isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngenyoka

…uthole izimpendulo ngolwazi esnalo, https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka/ https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-emnyama-enebala-elimhlophe/ iAfrika Cofa lapha uthole impendulo ngezinyoka ezibika idlozi, https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-emnyama-enebala-elimhlophe/ https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-ensundu/ Sphe Thokoza uma uphupha inyoka emhlophe iveza ulimi ngathi iyakujabulela kuchazani Samukelisiwe Ngicela ukubuza…

Inhlwathi

…kepha isuke ibika inhlanhla nobuhle kulowo muzi, ikakhulukazi kulowo oyibone kuqala kuthathwa ngokuthi inhlanhla ngeyakhe ngoba iyinyoka okungamele ingene ekhaya. Okumele akwenze lowo oyibone kuqala inhlwathi kufanele ahlabe imbuzi emhlophe…

Amaphupho ngenyoka ensundu

…Ake uchaze, uphupha inyoka emhlophe wu! Umzimba wonke? Ikhona yini inyoka enjalo? Ulwazi esinalo olwenyoka emnyama bese iba nombala omhlophe, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-emnyama-enebala-elimhlophe/ Ukwenenezela nje olwazini ngezincazelo lapho uphupha izinyoka,

Amaphupho ngenyoka eluhlaza

…Sthokozile Ngiphuphe inyoka eluhlaza enamabala amnyama ingena endlini Ngiphuphe I cobra emnyana ne nyoka e green ephupheni elilodwa iAfrika Thola ulwazi lapha ngokuphupha ngenyoka emnyama: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka-emnyama-enebala-elimhlophe/ Mphephethe Sanibonani, ngiphuphe ofezela…

Amaphupho Okunqoba

…izingane ziyavuma, ngiqhubeke Ngibaleke, ngivinjwe omunye okhipha esiyumbala omnyama kanye nobovu, ngase ngiphaphama Smangele Ngiphuphe owayengumyeni wami eshonile ngathi ngyamubuka ebhokisini womile ngathi ushintse nebala umnyama Ngaphupha ngizithwebula isithombe ngefone…

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

…manje mawuphupha ngamanzi angena endlini mele wenze njani? iAfrika Bheka nalu olunye ulwazi: https://iafrika.org/amaphupho-ngamanzi/ Ngibe nephupho lapho ngime olwandle, amanzi emahle futhi ethulile, kwase kuvela inyoka enkulu kodwa ibingahlaseli ngase…

Amaphupho ngokulunywa

Uma uphupha ukuthi ulunyiwe kusho ukuthi kukhona into ezokwenzeka maduzane ezokwenza ube nesikhwele kakhulu. Uma unenxeba lenyoka ephusheni lakho kuzoba yinto ehlangene nobudlelwane.   THUMELA WhatsApp Tweet Email…

Izaga ngengozi

…Enye incazelo: sisebenza kumuntu oncishanayo odlela esithe ongafuni ukupha abanye. Ikuphi “emsingeni”, emsingeni kulapho ingwenya eyaye ingene khona uma isibambe inyamazane. Iyaye iyithathe ingene nayo ekujuleni kwesiziba la ezofike idle…

Amaphupho ngezilwane zasendle

…nezilwane zasendle? Lokhu kuhlanganisa izilwane ezidla izintuthwane nomuhlwa, izimfene, amalulwane, izinyamazane, amakameli, izingwenya, izimbila, izindlovu, izimvubu, izimpisi, izingwe, amabhubesi, ochakide, izinkawu, onogwaja, amagundane, izimfudu kanye namadube. THUMELA WhatsApp Tweet Email…

Izisho

…into ethile angizinikeli ekwenzeni lento akayenzayo kepha enzele nje. Usuke enza izaba phela ngoba usuke eselahlela enzela ukuthi kuthiwe ukwenzile obekumele kanti lutho ubezithela ngabandayo nje. THUMELA WhatsApp Tweet Email…

Amaphupho ngamanzi

…imvula enamandla eninezikhukhula ongakaze wazinona kodwa zingafiki endlini ewurawondi encane enomnyango omcane ovalwe ngesicabha seplangwe esigugile lezikhukhula bezinamandla okungangokuba zikhukhule imoto ebihamba owesimame eyisilahla emhlophe kodwa wakwazi ukuyibamba zase ziyaphela…

Amaphupho ngekhandlela

…kufanele uqaphele. Ngisacela ukubuza kuchaza ukuthi ukuphupha umngani wami. Evala ikhandlela lami lokuphahla ngebhayi eli blue elinoku white Kuchaza ukuthi ukuphupha umngani wami.evala ikhandlela elivuthayo engiphahla ngani nge Bhati Eli…

Isiphandla

…efumbethe enqineni uma ephume nezincanga zawo. Bekuthi uma amaphisi esebuya ekuzingeleni kuhlinzwe izinyamazane azibambile bese kuthi lowo ohlabene ngenyamazane enkulu njengomganka noma impala, kwakuwumthetho ukuthi lelophisi lisike isiphandla saleyonyamzane bese…

Amasiko

Zakithi Sanibona ninjani…Ngaze ngakhathazeka ngphuphe ngiboka soka lami kungathi ngzomngena eSangweni kungeve kushanyeliwe kuClean kusukela emgaqweni kuze kungene la khona egcekeni kuClean iAfrika Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngokushanela Nhlanhla…