isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

…usenkingeni. Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma…

Ukungeniswa kwedlozi

…uMdali. Kukholelwa kakhulu ekutheni ukuze izinto zihambe kahle emndenini kudingeka kulungiswe izinto nabangasekho. Amaphupho ngenye indlela okuxhunyanwa ngayo nabangasekho. Izizathu zokwenza umcimbi wokungeniswa kwedlozi Umcimbi wokungeniswa kwedlozi uyaye wenziwe uma…

Isiphandla nenyongo

Ngubani ofaka isiphandla? Isiphandla sifakwa yilowo owenze umcimbi, siwuphawu lokukhombisa abangasekho ukuthi nangu umuntu obanikeze ukudla. Okunye futhi wukuthi siwuphawu lokukhombisa abantu abangasekho ukuthi yimuphi umuntu ogcine ukubapha ukudla emndenini….

Itiye lesintu labadala/Iladi

…ethinta imvelo, izilwane, kanye nabantu abaphilayo nabangasekho njengoba bubuningi ubudlelwano obukhona phakathi kwalezinto ezibalulwe lapha. Njengoba ngisho nengane ekhasayo ekhulela esintwini yazi ukuthi kuyadliwa, nabantu abadala ke abangasekho bayadla nabo…

Abaphansi

Ziningi iziqeshana lapho sikhuluma khona ngezinto zesintu ezithinta amasiko, imigubho kanye nemikhosi yakwaZulu. Izinto eziningi zesiZulu zithinta kakhulu abaphansi noma amaDlozi njengabantu abangasekho kodwa abasiqaphile ekuphileni kwethu kanti ke futhi…

Ukulandwa kongasekho

…sokumema idlozi lisondele, lokhu kubalulekile ikakhulukazi kulowo osuke elandiwe ezohlanganiswa nabaphansi. Ukhamba lotshwala lona luhlanganisa abomndeni kanye nabaphansi ukuze baphuze ngephunga abangasekho. Imbuzi inikezwa ihlamvu lomlahlankosi. Uma ilidla kusho ukuthi…

Amaphupho ngomuntu ongasekho

…ekunika umuthi ethi intelezi akuyalele ukuba uyinike umama okuzalayo wayibiza ngegama cishe kwaze kwaba kathathu kodwa ngavuka ngilikhohliwe igama layo iAfrika Sawubona, nansi incazelo esinayo https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/?highlight=amaphupho%20ngabantu%20abangasekho Sawubona ngicela ukubuza kusho…

Amaphupho Okufa

…make lokutalako kepha sewashona akhuluma nawe angatsetsi kushoni iAfrika Sawubona, nansi incazelo esinayo https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/?highlight=amaphupho%20ngabantu%20abangasekho iAfrika Sawubona, nansi incazelo esinayo https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/?highlight=amaphupho%20ngabantu%20abangasekho Ukuphupha unkosikazi wakho engena ebhokisini lishone phansi endlin umumemeze lize…

Amaphupho ngomngcwabo

…impendulo egculisayo. iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni iAfrika Cofa lapha ukuthola impendulo Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni Thuthukile…

Ukusetshenziswa komsamo

…umuntu onjani ovumelekile khona. Usetshenziselwani Umsamo? Ukuxhumana namadlozi noma abantu abangasekho. Lokhu kwenziwa uma umndeni uzokwenza umsebenzi kufanele ubike khona emsamo noma kukhona abakucelayo noma abakubongayo noma becela ukuvikeleka njalonjalo….

Amaphupho ngemoto

…ugogo wami enzelwa i party usaphila futhi kunekhekhe leparty ,ngaphinda futhi ngaphupha ngipha izingane zesikole amakhekhe abhakiwe ano cream ngiwaphethe nje ngebhakede iAfrika Nanku okungakusiza: https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/ Maureen Nxokweni Kusho ukuthin…

Umendo

…ayenzayo yokuziphilisa. Noma kunjalo kumele kucace kodwa ukuthi lawo makhosikazi uma engena emagcekeni alapho endele khona, kumelwe athwale ekhanda ngoba vele abantu abahlonishwa kakhulu emagcekeni asemzini yilabo abangasekho, okufanele ukuthi…

Ukucimela

…kanye nabangasekho. Ukubikela abadala Kungumgomo ukuthi uma kuzoba khona umcimbi noma umsebenzi wesiZulu ohambisana nesiko lakulowo muzi kushiswe impepho kukhulunywe nabadala bakulowo muzi abawuphethe okuyizalukazi kanye namakhehla aqaphe lowo muzi….

Amaphupho ngomama

…esinayo ethinta imoto yilena elapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngemoto/ Thando Nginephupho uMama wam osewashona ethi ngibase umlilo opha nokopha uyabuya usaya esitolo iAfrika Nansi indaba esinayo mayelana nokuphupha ngabantu abangasekho emhlabeni: https://iafrika.org/amaphupho-ngabantu-abangasekho-emhlabeni/, kanye…