Amaphupho ngamaphoyisa

Amaphupho anezincazelo ezahlukene, kukhona lezo eziqondile kuphinde kubekhona nalezo ezifihlekile. Ukuphupha amaphoyisa kusho okungekuhle, okungabalwa phakathi kwakho yizitha zakho, noma ke isifo esiza koseduze nawe.

Uma uphupha ukuthi ubona amaphoyisa noma amasosha, kusho ukuthi kunento embi esazokwenzeka. Uma ulwa noma uxoshwa ngamaphoyisa lokho kusho ukuthi kunezitha ezikuthakathayo noma ezikugadla ngemithi.

70 thoughts on “Amaphupho ngamaphoyisa”

 1. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ufunwa amaphoyisa?
  Mina ngiphuphe ngibaleka ngidinwa amaphoyisa ngithe mangibaleka ngadlula komunye umfana ngicela angisize sengithi ngyazinikela kuwona wathi nje ngingalinge angibaleke ngempela kepha ngahlangana no Cc wam wathi nje angimusa ukubaleka kumele ngiboshwe and bengikhala ngoba angiyazi kwanto engiyenzile enzoboshwelwa yona

  Reply
 2. Kuchaza ukuthini ukuphupha uhamba nesulumani lingene estolo thizeni engathi esalo masifika lapho libebusy neComputer after ngilethelwe ukudla irice nenyama yenkukhulu and ngidle impela besengiyakuphumulela lokudla ngiphinde futhi ngibuyeke kona

  Reply
 3. Kuchazani ukuphupha umfundisi ekutshela ukuth “ngeke liphele iviki (week) bengaku ntshontshisanga, bafuna ukukukuntshontshisa” bese kube sengath uyakhala ucela usizo

  Reply
 4. Ukuphupha niboshwa amaphoyisa nabangan bakho kodwa mina ngikwazi ukubaleka ngowela ehlathini ngicashe kuchazani??

  Reply
 5. Sawbona

  Cela ubuza ma uphupha amaphoyisa ekuvikela egcwele istradi, lapho uhamba khona akhona sengathi ukuhamba usaziwayo like a president. Kusho ukuthini.

  Ngiyabonga.

  Reply
 6. Ngiphumile engath sisenkonzwen,kube sekuqhamuka amaphoyisa azofuna imali kuthiwe ilahlekile phakath enkonzwen,well yatholwa omunye usisi lemali ngesaka elikhulu elimnyama wabanika.
  Mangibhekisisa lemali bekungeslie engimaziyo esisonta naye futh
  Sizan kusho ukuthini

  Reply
 7. Kusho ukuthin Uma uphupha ingane yakini ifika iyehla ku van Yama phoyisa bamukhulula abo zankosi?

  Reply
 8. Kuchazeni ukuphupha ulele nengane encane and ikubophise after that amaphoyisa akubheke angakutholj .

  Reply
 9. Kuchaza ukuthini ukuphupha uzihambela nje uzwe kukhala isibhamu bese ubona amaphoyisa amabili edutshulwa yizigebengu ezihamba ngemoto eblue bese amanye amaphoyisa amaningi akunikeze isibhamu athi uzivikele bese aqhubeke abuzane nokuthi ngabe iyephi imoto kodwa ungawatsheli

  Reply
 10. Hi mina ngiphuphe engazuth amaphoyisa afuna umuntu wam ..wabaleka avele aZa kmina athi angyomkhipha ngath ngsabaleka angdubula ngesbhamu ekhanda

  Reply
 11. Ngcela ukubuza, ngiphuphe ngilwa nobaba ongizalayo, engikhumula izingubo zokugqoka ngasala nginqunu emvakwalokho kwafika amaphoyisa azofuna igebengu kwamakhelwane , kuthe kusenjalo kwakhala izibhamu kudubulana amaphoyisa nezigebengu zakwamakhelwane

  Reply
 12. Ngcela ukubuza, ngiphuphe ngilwa nobaba ongizalayo, engikhumula izingubo zokugqoka ngasala nginqunu emvakwalokho kwafika amaphoyisa azofuna igebengu kwamakhelwane , kuthe kusenjalo kwakhala izibhamu kudubulana amaphoyisa nezigebengu zakwamakhelwane

  Reply
 13. Sawbona

  Ngicela ukubuza lichazan leliphupho:

  Ngphuphe abantu bethumela amaherbs kimi mina ngwahambise, ngiyi courier so, then laba abathumela insango ngbabizela amaphoyisa ebabopha khona lapho

  Reply
 14. Sanibona ngicela ukubuza ngiphuphe ngihamba no ngani wami osashona siyofuna umsebenzi jwaqamuka amaphoyisa Saha ba site sesingasekhaya aqhamuka futhi kwahamba ugese afone lana ajika aqhumisa isbhamu phezulu afike apaka ekhaya ebaleni but awangenanga ekhaya aye komakhelwane kwabuya ugesi ahamba… Ngididekile ngicela ningisize

  Reply
 15. Ngiphuphe ngidutshuliwe emhlane ngoba bengidlula la bebebamba inkunzi kodwa lo obebanjwa uzidubule zonke izigebengu kwaqhamuka ugogo ozala umama wathi hamba uzobuya esbhedlela ngahamba namaphoyisa zakhishwa izinhlavu emzimbeni ngabuya ekhaya sengipholi

  Reply
 16. Kusho ukuthin ukucela usizo emaphoyiseni kube sengathi awathandi ukukusiza kodwa agcina ekusizile

  Reply
 17. Ngiphuphe ngijima ngahlangana nabafana ababili bathi bayangibulala nge phanga ngabaleka bangangitholi(ngandlula ubuti wami omdala estratedi ejabule ukuthi abangitholi) kwavela amaphoyisa ngacasha ngaphandle komuzi(angiwazi lowo Muzi kodwa muhle ngaphandle) ngishiye omunye umfana komunye umuzi one moto emoshekile lomfana wangena emotweni amaphoyisa bopha yena mina bangangitholi omunye wabo makhelwane wangibulisa ngesingisi mangithi ngiyazi buka ngibona umlungu kuyimina.

  Reply
 18. Ngiphuphe sifunwa ngamaphoisa, mna nabanakwethu sibane, bona ba valelwa kodwa mna ndabaleka, umandifunyanwa mabesithi bayandivalela ndavuka,,,,

  Reply
 19. Ngiphuphe sub marine phuma emanzin yahlala phezu kwendlu eyakhiwayo kwase kuphuma amasosha,elilodwa lamasosha belizobheka usisi engizwana naye lase limbiza lamuchabuza

  Reply
 20. Ngiphuphe amaphoyisa kwaze kwaba kabili kubusuku obubodwa, abephethe izibhamu kudutshulwa kodwa sibalekile sayo cashable. Ngikhatgazekile

  Reply
 21. Uma umuntu othandana naye ekuphuphe ufake uniform yamaphoyisa noma amasosha kuchaza ukuthini

  Reply
 22. Ndiphuphe ndileqwa yimoto yamapolisa, ndothuke ndaphaphama kwelophupho sewezondifumama, ingabe lichaza ukuthini eli phupho

  Reply
 23. Ngiphuphe ngiboshwa kwakhona ikhehla elinginikeza umuthi ukuze icala lihambe kahle kusho ukuthin?I

  Reply
 24. Uma uphuphe ufunwa ama phoyisa ngenxa yomuntu obuhlekisana naye ekqambele amanga wathi umdlwengulile akjahe amaphoyisa kube ngath ayakthola,ujike ngaksasa uvakashelwe umngan okade wamgcina athu ukphuphe uth unezitha n udinga imali aphendule athi mlinde aye Xopho sizoba nayo imali mase buyile

  Reply

Leave a Reply