Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobongozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela kona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.

39 thoughts on “Amaphupho Okunqoba”

 1. Kusho ukuthin ukuphupha ubaba wakho owashona evakashile kini akufakele iaitime

 2. Mina ngicela ukwazi uma ngiphupha ngimhlulile umnakwethu.kowa wamane wangivulela icala nalapho limchithe. Ingabe lichazani elam iphupho. Ngoba nendoda iyangiziba vele

 3. Kusho ukuthini ukuphupha omunye wabantwana bakini eshonile kodwa yena usaphila ?

 4. ngiphupha ngigibele ngigibela izitebhisi uma sengizofika ngeqe izitebhisi esinye ngifike phezulu ngicishe ngiwe ngibanjwe omunye ubaba …nokuzwa kuhlatshelelwa kahle

 5. Xa uphupha umyeni wakho lo uhlala naye etshata umtshato omhlophe nomnye umntu kukho namahashe amhlophe anezkhoji.kusho ukthini?

 6. Uma uphupha uthandana nomuntu omaziyo futh ongamjwayele kusuke kunjan noma uphupha kungena amanzi endlin akumboze umzimba akushiye ikhanda kusuku kunjan

 7. Sengphuphe KANINGI ngiphupha ngolwandle ngithi uma ngsendel eduze ludinwe lfune ukungthatha okokqala lalungcolile klokhu okunye lsuke luclean koda lisuke lunolaka. Kokunye ngat mangbuza kumunt oseduzane ukt kwenzakalan waphendula wathi ungasondeli ulwandle aluzwani nomunt ongcolile,konke lokhu ksayiphupho kuthe izolo ngaphupha sengat amawele ayakwiliza koda ubuso buvelile emvakweskhath aphuma efake izinto ezimnyama kwajatshulwa kwangat abuya kofundela ubungoma khona olwandle. Ngsacela ukwazi ukt konke lokhu kusho ukuthin

 8. Kusho ukuthini ukuphupha amathwasa ekunika ibhakede eth iya kumuzi othile ubeke lento esebhakedeni ngaphambi komnyango nangasenhla komizi.

  Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziningi zimi ndawonye.

  Kuningi engikuphuphayo,kodwa akucaci.

 9. Ngiphuphe umntanami wentombazane edlalisa inyoka emnyama egcekeni lakomalume,ngaphosa inhlabathi ngith ngiyayibulala ngayibona isingena endlini mangithi ngiyabheka ngabona khona ugogo wami ozala umama ongasekho ehleli kusofa sonke sibabaza inyonka wavele yena umntanami waphosa it she wayichofoza ikhanda.

 10. mina ngphuphe abakithi abashona kudala sihleli sonke,ngabona nomfowethu ngithi kuye,,,mina bathe wena ushonile,wathi yena lutho angishonile,,ngabona nezinombolo kwathiwa ngifonele lapho,,,angazi kusho ukuthini loko,ngabona nomma ongasekho

 11. Sanibonanani mina ngiphupha ngizikakela ngibuye ngiphuphe ngyeskolen ngibhala ngbuye ngphuphe ngisehlathini ngisukelwa inyoka enkulu kodwa ngingayboni ngizwa umsindo nje lamaphupho ayangihlupha kakhulu ngcela ningisize ngezincazelo zawo ngyabonga

 12. Kusho ukuthini ukuziphupha ushonile ungcwatshwa ugibele imoto yase mortuary emhlophe

 13. Ngiphuphe umuntu engizwana Naye engibuza Ukuthi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani Ngoba ngi namakhaya amabili

 14. Ngiphume umuntu engizwana Naye ethi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani ,

 15. ngiphuphe ngithwele iizimpahla zami sengathi ngyohlala kwenyindawo , bekukhona umnganam obengithuthisa but indlela besihamba kuyo bingeyinhle kodwa sikwazile kufika emgwaeni okhanyayo

 16. Kusho ukthin ukuphupha nizwana kakhulu nomnakwenu ongakufuni nhlobo

 17. Ngiphuphe umuntu owangishela kudala ,sangathandana ethi ngifuna ugade umndeni Wami ,nezingane zami ,ngoba uyangiziba sengizofika la usebenza khona ngizoku cela khona mnje

 18. Kusho ukuthuni ukuphupha utetisa umuntu ozithwele nimile bese mawuthi uyayinqaka ingane iphunyuke ingabambeki???

 19. kusho ukuthini ukuphupha izimoto ezimhlophe eziningi kuthiwa ezakho uze wabele abakukhulisile

 20. Ukuphupha amagundwane amancane amaningi amanye ngihleli phezu kwawo amanye agcwele yonke indawo endlini

 21. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo ozala umama egqoke ingubo zasesontweni ephethe ibible ehleka kodwa ngithe ngiqhamuka wasethula engibuka kahlangana amehlo kodwa ngase ngishalaza.

 22. Kusho ukuthini Ukuphupha isithandwa sakho siphethe ingane encane sihamba nomnakwethu.

 23. Kusho ukthini ukuphupha ikati elimnyama eliselincane liphama ngaphasi kombhede?

 24. Ndiphupha ubaba kudala washona ngathi usekhaya ulele kuleli room wayelala kulo wandinika 52rand wathi ndikeze bhuti wam athenge gusha zibe ngu 14

 25. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho ethokozile kodwa ungamboni emehleni kubesangathi umbonile kodwe mawubuyekeza iphupho kubangathi awzange umbone

 26. Kusho ukuthini ukuphupha ingane yasisi wakho ilahlekile bese uyayibheka uma uyibheke uvele ujahwe ibhubesi uma lithi liyakubamba uvele uthandaze bese kukhuluma izwi phezulu kodwa ungezwa ukuthi lithini bese liyakuyeka ibhubesi

Leave a Reply