isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

…usenkingeni. Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma…

Ukungeniswa kwedlozi

…uMdali. Kukholelwa kakhulu ekutheni ukuze izinto zihambe kahle emndenini kudingeka kulungiswe izinto nabangasekho. Amaphupho ngenye indlela okuxhunyanwa ngayo nabangasekho. Izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi Umcimbi wokungeniswa kwedlozi uyaye wenziwe uma…

Isiphandla nenyongo

Ngubani ofaka isiphandla? Isiphandla sifakwa yilowo owenze umcimbi, siwuphawu lokukhombisa abangasekho ukuthi nangu umuntu obanikeze ukudla. Okunye futhi wukuthi siwuphawu lokukhombisa abantu abangasekho ukuthi yimuphi umuntu ogcine ukubapha ukudla emndenini….

Itiye lesintu labadala/Iladi

…ethinta imvelo, izilwane, kanye nabantu abaphilayo nabangasekho njengoba bubuningi ubudlelwano obukhona phakathi kwalezinto ezibalulwe lapha. Njengoba ngisho nengane ekhasayo ekhulela esintwini yazi ukuthi kuyadliwa, nabantu abadala ke abangasekho bayadla nabo…

Abaphansi

Ziningi iziqeshana lapho sikhuluma khona ngezinto zesintu ezithinta amasiko, imigubho kanye nemikhosi yakwaZulu. Izinto eziningi zesiZulu zithinta kakhulu abaphansi noma amaDlozi njengabantu abangasekho kodwa abasiqaphile ekuphileni kwethu kanti ke futhi…

Ukulandwa kongasekho

…sokumema idlozi lisondele, lokhu kubalulekile ikakhulukazi kulowo osuke elandiwe ezohlanganiswa nabaphansi. Ukhamba lotshwala lona luhlanganisa abomndeni kanye nabaphansi ukuze baphuze ngephunga abangasekho. Imbuzi inikezwa ihlamvu lomlahlankosi. Uma ilidla kusho ukuthi…

Ukusetshenziswa komsamo

…umuntu onjani ovumelekile khona. Usetshenziselwani Umsamo? Ukuxhumana namadlozi noma abantu abangasekho. Lokhu kwenziwa uma umndeni uzokwenza umsebenzi kufanele ubike khona emsamo noma kukhona abakucelayo noma abakubongayo noma becela ukuvikeleka njalonjalo….

Amaphupho ngemoto

…ugogo wami enzelwa i party usaphila futhi kunekhekhe leparty ,ngaphinda futhi ngaphupha ngipha izingane zesikole amakhekhe abhakiwe ano cream ngiwaphethe nje ngebhakede iAfrika Nanku okungakusiza: https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/ Maureen Nxokweni Kusho ukuthin…

Umculo Wesintu

…Japan lapho okwahamba khona Izingane Zoma kanye. Maningi ke namanye amaqembu namaciko kaMaskandi asedlale phesheya kwezilwandle. Kumculo kaMaskandi singathi nje kunabaqali bendlela abafana nobaba uPhuzushukela, uMgqashiyo Mkhize abangasekho kanye namaqembu…

Ukuhlukana kwedlozi

Ngokwenkolelo yesizwe samaNguni idlozi lehlukene ngokwezigaba, kodwa ngokujwayelekile abantu abaningi bazisa idlozi kakhulu ngomsamo nabaphansi. Idlozi lomndeni/ ngokwesibongo Lapha sisuke sikhuluma ngabaphansi, abangasekho, abaphila ngokukamoya kodwa abake baphila emhlabeni. Kunenkolelo…

Ukucimela

…kanye nabangasekho. Ukubikela abadala Kungumgomo ukuthi uma kuzoba khona umcimbi noma umsebenzi wesiZulu ohambisana nesiko lakulowo muzi kushiswe impepho kukhulunywe nabadala bakulowo muzi abawuphethe okuyizalukazi kanye namakhehla aqaphe lowo muzi….

Abelaphi ngokuhlukana kwabo

…ekutshela lokho afuna ukukutshela khona Isangoma Isangoma ngumuntu okusuke kwasekuzalweni kwakhe ehlushwa ngabakubo abangasekho befuna ukuthi aqhubeke lapho bagcina khona uma mhlawumbe kukhona owayeyisangoma manje esevuka kwenye yengane zakhe noma…

Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni ukwelapha izifo

…yimvuthu bese kuhlanganiswa namanzi afudumele ingane ichathwe bese iyasinda. Isilonda semimoya yilapho ingane isuke ikhungethwe imimoya yabantu abangasekho. Lokhu kwakuvamise ukuthi kwenzeke enganeni esuke ilanywa yizingane ezingasekho emhlabeni zihluphe leyo…

Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba

…amandla okuba nembuzi noma inkomo, uyaye asebenzise izinkukhu mhlawumbe ezimbili noma ezintathu. Uma kwenziwa umcimbi wabadala kuyaye kugaywe utshwala futhi kushiswe nempepho okuyiyona exhumanisa abangasekho emhlabeni kanye nalabo abasaphilayo. Izinkukhu…

Umendo

…ayenzayo yokuziphilisa. Noma kunjalo kumele kucace kodwa ukuthi lawo makhosikazi uma engena emagcekeni alapho endele khona, kumelwe athwale ekhanda ngoba vele abantu abahlonishwa kakhulu emagcekeni asemzini yilabo abangasekho, okufanele ukuthi…

Amaphupho ngomuntu ongasekho

…Nozipho Ukuphupha ugogo wami engasekho egula kusho ukuthini? iAfrika Cofa lapha ukutholwa ulwazi ngephupho lakho https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/ Xoliswa Radebe Sawubona,ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uhamba nomngani kuvele umuntu (umfana ongamazi) akudubule bese…