Amaphupho asho isichitho noma isinyama

Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. Kanti ke ukuphupha iphupho eliqondene naso isichitho akusiyo inhlanhla kuphela ngoba phela isichitho leso kuyenzeka sithunyelwe ngalo iphupho njengoba nedliso lithunyelwa nje ngephupho. Lana ke siloba amaphupho ahlukene kodwa ke incazelo yawo iyafana, onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho.

 • Ukuphupha usesikhathini – Isichitho leso
 • Ukuphupha incanga noma inja ikhuluma – Isichitho
 • Ukuhamba nqunu – Ishwa
 • Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi
 • Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi.
 • Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo – Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lomuntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela.
 • Ungathola futhi olunye ulwazi kulencazelo yamaphupho ngokuphonswa.

95 thoughts on “Amaphupho asho isichitho noma isinyama”

 1. sanibona nonke ey izolo ngiphuphe ngingathi ngiyadla kodwa mengithi ngiyabheka ngithole kugcwele impethu ngazama ukukhafula kodwa okunye besengi gwinyile angazi kuchazani lokho

  Reply
 2. Ngiphuphe engathi nginenyongo ngfuna ukuhlanza uma ngiya etoilet ngiphiswe ngihlale ngikhiphe izikelemu eziningi ezimhlophe , emva kwaloko zifune nokuphuma ngomlomo zizphumele, engabe yini lena? Ichazani into enjena

  Reply
 3. ngicela ukumuza, kusaho ukuthini uku phupha izibungu. ngesinye isikhathi ngisziphupha zingingena enyameni, izolo ngiziphuphe ziku fridge and ngaziphoshela ngaphandle. ilanga la phuma za vuvuka sengathi zifuna uku bhamuka.

  Reply
 4. Ngiphuphe ngingene endlini encane ngenza uno2 mangithi ngiflusha ayiflushi kwavela enye intombazane engisebenza nayo yavele yawa bhica ngesandla khona itoilet izoflusheka

  Reply
 5. Ngicela ukubuza ukuthi kuqonde ukuthini uma umngani wami ephuphe engikama ekhanda kuphume izintwala ezimhlophe eziningi…

  Reply
 6. Hi kuchaza ukuthini ukuphupha ingane yakhe ena2 yomfana uyigeza emfulene onamanzi athanda kukuchola kuvele nebhubesi linibuka

  Reply
 7. Sanibona.

  Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha sibuya ezitolo nomzala wami and 2 friends, sekumnyama nje indlela ingabonakali bese ngebhadi siqhamukele kwixhaphozi elikhulu kube yimi nje ongena kulo kakhulu amanzi made afika okhalweni, kepha sakwazi-ke ukudlula.

  Reply
 8. Nginenkinga yokuxabana nabantu abasahla nami abanye bayabaleka ngihlukana nabantu njalo ngize ngane drop kumanje ngihlolile kwathiwa ngine zizwe ngabelethe nesilwane khona nesichitho lapho ngake ngahlushwa izimpukane endlini ngino muntu wami kwaphela sangcina sihlukene kwaphela no msebenzi ngabe konke lokhu kungaphela mangalahla isilwane ngivike ischitho??

  Reply
 9. Mina ngihlushwa ukulandelwa zimpukane, izolo ngifike endlini kugcwele iympukane, emini ngazifica zifile ziningi ekhishini angaz ukuth yini.

  Reply
 10. Ngike ngaphupha izimpethu ziphethuka emlonyeni wami bese ngizifela alingiphathanga neze kahle lelo phupho ngoba ngiyazinyanya izimpethu. Muva nje ngiphupha kuluma izandla bese ngizihlikihla ngisazihlikihla kuphume izimpethu ezincane ngokuqhubeka kwesikhathi kuphume ezinkundlwana bengigijimela ku sink osetoilet ngyogeza izandla khona. Ngigcine ngibona ikhanda elinentamo kuphela licela usizo lomuntu olapha ngokwesintu angazanga ngibize bani ngoba bengisedolobheni ngingafuni ukubiza noma ubani ukungagcina kuba osomathuba. Ngiqaphelile futhi ukuthi kulezozinsuku emaphusheni ami kuba khona abantu besifazane abanqunu

  Reply
 11. Ngyabingelela ekhaya, ngcela ukbuza ukuthi kusho ukthini ukphupha nihleli nabantu osebenza nabo bese kqhamuka induna iphethe ibhakede elinamakaka lifike lingthele ngawo

  Reply
 12. Kuchazani ukuphupha umuntu ekunika iwashing yakhe isendishini nensipho ethi cela ungi washela

  Reply
 13. sawubona, kusho ukuthini ukuphupha ususa amakaka nge broom stick asuke evale indlu yangasese (block I toilet) agcine esukile ngiwageze ngamanzi aphele?

  Reply
 14. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthi ukuphupha ushade usuku olulandelayo uphuphe uzimoshela bese olulandelayo uphuphu uhamba nqunu okunye ingabe inyongo iyadala ukuba uphuphe amaphupho amabi?

  Reply
 15. Sanibona cela ukbuza kuth ngabe kusho ukuthini ukuphupha uyozlandela inyoka enkulu emhlophe uyfuye ekhaya ..uthi uzongena naye emagceken kube khona emnyama enokubovu emhlane inyoka ezizama ukuzongena ekhaya kodw zigcingcine zingakwazanga ukungena

  Reply
 16. Ngiphuphe inyoka ebrown engange nhlwathi ngiyishaya ngegeja yabaleka yangena phansi kweqhwa angizange ngilibone kodwa ikhanda layo lisho ukuthini leliphipho

  Reply
 17. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu ehambaze/ enqunu. Ngingenza kanjani ukuhlanjululwa kulezichitho

  Reply
 18. Kutshoni ukuphupha uabantu owawukade usebenza khona ulusa inkomo besuphupha kunendlovu duze nesbaya sakhona senkomo lilokhe lidlala nayo leyondlovu kodwa uhamba nomnawakho kulowomuzi lifike ngoba lidinga inkomo lizithole duze nakhona nje ngapha nenvula inetha

  Reply
 19. Kushoni ukuphupha inhlathu ihamba ngaphansi komqamela wakho ivumbuluke phambili kobuso bakho bese iyazigoqa imise ikhanda ikubheke nje

  Reply

Leave a Reply