Amaphupho ngamathuna

Uma uphupha ukuthi ubona amathuna noma amatshe ethuna kusho ukuthi uzophinda uthintane nesihlobo esidala noma umngani omdala maduzane. Bazokunikeza izindaba ezimnandi noma bakunikeze iseluleko esihle ngakho ke balalele kahle ukuthi bathini.

46 thoughts on “Amaphupho ngamathuna”

 1. Sawubona ngicela incazelo ngephupho engibe nalo ngiphuphe u mamkhulu wami ongasekho enginika ingubo emnyama angikhethele yona engzoyigqoka emngcwabeni kababa wengane naye sewashona kdala kodwa bekungath ima ezofihlwa

  Reply
 2. Sanibonani , ngiphuphe ngikhala kugogo wami osewashona ngithi ngiyamkhumbula mangithi ngiyaphuma phandle umkhulu naye ongasekho emhlabeni ugubha umgodi omude othe kusuka lapho wangixhosha engihambisa nomakhelwane wami weslisa. Ngicela incazelo

  Reply
 3. Sanibona ngiphuphe ithuna lababawami ongasekho lilungisiwe inhlabathi ikhwezelwe kahle kunezimbali phezulu kwalo ngabe kusho ukuthini lokho

  Reply
 4. Kuchaza kuthi ukuphupha amathuna akamalume wakho amadala ngathi kukhona maphepha amhlopha amaningi kube ngathi izithombe zalabant ebashona nome izitifiketi zokushona

  Reply
 5. Ukuphupha uhamba phakathi kwamathuna amaningi uzama kungawanyatheli kusho ukuthini,iyangihlupha akupheli isonto ngingaphuphanga.

  Reply
 6. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ithuna lomuntu wakini elidala linesiduli kusuka emilenzeni kuya ezinyaweni.

  Reply
 7. Sanibona ngicela ukuchazelwa ngephuphu, ngiphuphe ngisemathuneni ngibhekha amathuna abakithi ngalibona Elika mkhulu kodwa ngiphaphame ngicinga Elika baba ozala umkhulu ngingalitholi. Ngiyabonga

  Reply
 8. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ushisa isikhotha ethineni lomzali wakho osewashona uphinde ushise nezimpahla zakhe

  Reply
 9. Ukuphupha ushisa isikhotha ethuneni lomzali wakho osewasho uphinde ushise nezimpahla zakhe cela ukwazi kuchaza ini?

  Reply
 10. Thokozani ukuphupha engathi ngithole umsebenzi emathuneni nakhona ngifika ilanga lihle, libalele, amathuna akhona wonke anamatshe ngathi ase zindaweni zabelungu

  Reply
 11. Sanibona kusho ukuthini ukuphupha ubona amathuna amaningi but iningi lawo ngathi awezingane ayafinfa ngathi kuphuma amanzi kuwona .mina sengathi ngitshela eziphathi mandla zamamaspala ngenkinga sesihamba nabo bathi angiyabokhmbisa

  Reply
 12. Uma uphupha umuntu wakho bemufake emgodini ebhokisini elinembobo egqoke izimpahla ezimnyama. Kukhona namaphoyisa kodwa egcina ephunyukile. Kuchazani

  Reply
 13. Ngiphuphe sigubha ithuna labhiti wami oshone last year , sakhipha ibhokisi lakhe emgodidi salibeka ngaphandle egcekeni

  Reply
 14. Sawubone ngiphuphe ngibona iithuna lika mamncane esewahamba emhlabeni lingujwile kwathathwa okuthile phathikathi, ephupheni ngiyazizwa izinja zikhokhotha kodwa ngasaba ukuvuka nje ngiyabheka ukuthi zikhokhothani ithuna lakhe lise baleni, bangivuka ekuseni ligujiwe. Kusho ukuthini lokhu

  Reply
 15. Ngivuk nephuphonj ngathi ngibhelwe ithuna lazelavalwa balikhonka bafak isiphambano esinamangam ami bt umntu owenzalokho obekuwuye obenzalelithun umngani womuntu engithandan Naye mangith ngiyadlula ngiya idlin encane ngifica Indishi enamasimba nezimpethu ngabe kusho lokho

  Reply
 16. Sawubona. Ngiphuphe kumbiwa ithuna kuzongcwathwa umama wami, egcekeni lasemanxiweni akithi. Kodwa umama ugcwathwe emavikini amabili edlule emathuneni omphakathi. Ngicela incazelo.

  Reply

Leave a Reply