Amaphupho Okufa

Uma kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi kunomuntu ozohamba emhlabeni. Omunye abe nenhlanhla ngisho nokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona bashaywa uvalo kodwa bungekho ubungozi.

Ukufa

 • Uma uphupha udwendwe noma ngesinye isikhathi uphuphe kushada umuntu noma umbone ukuthi ngubani oshadayo kuyenzeka ukuthi kushone lowo osuke umbonile.
 • Uma uphupha kunesivunguvungu somoya omnyama kube sengathi kuyabophana esiswini. Noma kanjani kukhona ozohamba, umuntu wakini ozalwa naye esiswini esisodwa.
 • Uma uphupha ukhokhela umuntu wemoto imali kodwa imoto ihambe njalo ingami uze uphaphame. Usuke uphuphela umuntu wakini kungaba yingane yakho oyizalayo.
 • Uma uphupha umuntu omaziyo ehamba ngemoto engehliki kuyona, lowomuntu uyahamba emhlabeni.
 • Uma uphupha kunabantu abaningi behlanganyela umuzi bewakha ngokushesha. Kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje.
 • Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo nemoto yasemakhazeni. Kungashona umuntu wakini noma umakhelwane.
 • Uma uphupha izimpahla eziningi zokugqoka nempahla yasendlini endala. Kukhona ozohamba emhlabeni.
 • Uma uphupha amanzi amaningi ekungaba ahlanzekile noma angcolile kuchaza isifo. Amanzi angcolile ayasibika isisu noma umuntu okhulelwe.

222 thoughts on “Amaphupho Okufa”

 1. NGICELA UKUBUZA UKUTHI KUSHO UKUTHINI UKUPHUPHA UPHETHE IBHOKISI LOMNCWABO KUBE SENGATHI PHAKATHI KUNOMALUME WAKHO OSANDA KUDLULA EMHLABENI

  Reply
 2. Sanibonani, bengicela ningichazele ngiphuphe engathi ngishonile ngi kwindawo engathi ngilinde ukuya kwenye indawo kunomunye umuntu engingamazi ngilinde naye

  Reply
 3. Sanibonan bengisacel ukubuz ukuthi Uma uphupha umuntu wakini eshonela ezandlen zakh kuchaza ukuthin?

  Reply
 4. Ndiphuphu ndikhanywa gabantu endibajwayele kondwa andibazi ndavuka Xa ndisohluleka ndisifa go 12:5 ebusuku

  Reply
 5. Ukuphupha unkosikazi wakho engena ebhokisini lishone phansi endlin umumemeze lize liyosithela kusho ukuthini

  Reply
 6. Ukuphupha unkosikazi wakho engena ebhokisini lishone phansi endlin umumemeze lize liyosithela kusho ukuthini

  Reply
 7. Ngiphuphe umyeni wami okade washona kwangathi usanda kushona ngikhipha impahla zahle

  Reply
 8. Sanibona cela ningichazela leliphupho lichazani ngiphuphe umama elele phansi ephuze amapills okuzibulala usisi wami omndala emqhokisa ingubo emhlophe

  Reply

Leave a Reply