48 thoughts on “Amaphupho ngokuwasha izingubo”

 1. Cela ukubuza uma uzophupha udabukelwe ingubo yangezansi?

  Bese uphinda uphupha bakuwashisa izingubo zokugqoka ngabe kuchazani lokhu?

  Reply
 2. Ngicel ukubuza kusho ukuthini ukphuph uwasha izmpahla bakhona uzxovuza ngezinyawo kuvele kuhlephuk indishi usasephakathi uwe phansi

  Reply
 3. Ngiphuphe mina kanye nobhuti wami siwasha bengihleli nomuntu engiseke ngathandana naye ,sibuye sihambe siyokha amanzi ngamabhakede empompini sifice ingane zababa omdala

  Reply
 4. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uneka izingubo zakho zokugqoka kanye neza boyfriend

  Reply
 5. Sanibona
  Cela ukubuza ukuthi kucahaza ukuthini Uma uphuphe uwasha izinto ezimhlophe ngobisi bese eceleni Kuba namanzi amaningi angathi ahlaza(zingibo zamaxoxo)kodwa lamanzi aphuma edlini eclean kodwa Uma sengaphandle ancolile.

  Reply
 6. Sanibona kuchazani ukuphupha ingubo zamama wami zisocingweni zinekiwe bengathi ngiziwashe mina ziningi zigcwele ucingo ziphephezela
  ocingweni emqondweni wami bengathi ngiyacleana nokucleana ngoba bekuzoba nomsebenzi ozobakhona but angaz owani ngoba sesamenzela.

  Reply
 7. Ukuphupha ubona izingubo zomyeni wakho zenekiwe ocingweni kuqhamuke umuntu wesfazane azithathe angene nazo endlini

  Reply
 8. Thokozani 👏

  Ngiphuphe ngiwasha izimpahla zamuntu wami kuthe ngikhipha ezinye ku basket ngathola oR5 abaningi abamhlophe abaningi phansi ku basket ngabathatha ngase ngyaphaphama

  Ngabe lichazan leliphupho

  Reply
 9. kuso ukuthini ukuphupha izingubo zakho ibhantshi lakho lidabukile uma uthi ufaka isandlka ephaketheni uthole imali eninbg engamaphepha

  Reply
 10. Hello
  Ngicela ukubuza kushoni ukuphupha usisi wakho okhulelwe eteta ingane eshonile, ngigeza nezitsha khona emngcwabeni

  Reply
 11. Ngiphuphe ngiwasha nabafowethu kodwa insipho eyimpuphu ebengifaka ibibukeka ingamaqanda ezimpukane. Emuva kwalokho ngibe sengiphupha kufe amaqanda uma ngiwathatha ngetray la khona ngizama ukuyowafaka la engazochitheka khona ngigcine ngiyobabeka ekhabetheni ngafika kukhona umuthi oyigxolo okuthe uma ngiwubona ngatshelwa ephusheni ukuthi awulungile ngimemezile ngithatha kobeseduze ngithi akawususe. Ngibe sengichazelwa nephupho ukuthi amaqanda lawa afile izimpilo zethu zife ngenxa yalomuthi. Liqhubekile iphupho ngakusasa ngazibona ngisekhaya kuhlatshwe imbuzi encane siyidla kodwa mina bangiqedela angiyidlanga. Uma sengisemnyango ngigeza izitsha kufike umuntu obezocela inyama notshwalangoba ubebonile ukuthi khona kuzokwenzeia ekhaya. Ngjbe sengichaza ukuthi akazothola lutho konke kwenzeke izintatha ngoba besigeza futhi bekungafanele kudle noma ubani kuphela izingane zikamama. Ngikhungathekile angazi ngenzenjani impilo yam neyabafwethu imile vele nezinto ziyaphambana nje

  Reply
 12. kusho ukuthini ukuphupha abantu abaningi beyozingela besuka kini kodwa wena ungasiyo inxenye yomhlambi ozingelayo

  Reply
 13. Ngiphuphe ngisemotweni nonkosika,i womuntu engimhwayele eshayela imoto uthe esuka ashiyise ikati,khona manjalo aphume emotweni ath angiyihlehlise ay nami ngishayele phez kwalo lekatiblife akhale umkikazi walo khona kusenjalo lomama akhiphe izingubo aziwashe

  Reply
  • Ake unikeze olunye ulwazi oluthe xaxa ngezinto ezenzeka kuleliphupho, khona umuntu ezobona ukuthi ngempela libheke ngakuphi. Yiphupho eliphindaphindayo yini leli noma lenzeke nje kanye? Wena usola ukuthi lisho ukuthini?

   Reply
  • Kusho ukuthin ukuphupha uwasha izingubo nosisi wakho osewashona nengane ongayazi nizikhame nizithwale ,kuqhamuke abantu befune ukumbulala evume sibaleke thina nengane

   Reply
   • Sanibonani ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ngiwasha izimpahla zigcwele indishi zababa wengane yami osewashona kodwa sasingasathandani ngithe mese ngiqeda ukuwasha washing yokugcina kuphume jackets yomuntu wesfazane neskhindi ,aqhamuke naye umnikazi wengubo ngisasha uqgoke boxer short

    Reply

Leave a Reply