Amakhanda Amakhaya Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Isibhakabhaka Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinqola Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuphonswa Ukuzwa

Sesha

Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywa uvalo kodwa bungekho ubungozi.

Ukufa

 • Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada umuntu noma umbone ukuthi ngubani oshadayo kuyenzeka ukuthi kushone lowo osuke umbonile.
 • Uma uphupha kunesivunguvungu somoya omnyama kube sengathi kuyabophana esiswini. Noma kanjani kukhona ozohamba, umuntu wakini ozalwa naye esiswini esisodwa.
 • Uma uphupha ukhokhela umuntu wemoto imali kodwa imoto ihambe njalo ingami uze uphaphame. Usuke uphuphela umuntu wakini kungaba yingane yakho oyizalayo.
 • Uma uphupha umuntu omaziyo ehamba ngemoto engehliki kuyona, lowomuntu uyahamba emhlabeni.
 • Uma uphupha kunabantu abaningi behlanganyela umuzi bewakha ngokushesha. Kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje.
 • Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo nemoto yasemakhazeni. Kungashona umuntu wakini noma umakhelwane.
 • Uma uphupha izimpahla eziningi zokugqoka nempahla yasendlini endala. Kukhona ozohamba emhlabeni.
 • Uma uphupha amanzi amaningi ekungaba ahlanzekile noma angcolile kuchaza isifo. Amanzi angcolile ayasibika isisu noma umuntu okhulelwe.
Tags

57 thoughts on “Amaphupho Okufa”

 1. Ngiphuphe ngikhuluma noBonang lo odumile sangathi ngimutshela ngemvelaphi yami futhi sangathi ngiyavalelisa kuye, before ngishone ngimuphe I box yama juwerali bese ngingena endlini ivalelise Kumama, kosisi bami ngibanike izaluleko.ngiphinde ivalelise enganini kamncane, sengathi ngithi abamukele ngoba ngishona.emva kwalokho lomuntu, ebengizonikela ngaye izitho zami zomnziba avele ashone ngavele ngavuka

 2. Ngicela ukubiza imangiphuphe ngingena esikhathini kusuke kwenzenjani. Noma kushone umuntu othandananaye bese ubhuti waloyomuntu athi kuwena uyakuhalalisela usuzolwazi uthando lwangempela. Ngisacela ningithinta lana kuWhatsapp ngoba kuningi enginesifiso sokukubuza nayi inombolo 0609112653

 3. KUCHAZANI UKUPHUPHA ISIKHOVA NIJONGENE USIBETHE SIHAMBE BESE USHEKA UPHUPHA NGATHI KUKO ABANTU ABANINZI KOWENU PHANDLE KUYALIWA BAFUNA WENA KODWA QHO MABESONDELE APHO ULELI KHONA ABAVUMI KUNGENA

 4. Kusho ukuthini ukuphupha udla inyama yanhaphakathi. Kodwa khona ngigcine ngiyphaka, masekumele ngidle kwangava yadliwa umngani wami.

 5. Kusho ukuthini ukuphupha umba ingcwaba engathi khona oshonile,ufike sekuzoqedwa,ufike nawe ,umbe kodwa sekuwukulungisa indlu.

 6. ngiphuphe umama wam ongasekho engibuza ukuth ngizoyifaka nini ingane yam isiphandla sasekhaya

 7. hello. mina ngiphuphe ekhaya bo baba bethi bazongithumela ngenyoni ezongincofa ikhanda ngoba ngizitshela ukuthi ngisile khona ngizochaza ukuthi ngasikhumulelani isiphandla

 8. Ngiphuphe umuhlwa udla udonga lomuzi.ngibiza umama ngimkhombise avele ahlehlise umbhede kuphume izibi eziningi azishanele kuphume nezingubo ezindala

 9. Ngiphuphu ngivinjawa izilwanyana ezincane zingivimba eziluhlanza bengibiza ngamagundane ephushweni kuchaza ukuthini lokho

 10. Ukuphupha imoto yomngcwambo kodwa akunabhokisi and imoto ifana nemoto yayikhwelise ihearse ka makhulu wakho

 11. Kusho ukuthini uma uphupha kukhona umuntu ozokudubula kodwa alokhu ebuza ukuth uphi ekhombisa ukuth akakwazi kodwa uzodubula wena

  • Hi ngicelukbuza kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngemoto ehamba kancane uphaphame ingakafiki laphuyakhona

 12. Ngiphuphe ngihmba nomyeni wmi sigquba imoto yethu ingashyelwa muntu yahambayaze yawa yaginqika kuchazani lokhu

 13. Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa .uma ngimubuza uthi bahambile bayogibela ibhanoyi

  • Ngiphuphe kukhona usisi oshonile bemufake kwi hearse sithe nje sesimbona wamane wagoqa izingalo . Sathuka! Okulandela lapho wamane waphenya ishidi abebemumboze ngalo wasukuma lapho akekho otshele omunye sabaleka sonke kwaba isimang√†

 14. Ngiphuphe udadewabo kamama osewashona evuswe inyanga thizeni manje besihlangene ukuyombona ubethokozile kunabantu abaningi kuthe uma ngiyabhekisisa abasekho bonke labantu naye umufi akasekho sekusele umama wami yedwa

 15. Ngiphume umalume wami osewashona enginikeza izinombolo zelotto futhi waphuma wawina ejabulile nasekhaya engathi kunetende elikhulu elukuhlaza elifakiwe egcekeni

 16. Ngiphuphe izidumbu zabantu abafile begezwa kukhona nabanye abaphilayo engibaziyo. Ngicela kubuza kuthi kuchazani lokho?

 17. Ngicela ukubuza uma ngiphupha umalume wami eshonile intombi yakhe engasekho kuyiyona ewasha izingubo zakhe neshidi elingcolile elinukayo wangitshela wathi besilele kulona lelishidi ngaphambi kokuthi ashone umalume wakho ngicela incazelo

 18. Ngiyabingelela. Ngiphuphe isangoma sengathi siyangiqinisa. Sangibheka ekhanda sathi ngagcatshwa kabi izulu liphekwami…. Ngabe lichazani leliphupho?

 19. Ngibingelele mina ngiphuphe dadewabo kamama se Washona kodwa bengihleli nae kungathi uyaphila ngimbuza Aw ma wagcina nini nje ekhaya ath Ai bengikhona nje mina ngith mina Ai kudala ngakugcina khona lapho ngibona ngathi kushoniwe khabo mama kodwa kubengath umngcwabo wakhe umamkhulu ngith mina asambeni semngcwabeni Bathi Ai angihambe mina bazosala bona

 20. Ngiyanibingela nonke ngiphupha umfowethu osashona sengathi ima engcwashwa ngikhale ngize ngiphelelwe amandla

 21. Mina ngiphuphe ngiyothenga umroho mangibanikeza R50 banginikeza ichange ka R 100 mangithenga utamati nakhona benza njalo mangifuna anyanisi nakhona ngicine ngiphethe uR300 mara bengino R50 ngasekuqaleni the time ngisalinde into engizithengile lomntu besekafuna imali yakhe engasayibona mara angizangimnikezanga leyo mali kube kushoni lokho sizani bo if usazi plz ngichazele kwi whatsapp number yam 0746144406
  I

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.