

  Reply
 10. Kusho ukuthini ukuphupha igibele ibhasi egijimayo wabona nabantu besonto phandi…yase yaginqika ibhasi

  Reply
 11. Ngisacela ukubuza ngiphuphe omunye umkhulu engimaziyo ahamba ngemoto eseyimoshekile kwathi kusese kwase kuvela my ex school mate adakiwe ngase ngiyamkhapha sicoca masengibuyela ekhaya ngithola loya mkhulu ohamba ngemoto yeskorokoro mangingena endlini ngithola abantu abaningi futhi bayacula kubo labo bantu bekunogogo wami owashona ngase ngifuna umtwana wami ngingamtholile ngavele ngaphaphama ingabe lisho ukuthini lelophupho?

  Reply
 12. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha amawele 2 abafana 2 amantombazane ube uvele uzithwele

  Reply
 13. Kushukuthini ukuphupha umama wami ongasekho ephakathi ethuneni lakhe ebhokisini esaba mathambomhlophe?

  Reply
 14. ngiphuphe bengikhipha insonyama bayikhatha phakathi eyodwa bayifaka esandleni sakwa left le enye ngayephatha ngandla sokudla

  Reply
 15. Kuchazani ukuphupha umama wakho osaphila umuphupha engathi ushonile. Kuleli phupho bengisemotweni nabantu engingabazi bekhalisana nami. Imoto yafika yama kumuzi kababa omdala ngafika ngamutshela ngoshona kuka mama.

  Reply
 16. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha Yolanda izinkuni ngemoto yomusebenzi imufikakuzo ufice sezilayishwa ngomunye ohamba ngalemoto efananale ohamba ngayo?

  Reply
 17. Ngumuntu wesifazane, ngiphuphe ngigqoke izingubo zabantu besilisa ezinhle. Kazi lokhu kuchaza ukuthini?

  Reply
 18. Kuchazani ukuphupha usemncwabeni uphethe ibhokisi lomuntu oshonile. Leli bhokisi bengilibambisene nabanye.

  Reply
 19. Ngisacela icazelo lapha, ngiphuphe ubhuti wam useneminyaka ewu 7 adlula emhlabeni. Ngiphuphe eshonile futhi kodwa vele kade ashone kungabe kuchazn

  Reply
 20. Ngicela ukubuza ngiphuphe izinja zami ezimbili zifile ziphuphuma amagwebu engathi zidliswe ushevu,ngikhala kabuhlungu ngenxa yazo kungabe kuchazani ngoba angizikhumuli nasebusuku zihlala ziboshiwe

  Reply
 21. Ngiphuphe ugogo wami esewadlula emhlabeni esebhokisini eshonile kungathi sizombona kodwa kulelibhokisi phakathi bekunamanzi elele kuwo ngafikelwa umunyu ngakhala emva kokuba ngimbonile

  Reply
 22. Ngiphuphe owesifazane ekhulelwe kade ngisisa ukumbelethisa waze wabheka phansi wakhipha ingane yentombazana ebinomgexo obhalwe igama layo, ngabe kusho ukuthini?

  Reply
   • Ngiyabingelela kusihlwa, ngicela ukubuza ukuth kusho ukuthin uma uphupha ubulala umuntu. Kuleliphupho sengiphuphe ngibulala abantu izinsuku ezilandelanayo futh kokunye kube umuntu wesifazane engimbulalayo engingamazi, izolo kube umuntu engimaziyo. Ngicela usizo bo angisakwazi nokulala kahle.

    Reply
    • Incazelo ngamaphupho ngokubulala esinayo yilapho khona kunguwe ophupha ubulawa, njengoba ubona lapha https://iafrika.org/amaphupho-ngokubulala/
     Kubukeka sengathi udaba lwakho lungaphezu kwezincazelo zamaphupho, lujulile futhi ludinga uthole usizo ngokuphuthumayo. Ludinga ukhulume nomuntu umlomo nomlomo – zama ukwenza lokho ngokuphuthumayo ukhulume nomethembayo noma abosizo lwezenhlalakahle, noma abomthetho, noma abesonto lakho, noma obethembayo besigodi noma umakhelwano wakho, noma abazali, umngane, isihlobo kumbe ozalwa nabo. Phakathi kwalababantu kufuze kube khona ongamxoxela lendaba. Uma ungakakwenzi akukholakali ukuthi ukukhuluma kuwusizo kanjani, umuntu uze abone lapho esekhulumile esezwa umthwalo wehlile. Ungazizwa sengathi yinto yakho wedwa lena, futhi akusho ukuthi ungumuntu omubi, cishe kuyenzeka nakwabanye abantu bafikelwe yimicabango kumbe amaphupho akhathazayo. Kungenzeka yisimo obhekene naso empilweni, qina, konke kuyedlula emuva kwesikhathi (noma kuyaye kungabonakali kanjalo ngesikhathi imicabango yethu isakhungathekile). Ungakhohlwa futhi nokuzikhumbuza izinto ezinhle ezikwehlele ngaphambilini empilweni, kanye nabantu obathandayo nabakuthandayo futhi bethembele kuwe. Siza ulusukumele phezulu loludaba. Ngikufisela inhlanhla.

     Reply
 23. Uma phupha wonwabile nomntu wako niqabulana kamnandi isho kutini leyo ?kuba oko ndiphupha njalo kodwa mntu wam asisavani akandifumani pofu akuko siza thuso.

  Reply
 24. Mgihlezi mgiphupha ngiseMotweni ngishayela kodwa ayikaze isuke imoto noma kuvele kube khona okuvimbayo ukuth ngiyishayele, kwezinye izikhathi ngiyashayela kodwa ngingazi ukuthi ngiphelelaphi ???? Kuchazani? omuye umama engingamazi wathi kimi ngiluke amaSingili ngiwehlisele ngaphambili emahlombe wathi ucela ngiwayise emuva ngoba nginamadala?? Ngidnga usizo.

  Reply
 25. Ngiphuphe kushone ubhuti wam kudala inqola yasemakhazeni siyombeka emgodini wakhe kugcwele amanzi..Masesibuya ekhaya ngikhone ubhuti wami lona engimuphuphe angasekho athatha iskhwama athi uswyahamba ngoba usefile

  Reply
 26. Kusho ukuthini ukuphupha abantu bakini abaphilayo bekugqugqumezela ukuth ….. Ngiphuphe isangoma sengathi siyangiqinisa

  Reply
 27. Kusho ukuthini ukuphupha abantu bakini abaphilayo bekugqugqumezela ukuth uganwe bekukalele nonyaka

  Reply
 28. Ngiphuphe ngilele ngaphansi kwesihlahla esidala esikhulu sinamaxolo amadala amnyama eduze kwaso kunendlu yodaka ngathi izimpande zaso zinamathele kulendlu ngavuka ngayoma eduze komnyango wendlu kod2a azange ngangena endlini ngabona udadewethu omncane eza ngakimi ehamba endleleni encane ngabe lichazani leliphupho

  Reply
 29. Sanibonani ngicela ningisize ngihlushwa iphupho nginokubona umama wami sewadlula emhlabeni,ngimbona esemzini kabhuti wakhe(kwamalume)eserondweni lakhona elele ebheke phezulu athi uyagula futhi ukhathele kodwa sewashona umama

  Reply
 30. Ngiphuphe udadewethu ophilayo ebhoka ngolaka ekhaya endlini engibiza ethi yibo laba ekhomba endlini phakathi kukhona uMalumekazi

  Reply
 31. Ngiphuphe umzala wami wentombazane egeza eduze kuka mfowethu ongasekho emhlabeni. ingathi nginamahloni ukuthi kungani egezela ekhishini eduze kwabhuti, kodwa yena ebekululekile nje egeza. Lisho ukuthini leliphupho

  Reply
 32. Ngiphuphe ngingcwaba umuntu engingamazi waphinde wavuka. Ngathi simngcwabe ephila benengane yakhe, kusho ukuthi lokhu.

  Reply
 33. Ngiphuphe ngikhuluma noBonang lo odumile sangathi ngimutshela ngemvelaphi yami futhi sangathi ngiyavalelisa kuye, before ngishone ngimuphe I box yama juwerali bese ngingena endlini ivalelise Kumama, kosisi bami ngibanike izaluleko.ngiphinde ivalelise enganini kamncane, sengathi ngithi abamukele ngoba ngishona.emva kwalokho lomuntu, ebengizonikela ngaye izitho zami zomnziba avele ashone ngavele ngavuka

  Reply
 34. Ngicela ukubiza imangiphuphe ngingena esikhathini kusuke kwenzenjani. Noma kushone umuntu othandananaye bese ubhuti waloyomuntu athi kuwena uyakuhalalisela usuzolwazi uthando lwangempela. Ngisacela ningithinta lana kuWhatsapp ngoba kuningi enginesifiso sokukubuza nayi inombolo 0609112653

  Reply
 35. KUCHAZANI UKUPHUPHA ISIKHOVA NIJONGENE USIBETHE SIHAMBE BESE USHEKA UPHUPHA NGATHI KUKO ABANTU ABANINZI KOWENU PHANDLE KUYALIWA BAFUNA WENA KODWA QHO MABESONDELE APHO ULELI KHONA ABAVUMI KUNGENA

  Reply
 36. Kusho ukuthini ukuphupha udla inyama yanhaphakathi. Kodwa khona ngigcine ngiyphaka, masekumele ngidle kwangava yadliwa umngani wami.

  Reply
 37. Kusho ukuthini ukuphupha umba ingcwaba engathi khona oshonile,ufike sekuzoqedwa,ufike nawe ,umbe kodwa sekuwukulungisa indlu.

  Reply
 38. ngiphuphe umama wam ongasekho engibuza ukuth ngizoyifaka nini ingane yam isiphandla sasekhaya

  Reply
 39. hello. mina ngiphuphe ekhaya bo baba bethi bazongithumela ngenyoni ezongincofa ikhanda ngoba ngizitshela ukuthi ngisile khona ngizochaza ukuthi ngasikhumulelani isiphandla

  Reply
 40. Ngiphuphe umuhlwa udla udonga lomuzi.ngibiza umama ngimkhombise avele ahlehlise umbhede kuphume izibi eziningi azishanele kuphume nezingubo ezindala

  Reply
 41. Ngiphuphu ngivinjawa izilwanyana ezincane zingivimba eziluhlanza bengibiza ngamagundane ephushweni kuchaza ukuthini lokho

  Reply
 42. Ukuphupha imoto yomngcwambo kodwa akunabhokisi and imoto ifana nemoto yayikhwelise ihearse ka makhulu wakho

  Reply
 43. Kusho ukuthini uma uphupha kukhona umuntu ozokudubula kodwa alokhu ebuza ukuth uphi ekhombisa ukuth akakwazi kodwa uzodubula wena

  Reply
  • Hi ngicelukbuza kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngemoto ehamba kancane uphaphame ingakafiki laphuyakhona

   Reply
 44. Ngiphuphe ngihmba nomyeni wmi sigquba imoto yethu ingashyelwa muntu yahambayaze yawa yaginqika kuchazani lokhu

  Reply
 45. Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa .uma ngimubuza uthi bahambile bayogibela ibhanoyi

  Reply
  • Ngiphuphe kukhona usisi oshonile bemufake kwi hearse sithe nje sesimbona wamane wagoqa izingalo . Sathuka! Okulandela lapho wamane waphenya ishidi abebemumboze ngalo wasukuma lapho akekho otshele omunye sabaleka sonke kwaba isimangà

   Reply
 46. Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa

  Reply
 47. Ngiphume umalume wami osewashona enginikeza izinombolo zelotto futhi waphuma wawina ejabulile nasekhaya engathi kunetende elikhulu elukuhlaza elifakiwe egcekeni

  Reply
 48. Ngiphuphe izidumbu zabantu abafile begezwa kukhona nabanye abaphilayo engibaziyo. Ngicela kubuza kuthi kuchazani lokho?

  Reply
 49. Ngicela ukubuza uma ngiphupha umalume wami eshonile intombi yakhe engasekho kuyiyona ewasha izingubo zakhe neshidi elingcolile elinukayo wangitshela wathi besilele kulona lelishidi ngaphambi kokuthi ashone umalume wakho ngicela incazelo

  Reply
 50. Ngiyabingelela. Ngiphuphe isangoma sengathi siyangiqinisa. Sangibheka ekhanda sathi ngagcatshwa kabi izulu liphekwami…. Ngabe lichazani leliphupho?

  Reply
 51. Ngibingelele mina ngiphuphe dadewabo kamama se Washona kodwa bengihleli nae kungathi uyaphila ngimbuza Aw ma wagcina nini nje ekhaya ath Ai bengikhona nje mina ngith mina Ai kudala ngakugcina khona lapho ngibona ngathi kushoniwe khabo mama kodwa kubengath umngcwabo wakhe umamkhulu ngith mina asambeni semngcwabeni Bathi Ai angihambe mina bazosala bona

  Reply
 52. Ngiyanibingela nonke ngiphupha umfowethu osashona sengathi ima engcwashwa ngikhale ngize ngiphelelwe amandla

  Reply
 53. Mina ngiphuphe ngiyothenga umroho mangibanikeza R50 banginikeza ichange ka R 100 mangithenga utamati nakhona benza njalo mangifuna anyanisi nakhona ngicine ngiphethe uR300 mara bengino R50 ngasekuqaleni the time ngisalinde into engizithengile lomntu besekafuna imali yakhe engasayibona mara angizangimnikezanga leyo mali kube kushoni lokho sizani bo if usazi plz ngichazele.

  Reply

Leave a Reply