Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Uma behlobene nawe kusho ukuthi kufanele uyeke ukwenza izinto ezimbi kungenjalo uzoyithola usenkingeni.

Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma izinkukhu ukuze badle.

131 thoughts on “Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni”

 1. Kusho ukuthini ukuphupha uya emngcwabeni wamawakho uma uthi uyomlanda emzini ekade ekuwona ufke uthole ukuthi akashonile kodwa uyagula ngekhanda niyathethisana naye uma nikhuluma ngoba akasazikhumbuli izingane zakini, uma kodwa washona ngo 2002

  Reply
 2. Sawubona ngicela ukubuza lichaza ukuthini iphupho la ophupha khona uMalume wakho nihamba naye endaweni yangakini koMalume ekuchazela ngendlela abakhule ngayo endaweni manihamba ibuye ishinshe indawo ingafani nale oyaziyo kodwa uyabona ukuthi nisakhona ngakoMalume nibone idwala nomfula ogelezayo kunezingane ezibhukuda phakathi zihamba nawo umfula kodwa zijabule azikhali futhi awuzazi. Njengoba uphupha uMalume akaveli ephushweni , awububoni ubuso bakhe kodwa uyezwa ukuthi uyena noma ekhuluma ephupheni izwi lakhe .. uyezwa meseceleni kwakho noma ephambi kwakho manihamba kodwa awumboni

  Reply
 3. Ngicela ukubuza, kusho ukuthini mawuzophupha uMah osewashona sihambe singena ezitolo, mayezama ukungithengela into kunhenzeki. Lokhu kwenzeke kathathu.

  Reply
 4. Ngicela ukubuza uma uphupha umngani wakho ongahlobene naye osewashona kodwa umphuphe ephila kudala ashona kodwa ayipheli inyanga ngingamphuphanga

  Reply
 5. Ngisacela ukbuza ukuthi kusho ukthini ukuphupha ubab’ omncane wakho who has passed away ejabule kakhulu, ephethe ibox yama khekhe abhakiwe, athi thatha Elilodwa waphinde wathi ngithathe elilodwa for ingane yam and then ngawadla ow-2.

  Reply
 6. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhlezi phansi uma uthi uyasukuma kuvele izinyo ka eziningi ezincane eziqeda kuzala zinombala ofana negundwane eliqeda kuzalwa. Bese utshela umuntu ohlezi naye ukuthi kushukuthi kunomama wazo kulendlu emva kwa lokho bese uyazipitshiiza zonke. Uma ngiphenduka ngibone unina wazo omnyama onemibala emhlophe.

  Reply
 7. Ngiphuphe ubaba wengane yami ongasekho emhlabeni ngathi ungikhombisa ubuhlalu obu blue nd white ebufake emqaleni nginaboke Nami ngibufake khona emqalen,ethi buka ubuhlalu bami bufana nobakho,but bekungathi si happy cz uze wangicabuza ubefake izivatho zenkonzo

  Reply
 8. Ngicela ukubuza ukuthi uphuphe ngathi ubizwa umuntu wesfazane umthole ewasha engathi uyakubhulela ethi kuwe kunabantu abakubophela amanqina enyathi engathi uzoboshwa 4years ,kodwa akukhandele isiwasho athi ugqume ngaso ukuze lezinto zingasakulandeli

  Reply
 9. Kuchazani ukuphupha ubaba ongasekho engiyekisa ukuyophaka kwagogo ozalayena bethi ngizophaka kanti bafihle ingane yami kuleyondlu abakuyo

  Reply
 10. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha izalukazi eziningi ongazazi, no gogo wakho osaphila naye ekhona lapho. Zonke lezalukazi zigugile and bengizi hug.

  Reply
 11. Kwenziwa njani uma uzokwenza umsebenzi womuntu owahamba emhlabeni. Uhlaba ini? Imbuzi noma iNkomo kumbe kokubili

  Reply
 12. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha umfowenu ongasekho umcela ukuthi akusalele nengane yakho encase antibiotics nenkinga a vele avume ukukusalela nayo

  Reply
 13. Hello ngicela ukubuza, ukuphupha ugogo wakho ongasekho emhlabeni ekhuluma nawe kodwa ekufulathele kusho ukuthini

  Reply
 14. greetings.

  kusho kuthini ukuphupha no baba wami ose wa shona e dlala ibola na bantwana bancane ejabulile egcoke i shirt eli blue ne brook elimhlophe eduze na bonde(wall) eli akhiwe ngamatshe ne pavement?

  Reply
 15. sawubona ngcel ukbuza, ngaphupha ugogo wam ozala umama wam esekhaya endlini engaphandle emhlophe phakathi naye efake izingubo ezimhlophe ehlezi estulweni eceleni kwakhe kwakume umzala wam dan kube nento esanogwaja like eyislwane esincane esihle esimhlophe, kuthiwa sonke asize sizombona siloku singena nga 1 nga1 ngabe lichazani?

  Reply
 16. Sawubona okunye ukuphupha izingane ezikhulile enye yazo uyagula uyaphalaza ngathi lompalazo uyangithela, nokuphupha sivula udustbin lodustbin unezingobo zokugqoka ezingcolile ungcolile nawo kuphupha nezibungu Uma siwuchitha phansi.

  Reply
 17. Unjani kusho ukuthini ukuphupha umtanami womfana ongasekho engcolile ngathi ngiyamgeza ngamanzi aclean angenalutho unqunu kodwa ngibona intsila ezinyaweni sengithi kungcono ngibeke amanzi ngizombhavs

  Reply
 18. Kusho ukthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho egula. Ekhala ngesbhobo bese uyamthandazela athi usengcono bese eyalala

  Reply
 19. Ngicela kubuza kuchazani ukuphupha umuntu osashona nje ngami ngiphuphe ugogo wami ngathi be buzy ekhipha ingane endlini isha kodwa yena wagcin engaphumanga.Ngakhala kanti akashonanga uyaphila.Ngyabonga

  Reply
 20. Ngicela ukubuza kusho kuthini ukuphupha ugogo wakho ozala ubaba osashona kungathi uphatheke kabi ngawe but angakhulumi lutho

  Reply
 21. Amen gogo, mina ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthini iphupho likugibela imoto egijimayo ibe inogogo wami ongasekho mese kuthi iyabhajwa endleleni iphume uphetroli ngphuma, uma ngithi ngifuna ukusiza ugogo wam ugogo avesane athi.”Gugu MI ingane”

  Ngicela incazelo

  Ngyabonga

  Reply
 22. Ma uphupha umkhulu engathethi kodwa mna ngithi Kuye kwakhe izindlu azikho kufunena kuqala sakhe ironti be two room

  Reply
 23. Kusho ukuthini ukuphupha ubaba wezingane zami ongasekho ehlezi embhedeni wami Mina ngiguqile ngikhuluma nabadala bakithi Tena evuma lokhu engikushoyo abuts angitshele ukuthi ngikhuluma ngithini

  Reply
 24. Ngicela incazelo, ngiphuphe ngihamba emgaqweni nomzala wami kwakhona ubaba obonayo engibuza kuthi ngabe nginomntwana yini ngithi ngisaphendula wabaleka ngamulandela saze safika endlini yakhe esengaphakathi Evalile waphenduka waba umntwana mhlampe oneminyaka eyishumi egqoke ihembe elimhlophe, sacela kuba angisize. Uthe esephuma esivulela wahamb wayothatha okuthize wabuya eseyikhehla elinqunu sisathuswe yilokho ngavele ngaphaphama

  Reply
 25. Ngicela ukwaz kusho ukthini ukuphupha umkhulu wengane yam ongasekho,nam angimazi but ephuphwen ebengumuntu engimjwayele, ngimphuphe ngimbonela kude ngaphesheya ehamba yedwa, ekhokhoba kwasa muntu ogulayo eze abambe isifuba..umndenj awujwayele ukumphupha ,kanti wayehambe edutshuliwe. ngyabonga.

  Reply
 26. ngicela ukbuza uphupha ushaywa inyoka eluhlaza bese iphelelwa yizazi kodwa isaphila ingene emanzini besenawe ukhumule ungene khona kuchaza ukthin lokho

  Reply
 27. Ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ugibele itaxi nobaba wezingane zakho osedlulile emhlabeni nijabulile nje nigonene. Izingane zona zingasale zizidlalela ngemuva zingahambi nani?

  Reply
 28. Bengicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha abantu abangasekho bomndeni nengingahlobene nabo kodwa bangasho lutho olutheni kube ukuthi ngiyababona nje kuphela kulelophupho?

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
   • Ngicel ukbuza kusho ukthini ukuphupha ubaba wam ongasekho engfonela kwab miss call ngase ngimfonela mina wangbuza impilo saxoxa kahle nj. Benghamba sengphuma eskolen ngase ngimfonela mina wangbuza impilo saxoxa kahle nj. Ubaba bekungath usemsebenzin ngoba sithe sisazxoxela ngezwa sekukhulum umlungu ecelen engath ebethetha ukuth ukhulum nefoni kanjan esemsebenzin ngezwa lokho mina ngase ngicisha eyam foni ngoba ngingafuni kumfaka enkingen. Lanqamuk lapho iphupho. Ngicel ongangichazela leli phupho

    Reply
 29. Ngifisa uku chazeleka ukuthi kusho ukuthini uma uphupha ngo sbari rakhi ongasekho emhlabeni ephethe ishlangu no bhoko , usathi uyakhuluma naye ungamuzwa ukuthi uthini. Umlomo wakhe umhlophe no limi engathi lupendwe ngo chock omhlophe.

  Reply
 30. Ngicela ukubuza ngiphuphe ubaba wami ongasekho engabantu ababili (ephindeke kabili befana nje ncamashi) befuna ukubulalana bobabili labantu omunye ekhombe omunye ngesbhamu

  Reply
 31. Ngcela ukbuza kusho Ukthin ukphupha umuntu osewashona owawuthandana naye washona ehamba nawe. Ubejabulile ukungbona ngiryt kodwa ngthe ngimbuza ngo kwenzeka eshona wavele waphatheka kabi khona lapho u nkoskaz wakhe usaphila kodwa u bengbuka nje engbuka ngeso elibi

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
 32. Ukuphupha abantwana abancinci (amasana) ekuthiwa bazibulele. Bombhathiswe ingubo.usana ngalunye lulele ezantsi ke bhafu enamasimba abantu?

  Reply
  • Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe.

   Reply
 33. Ngicela umubuza. Kuchaze ukuthi I uma ngiphupha umalume wami ongasekho efika ekhaya wahlala evrande ethi womiwe,. Ufika nje vele uyagula.

  Reply
 34. Cela ukbuza kusho ukthini ukuphupha anti wakho ongasekho kanye nomuntu othandana naye bekukhombisa omunye umuntu othandana nomuntu wakho athi umuntu wakho unithanda nobabili kwingane kuchaza ukuthi basathandana???

  Reply
 35. Ngicela ukubuza ngabe kuchazani , ngiphuphe ngise skhatjini ngopha kakhulu , sengize ngangcolisa kwazingubo ebengilele ngazi , Uma ngise bathroom ukuthi ngishintshe , kwase kuqhamuka umama wami ongasekho , engilekelela . Ngaphinde ngazingcolisa kulezi engizigqokayo , Wade engiphica imlenze we pyjama ebengilingcolisile ukufihla ibala.

  Reply
 36. Ngicela ukubuza ukt Uma baba wakho ephupha ku nomsebenzi ekhaya bese kuvela ingane incike eduze kwa gogo wayo vele lengane yaphuphuma kuvele kusezinhlelweni zokuyenzela Izinto zayo ezidingayo njengoba kwenzeka kanje.. Ngiyabonga ngisazophendulwa

  Reply
 37. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu osewashona efika endlini, engakhulumi kodwa edla kuphela non stop. Kwafika ugogo wafike waklina amakamelo alapho endlini?

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
 38. Kusho ukthini ukuphupha umama wakho ongasekho e cleaner, izingane zimuphazamisa zincolisa ngokudla, ngafika mina ngamusiza kwaze kwaba clean. kodwa kuthe sekuhlwa kwaba mnyama wahamba.

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma izinkukhu ukuze badle.

   Reply
 39. Ngicela incanelo. Ngiphuphe uma ongizalayo osewashona, eshonile elele ngoshangothi amehlo avulekile uma ngidlula eduze kwakhe ecwayiza ebheka ngakumina.

  Reply
 40. Ngicela ukubuza, uchazani ukuphupha ugogo wam ozala uma, ongasekho elele sesisu embedeni, engathi uzimoshele, ufuna ukusulwa. Nam ngiyeke konke engikwenzayo ngiphuthume ngifune amanzi ngimsulu. Mangithi ngibiza intombi kagogo izongisiza ivele ithi ujwayele ukukwenza ihambe. Nobaba womfana wam engangithandana naye la ukhona ubukele.

  Reply
 41. Ngicela incazelo lana:
  Ukuphupha wena nothandana naye nigijimiswa ogogo bakubo kusho ukuthini

  Reply
 42. Ngiphuphe umnyeni wami ongasekho esebhokisini, ibhokisi lavuleka eceleni wavela engathi ulahlekelwe ingqondo.wangibona ngihleli eduze kwebhoki welula isandla ejabula engibiza ngegama ehlanzekile izingubo zakhe.kodwa Mina ngakhombisa ukwesaba ukusondela ngoba ngizitshela ukuthi ushonile.

  Reply
 43. Uma uphupha Abantu abakini abangasekho emhlabeni engathi kunokuxbana okungatheni kunokuthetha kuchaza ukuthini okunye angisakukhumbuli kahle

  Reply
 44. Ngiphuphe osisi bami ababili abangilamayo befika kwami omdala ebukeka egula kunomunye ufike ebelethe ingane engangikhulumisi nomncane wangangikhulumisa

  Reply
 45. NGICELA INCHAZELO NGIPHUPHA BODADE ENGIBALAMAYO ABANGASEKHO BENGITHETHISA ,BAFUNA UKUNGISHAYA OMUNYE WABO WACHITHA UMCHAMO ENDLINI NGEBHAKEDE

  Reply

Leave a Reply