Amaphupho ngezitshalo

Uma uphupha ubona izitshalo incazelo iya ngokuthi zikhula kanjani. Uma zikhula ngokushesha kusho ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka futhi zizokwenzeka ngokushesha. Uma izitshalo zikhula kancane kusho ukuthi kuzokuthatha isikhathi ukuphumelela. Uma…

Umlando wakwaNene

…iyofika lapho ezinsukwini zanamuhla osekuphethe khona ubukhosi bakwaBiyela. UMalandela Kuthiwa-ke uMalandela nabantu bakhe, ngenxa yenkemane nemilomo eyayisimihlophe, babe sebezitika ngezitshalo zabantu bakwaXulu. Balibala-ke ukusina bezibethela bedla izitshalo baze banganaka ukuthi…

Amaphupho ngokuvuna

Uma uphupha ukuthi uvuna izithelo kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo. Ummbila nezinye izitshalo zokudla zibaluleke kakhulu futhi zisho ukuthi uzoba yisigwili.

Amaphupho ngamaSimu

Ukuphupha insimu yokulima izitshalo kusho ulaka lwabaphansi, lolulaka lungachaza ukunganeliseki kwabo ngokuthile okwenzeka ekhaya noma okumele engabe kuyenzeka noma kwenziwe kodwa akwenziwa….

Amaphupho ngembabazane

Uma uphupha ubona izitshalo zembabazane kuyinhlanhla ikakhulukazi uma zikuncinza. Kusho ukuthi uzophumelela ngenxa yokusebenza kanzima kwakho.

Imithi yokwelapha yesintu

…emadlebeni. Ukuvimba imimoya emibi lomuthi wawubekwa emawindini. Izitshalo ezilusizo ekhaya, ukhula nezihlahla Kudala abantu abamnyama babekholelwa kakhulu emithini yesintu. Ngalezozikhathi yayingekho imitholampilo. Baningi namanje abantu abasayisebenzisa lemithi, ulwazi ngayo belutholakala…

Ukwelapha ngesintu

…nemithi okusukela emagxolweni, emagatsheni kanye nasezimpandeni zezihlahla nezinye izitshalo. Namhlanje noma izinto sezashintsha abantu abaningi sebaphila ngesiLungu kodwa ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuseyinto esetshenziswa kakhulu uma kukhona umuntu ogulayo, lapho kuqiniswa…

Amaphupho ngokuzala

…https://iafrika.org/amaphupho-ngokukhulelwa/ Nondumiso Zwane Ngiphuphe ngilwa nomnakwethu mina ngikhulelwe engabe kuchaze ukuthini? iAfrika Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngokulwa-2/ Lulonkerh Mina Ngiphuphe Insimu Enezitshalo Eziiluhlaza Enazozonke Izitshalo Koda Eziingakalungelii Ukudliiwa Ngibuza Kabanzii…