isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo.

 • Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi enza ukuthi ungalungelwa yilutho empilweni. Kuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho. Kumuntu okholwayo uyathandaza aze aphumelele.
 • Uma uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, kuwona ubone ingane enqunu uthi uyayibamba ingabambeki. Ugcine usendaweni emnyama. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane abaphuphunyelwa yisisu. Kusuke kuyingane yakho leyo eyaphuphumayo. Leliphupho lisuke likutshela ukuthi ubumnyama bakho benziwa yini. Ingane isuke ikutshengisa ukuthi isikhulile ifuna ukwenzelwa izinto eziqondene nayo. Ngenhlanhla leliphupho liyakwazi ukuphumelela uma lowo ezolandela izigaba ezifanele. Umuntu wesifazane uyakwazi ukugeza lesinyama. Imithi itholakala kubantu abalaphayo ngokwesintu. Okubalulekile ukuthi nengane kufanele yenzelwe umsebenzi wayo owaziwa ngokuthi ukuyigqokise nokuyetha nokuyiqamba igama. Uma umuntu elandele lezigaba ezingenhla isinyama siyasuka.
 • Uma uphupha umuntu ekudunusela engagqokile okungabe uyamazi noma awumazi: Lokhu kuchaza ibhadi elihambisana nesichitho eliza kuwena. Kokunye kuyenzeka kuvele umuntu omaziyo kwenzeke kube uyena okuphosa ngesichitho. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane ababanga isoka.
 • Uma uphupha uphucwa imali umuntu noma uphuphe uphiwa into bese kuba khona umuntu okuphucayo: Kusuke kuyibhadi lokuthi uzophucwa isipho sakho ositholile noma osazosithola. Noma kusuke kukhona umuntu owathatha izinhlanhla zakho wazenza ezakhe. Esikhathini esiningi kuvamise ukuthi kube ngumuntu womndeni. Ngoba noma umuntu wangaphandle angakwenza kodwa akawazi amadlozi akini. Uthi noma ekwenza owangaphandle kungalungi kahle. Ngoba amadlozi akini ayakwazi ukuvulela inhlanhla. Kodwa uma kumuntu wakini kuba nenkinga ngoba ukhuluma nalo idlozi leli nawe okhuluma nalo. Ungakulungisa lokhu kodwa ngoba ungumuntu oseduze nawe angakwazi ukukubona uma wenza izinto eziqondene nalokhu bese yena egadla kakhulu kunakuqala. Ugcina ubona ukuthi zonke izinto oziphuphayo zenzeka kumuntu wakini.
 • Uma uphupha umuntu ekupha izingubo ezindala noma ekuwashisa izimpahla zakhe ezindala. Amanzi owasha ngawo engcolile nezingubo ezichilizela ngakuwena: Kusuke kuyibhadi kukhona umuntu okulethela ubumnyama emzini wakho. Kokunye uke uphuphe uphiwa imali emnyama noma uwathole endleleni. Imali emnyama ichaza ibhadi. Kusuke izinto zakho zingeke zikuhambele kahle empilweni. Noma kwesinye isikhathi usuke utshengiswa ukuthi kukhona izinto ezingahambi kahle. Umuntu ongumthakathi uyakwazi ukuthi akulethele ibhadi lokufa emzini wakho. Lokho ukubona ephusheni ngokuthi akulethele ingubo emnyama. Uma lengubo uyinqabile ephusheni lowo obekunika yona uzovelelwa okubi. Kodwa ngedlozi lakini ube usuyaboniswa ebusuku ukuthi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka nezisa zokwenzeka. Amaphupho abalulekile ukuthi ungawakhohlwa uma usuvukile ukwazi ngisho ukuwachaza. Uma ungakwazi buza kubantu abadala ngoba kuyenzeka ukuthi kunento otshelwa yona.
 • Ukuphupha ibhokisi lomgcwabo – Isifo sasekhaya

165 thoughts on “Amaphupho ebhadi”

 1. Ngicela ukubirza kushoni ukuphupha umuntu wesifazane engibonisa isitho sakhe somzimba nami ngingowesifazane

  Reply
 2. Cela ukubuza, kusho ukuthini ukuphupha uklinywa yintombazana ngamathawula akho owashiye esokeni lakho. Ngingawasebenzisa futhi noma ngiwalajle

  Reply
 3. Uma uphupha izingane eziningi ezihluphekayo zigqoke izingubo ezindabukile zicela indawo yokulala bese uyazithatha zonke uzifake endlini uthi usulele ubone ilangabi lomlilo lirawunda udonga emnyango bese uyathandaza kakhulu kuvele kunethe kucishe umlilo. Ngabe lichaza ukuthini leliphupho.

  Reply
 4. Cela kubuza kuchazani kuphupha umyeni wami elwa bamshaye kakhulu alimale kube ukuthi mina mangfika lomuntu omlimazayo ngyamazi ngamucelela uxolo??

  Reply
 5. Ndicela ukubuza kuthetha ukuthini ukuphupha isipoki somntu omaziyo njengomntu owashona kodwa abe esaphila. Kwaye nokuthetha nabantu abashonileyo ngokwasephupheni bebonwa ndim ndedwa nokuba nemibono ngabangasekhoyo bethetha izinto phambili kokuba zenzeke kodwa ephupheni

  Reply
 6. Kuchsz ukthin ukuphuph uhlel kumatransi kdwa engekho amakhandlel Beth buqhamuk abant abathath bepheth drink beth sekuphind kwanjalo indab ubhut omncan edlal Ngoma lapho vel akekh egceken hambil uqhelil nje nekhay..

  Reply
 7. Kuchazani ukuphupha into eyodwa njalo, seliyangikhathaza leliphupho; ngiphupha omzala bami abangenza izinto ezimbi ngibatshela zonke izinto abazenzayo Kimi bese beyashalaza kwamanye amalanga omunye wabo exolisa khona ephushweni.

  Reply
 8. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha inyanga yakho ikutshela ukuthi ukhulelwe. Kokunye ikuvikela ekushelweni abafana.

  Reply
 9. Kusho ukuthini ukuphupha ugogo ozala ubaba sewashona ephuma ebhokisini enqunu

  wasikubha sawela umfula wangifica wabhuquza phezu kwami

  Reply
 10. Ngicel ukbuza ngabe lichazani iphupho lami

  Ngiphuphe ugogo engingamaz enginikeza Ibhodwe elimnyama lokupheka phakathi linomchamo.abesethi logogo kim manghambe nvyowchitha lomchamo nangempel ngahamba ngayowchitha.

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukuphupha indoda yakho ushonile wafihlelwa kubo kwayo wangtshela uze uzwe isiyafihlwa ocansini kuthiwe kwakuhleli I ntombi yakhe obungaz nokuth unayo wena wafihlelwa ngisho nengane yakho I ingekho emgcwaben kababa wayo… Uze utshengiswe ithuna lakhe esagcwatshwa limbozwe ngengubo nangoSeyili ngaphezulu… Uphambana nabantu abazobona okuqinisekisa ukuth washona ngempela… Uze uchazelwe ubhut wakhona ukuthi wadutshulwa etaxin ehamba nomndeni wakhe kwashona yena… Lingibelesele kwaze kwasa leli phupho?

  Reply
 12. Kusho ukuthini ukuphupha uXamu okhulumayo? Ukuphupha uphethe ingane encane ngathi eyakho? Kant nokuphupha ukhishwa yisisu kubekhona othi toileta eduze nomlilo ebese yena ethatha imnqatha yakho ayiphose emlilweni

  Reply
 13. Sawubona, ngicela ukubuza uma uphupha umuntu ethi bhosha ebhakedeni bese ngale aphinde futhi asho lokho. Bese ngiyaphaphama ngihanjiswa isisu, singiphutheme njimpela.

  Reply
 14. SBU

  Ngiphupha sinqunu sizama ukulalana nomuntu wesifazane engingamazi, kodwa kwangenzeka warhi yena akuvumi wafuna ukuphalaza.kuthe kusenjalo warhi kungcono silale uma esekuma periods (esikhathini).

  Reply
 15. Uma uphupha izinkunzi ezibomvu eziwu2 endlini uzilawula bese kube ngathi ezinye izinkomo ezisemnyango ezakho,kuchaza ukuthini?

  Reply
 16. Kusho ukuthini ukucaca intaba base usuzofika phambili kungabe kusanyukeka ….. mase u dilika uhambe ubuza enantwini kungalungi nix

  Reply
 17. Kusho ukuthini ukuphupha ngibuyela eskole ngithi ngizolungisa metric wami uthisha engimficile wangibuza ukuthi bengisahlaleleni sonke lesiskhathi

  Reply
 18. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ukhala bese ududuzwa umzala wakho ongasekho emhlabeni sewashona ngiyabonga

  Reply
 19. Sanibonani ngicela ukubuza kusho kuthini ukuphupha ukhala ngoba kuthiwa umuntu ozwana Naye isithandwa sakho akasekho emhlabeni ushonile ngiyabonga

  Reply
 20. Ngicela ningichazele kabanzi ngephupho, Uma uphuphela umuntu ukuthi uyahlanya kuchazani lokho

  Reply
 21. Cela ukubuza kusho ini ukuphupha icelebrity ijima inqunu bese iyogeza kwi shower mayiqeda ngathola kulenga ingane ingathi igcwele amanzi e isteam Ijulukile

  Reply
 22. Lisho ukuthini leli phupho: bengibaleka abantu abafuna ukungibulala bathi ngibakolota imali. Ngi jumpa ama fence amande

  Reply
 23. Ngibingelele kuchazani ukuphupha ucinga izimpahla zokugqoka zakudala (vintage). Selibuye kabili njalo Uma ngiliphupha kuseke kukhona uKhulu wami ongasekho.ngike ngaphupha ngilinganisa izimpahla zakhe ngaphinda ngamphupha egqoka eshintsashintshisa izingubo nezicathulo

  Reply
 24. Kusho ukuthini ukuphupha ujaha abantu kodwa ungabafici, ngoba uqale ushibilike uma uthi uqala ukugima

  Reply
 25. Ngisacela ukubuza uma uphupha uhamba entaben bese uzobona uphusheka ewen kodwa kukhona amanzi phansi agcwebile ..

  Reply
 26. Ngicela ukubuza ukuth kuchazani uma jphupha ushaya ingane yakho eno5 years kodwa ingashayeki. Sekukaningi ngiba nalephupho, isuke yenze something wrong kodwa uma ngiyshaya kuvele kube ngathi ngiyaythinta nje kodwa ngakesoskhathi ngisuke ngifuna ukuyshaya.

  Reply
 27. Ngisacela ukubuza uma uphupha usendaweni ongayazi kodwa uzama ukugoduka kodwa ugcine ungafikanga ekhaya kusho ukuthini leliphupho liyaphindaphinda

  Reply
 28. Kusho ukuthi ukuphupha kuphakama ulwandle igagasi lashitsha laba umuntu langimboza ngak wazi ukuphefumula umuntu wesilisa obethi uyangisiza lwamuthatha bt ngikhiphile kwavele kwangena ubuhlalo ezandleno nasezinyaweni

  Reply
 29. Ngicela ukubuza la. Namuhla ekuseni ngivuke nephupho elithi umunye wabantu engisebenza and owumngani neManager yami ubefunwa amaphoyisa ehamba nami nabanye sabaleka futhi lapho ephusheni sibaleka siyangaseskoleni then amaphoyisa asibambe bese athi siya enkantolo ngalelo langa and sifike khona enkantolo ngibone sekukhona umawami nabanye engibaziyo and umama wam akasekho kahle ufuna ukukhala. Bengicela incazelo ngiyabonga

  Reply
 30. Kusho ukuthini ukuphupha ungena emanzini n khona abantu besifazane ongabakhumbuli kuyisemfuleni onamanzi akhakhi (angbolike) but umvula engenalo ulaka lokuthi nizomuka or nihambe nawo

  Reply
 31. Sanibonani, ngicela ukubuza ngalamaphupho… Nginokuphupha umuntu ebengithandana naye, sinomntwana. Kuleli lok’qala wayekhuluma nami, engitshela ukuthi akangizondi… Kodwa mina ngingamphenduli. Kuleli lesibili, sasihamba naye ngemoto yakhe, ku driver umngani wakhe. Kodwa futhi kuleliphupho sixabane, angehlise estobhini thize.. Kuthe kusenjalo imoto ihlehlele kimi, ingilimaze idolo.. Aphume ngokushesha ezongi checka ukuthi ngi right yini. Elinye nje eliseceleni, ngihlezi ngiphupha ngijahwa abantu beslisa, ngezinye izinkathi ngibaleke, ngibalekele komakhelwane. Kwelokugcina nje indoda yagqogqoza efasteleni ngilele, yangena ngaphakathi ekhaya… Kodwa mina ngayidubuka ngesbhamu esiphuma into esamanzi abomvu. Ngiyabonga

  Reply
 32. Bengisacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubaleka ujahhwa abantu emgaqweni.

  Reply
 33. Ingabe kusho ukuthin udla u-ice cream unikwe ugogo ongamazi bese emveni kwalapho ukhishwa isisu uphaphame ngenpela sikukhipha

  Reply
 34. kusho ukuthini ukuphupha ingane yomfana ena (4YRS) iminza kwi pool bese ihlengwa ugogo ngendwangu emhlopfe

  Reply
 35. Kishore ukthin ukphuphwa umuntu othandana naye ungagqokile kuthi kanjalo akbone uphuma ufishi ophilayo nenyoka ephilayo

  Reply
 36. Kusho ukuthini ukuphupha unodade wenu asebashona bese ubona isihlahla samajikijolo mawuthi yasondela izinyosi

  Reply
  • Thato othandekayo,
   Kunzima ukusho noma ungazihamba izinyanga ezimbili ezahlukene noma qha. Nguwena okumele wenze lesosinqumo ngoba nguwena onomlando nobudlelwano nalezo zinyanga, nguwena owaziyo ukuthi udingani kuzo, nguwena futhi owazi imbangela nesizathu sokucabanga ukuzihamba zombili lezozinyanga. Kodwa sengathi indaba ilele ekutheni awufuni ukuthi zona lezozinyanga zazi ukuthi uzisebenzisa zombili – kungani? Mhlawumbe kungakusiza ukuthatha isinqumo esinobuhlakani uma ungaqala ngokucabanga ngobungozi obungenzeka kuwe uma usebenzisa izinyanga ezimbili ngesikhathi esisodwa zibe zona zingakwazi lokho.

   Reply
 37. Ngiyabingelela.Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu ophilayo egqoke isudu emhlophe?

  Reply
 38. hi. ngicela ukubuza kuchaza ukuthini, ngphuphe ngihamba nosis wam siya esontwen siphethe imithwalo emningi sibuye sihlale phansi sidle inyama yangaphakathi.

  Reply
 39. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu wesilisa.
  Nokuphupha uthelwa ngesihlabathi sase mathuneni ebusweni

  Reply
 40. Kusho ukuthini ukuphupha ubona izimoto eziningi simile phakathi kwazo kukhona nemoto ethwala izidumbu bese kuqhamuka umuntu efuna ukukubamba umshaye avuvuke umzimba wonke

  Reply
 41. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kukhona. Amalulwane amanengi ekhanda lakho uma ukama aphuma nezinwele

  Reply
  • Ngiyabona ukuth kade ufunda incazelo yamaphupho ebhadi, umbuzo wakho wona usuthinta izingubo ezimnyama, inzilo. Kuyacaca ukuthi ucabanga ukuthi amaphupho akho akhomba isifo. Nalu ulwazi esinalo olungasiza ukuba uhlaziye amaphupho akho ukuthi kazi aqondene nani: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

   Reply
 42. Sanibona ngicela ukubuza ngiphuphe ngidlala igazi lomuntu ochithekelwe yisisu Uma ngivukwa ngyaphala za ngicela ukubuza lichaza ukuthin

  Reply
 43. ukuphupha ubheke emafini bese kuba khona izwi elithi’yithi abakwamvelase buyela ekheya uyogezwa

  Reply
 44. U kuphupha indodana yakho i wela e sizibeni kodwa amanzi a khona ahlanzekile. Ngi ncela incazelo

  Reply
 45. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umuntu omaziyo ophilayo wesifazane enqunu ekhala, kuze kufike amaphoyisa amubhoze ngengubo yokulala emnyama?

  Reply
 46. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha upheka inyama yenkukhu bese ubonaisoka lakho lilele embhedeni lingagqokile bese ubona nobaba walo engathi uyambalele ngoba usuke ugqoke ibhulukwe egcineni ubone isoka lakho selihamba nentombi

  Reply
 47. Ngicela ukubuza uma uphuphe ingane yakho ephilayo kungathi bayenza umkhovu kusuke kuchaza ukuthini

  Reply
 48. Ngcela ukbuza kuth kusho ukthin ukphupha umuntu enanithandana naye nihlez ndawonye nengane eyaphuphuma, uphinde umphuphe eginqeke nemoto

  Reply
 49. Ngicela owaziyo angisize ngiyafa amaphupho esoka esesahlukana nalo.. Ngiliphupha lilele esbhedlela lehlelwe yingozi kube yimi engihlala eduze kwalo.

  Ngiphinde ngiliphuphe engathi siyabuyisana kodwa mangilibona akekho okhulumisa omunye siyizitha nje.

  Kungabe sengixolile noma yena usexolile kuchazani loku

  Reply
 50. Xa ndiphupha imfene ezimbini zincinci zisiza kum ngoku mna ndibe sendisoyika.lithetha ukuthini elo?

  Reply
 51. ngicela ukubuza mina kuchaza ukuthini ukuphupha ushibilika odakeni endaweni eyehlelayo uze ubalanse ngezandla uma usuhlamba izandla ubone usunesihlabathi sasolwandle singaphansi kwesikhumbupha njengamapapamuza okusha

  Reply

Leave a Reply